Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
13.02.2017.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademijeMI­NI­STAR­STVO OD­BRA­NE RE­PU­BLI­KE SR­BI­JE
SEK­TOR ZA LjUD­SKE RE­SUR­SE
UPRA­VA ZA KA­DRO­VE
r a s p i s u j e

K O N K U R S

za pri­jem kan­di­da­ta iz gra­đan­stva u Voj­nu aka­de­mi­ju i Me­di­cin­ski fa­kul­tet Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du

U škol­skoj 2017/2018. go­di­ni pri­ma­će se kan­di­da­ti mu­škog i žen­skog po­la (u da­ljem tek­stu: kan­di­da­ti) iz gra­đan­stva za ka­de­te:

a) VOJ­NE AKA­DE­MI­JE za sle­de­će stu­dij­ske pro­gra­me:

1. Me­nadž­ment u od­bra­ni: 26 ka­deta za sle­de­će mo­du­le:
-    pe­ša­di­ja,
-    oklop­ne je­di­ni­ce i
-    in­ži­nje­ri­ja.

2. Voj­no­e­lek­tron­sko in­že­njer­stvo: 12 ka­de­ta za mo­dul:
-    te­le­ko­mu­nu­ka­ci­je i
-    ra­ket­ni si­ste­mi

3. Voj­no­ma­šin­sko in­že­njer­stvo: 9 ka­de­ta za sle­de­će mo­du­le:
-    mo­tor­na vo­zi­la i
-    va­zdu­ho­plo­vi i va­zdu­ho­plov­ni mo­to­ri.

4. Pro­tiv­va­zdu­ho­plov­na od­bra­na: 10 ka­deta za sle­de­će mo­du­le:
-     va­zdu­šno osma­tra­nje i ja­vlja­nje i
-    ARJ PVD.

5. Voj­no va­zdu­ho­plov­stvo:8 ka­de­ta za sle­de­će mo­du­le:
-    pi­lot avi­o­na i
-    pi­lot he­li­kop­te­ra.

6. AB­HO: 5 ka­de­ta,

7. Lo­gi­sti­ka od­bra­ne: 11 ka­de­ta za sle­de­će mo­du­le:
-    op­šta lo­gi­sti­ka,
-    tran­sport,
-    odr­ža­va­nje i
-    snab­de­va­nje.

Sa­dr­ža­ji u okvi­ru stu­dij­skih pro­gra­ma su za­jed­nič­ki za I i II go­di­nu stu­di­ja, a ka­de­ti će se za od­re­đe­ni mo­dul opre­de­lji­va­ti u okvi­ru stu­dij­skog pro­gra­ma po za­vr­šet­ku II go­di­ne stu­di­ja.

b) ME­DI­CIN­SKOG FA­KUL­TE­TA VOJ­NO­ME­DI­CIN­SKE AKA­DE­MI­JE

1. In­te­gri­sa­ne aka­dem­ske stu­di­je me­di­ci­ne: 20 ka­de­ta

USLO­VI KON­KUR­SA:

Kan­di­da­ti tre­ba da is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa.

OP­ŠTI USLO­VI KON­KUR­SA:

-    da su dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
-    da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za ško­lo­va­nje, što utvr­đu­je nad­le­žna voj­no­le­kar­ska ko­mi­si­ja;
-    da se pro­tiv njih ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak ili po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, od­no­sno da ni­su osu­đi­va­ni za ta­kva de­la ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest me­se­ci ili ka­znom ma­lo­let­nič­kog za­tvo­ra ili im ni­je iz­ri­ca­na za­vod­ska me­ra.

PO­SEB­NI USLO­VI KON­KUR­SA:

a) Voj­na aka­de­mi­ja
-    da su ro­đe­ni 1996. go­di­ne, ili ka­sni­je;
-    da su za­vr­ši­li če­tvo­ro­go­di­šnju sred­nju ško­lu ili
-    da po­ha­đa­ju IV raz­red sred­nje ško­le.

Kan­di­da­ti za ka­de­te stu­dij­skog pro­gra­ma Voj­no va­zdu­ho­plov­stvo mo­ra­ju da is­pu­ne i do­pun­ske uslo­ve pr­o­pi­sa­ne po­seb­nim pro­gra­mom me­di­cin­sko-zdrav­stve­ne i psi­ho­lo­ške pro­ce­ne kan­di­da­ta za taj stu­dij­ski pro­gram.

b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA
-    da su ro­đe­ni 1997. go­di­ne, ili ka­sni­je;
-    da su za­vr­ši­li gim­na­zi­ju, sred­nju ško­lu zdrav­stve­ne ili ve­te­ri­nar­ske stru­ke u tra­ja­nju od če­ti­ri go­di­ne ili
-    da po­ha­đa­ju IV raz­red gim­na­zi­je, sred­nje ško­le zdrav­stve­ne ili ve­te­ri­nar­ske stru­ke.

Kan­di­da­ti ko­ji is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa za pri­jem za ka­de­te Voj­ne aka­de­mi­je i Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du po­la­žu pri­jem­ni is­pit, pod­le­žu pro­ve­ri fi­zič­ke spo­sob­no­sti, me­di­cin­sko-zdrav­stve­noj, psi­ho­lo­škoj i bez­bed­no­snoj pro­ve­ri.

NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA I PO­STU­PAK SPRO­VO­ĐE­NjA KON­KU­R­SA

Kan­di­da­ti pod­no­se pri­ja­vu te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu Re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne na te­ri­to­ri­ji stal­nog me­sta bo­rav­ka. Kan­di­da­ti či­je je pre­bi­va­li­šte na te­ri­to­ri­ji AP Ko­so­vo i Me­to­hi­ja kon­kurs­nu do­ku­men­ta­ci­ju pod­no­se te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu Re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne ko­ji je naj­bli­ži nji­ho­vom me­stu pre­bi­va­li­šta. Obra­zac pri­ja­ve se do­bi­ja u te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu Re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne pri­li­kom kon­ku­ri­sa­nja.

Uz pri­ja­vu pri­la­žu:
-    ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju uve­re­nja o dr­ža­vljan­stvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
-    ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju iz­vo­da iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih;
-    po­tvr­de nad­le­žnog or­ga­na da se pro­tiv njih ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak ili po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, od­no­sno da ni­su osu­đi­va­ni za ta­kva de­la ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest me­se­ci ili ka­znom ma­lo­let­nič­kog za­tvo­ra, od­no­sno da im ni­je iz­ri­ca­na za­vod­ska me­ra;
-    ove­re­ne fo­to­ko­pi­je sve­do­čan­stva svih raz­re­da i fo­to­ko­pi­ju di­plo­me sred­nje ško­le (za kan­di­da­te ko­ji su za­vr­ši­li če­tvo­ro­go­di­šnje ško­lo­va­nje), od­no­sno sve­do­čan­stva za­vr­še­nih raz­re­da i ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju đač­ke knji­ži­ce sa po­lu­go­di­šta če­tvr­tog raz­re­da (za kan­di­da­te ko­ji­ma je ško­lo­va­nje u to­ku). Fo­to­ko­pi­je do­ku­me­na­ta tra­že­nih po kon­kur­su kan­di­dat mo­že, uz da­va­nje na uvid ori­gi­na­la, da ove­ri u op­šti­ni ili su­du u me­stu bo­rav­ka.

Pri­li­kom do­la­ska na se­lek­ci­ju u Voj­nu aka­de­mi­ju i Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA kan­di­dat mo­ra oba­ve­zno da ima do­ku­ment za lič­nu iden­ti­fi­ka­ci­ju (lič­na kar­ta).

Kan­di­da­ti ko­ji bu­du pri­mlje­ni na ško­lo­va­nje bi­će oba­ve­šte­ni ka­da će pre­da­ti sve­do­čan­stva o za­vr­še­nom IV raz­re­du ško­lo­va­nja i di­plo­mu.

Kan­di­da­ti ko­ji ima­ju ne­ga­tiv­nu me­di­cin­sko-zdrav­stve­nu, psi­ho­lo­šku pro­ce­nu i bez­bed­no­snu pro­ve­ru ne­će se ran­gi­ra­ti.

Sve put­ne tro­ško­ve oko pre­vo­za do voj­nih ško­la ra­di re­a­li­za­ci­je pri­jem­nog is­pi­ta i pro­ve­re fi­zič­kih spo­sob­no­sti i do voj­no­zdrav­stve­nih usta­no­va za po­tre­be psi­ho­lo­ške i me­di­cin­sko-zdrav­stve­ne pro­ce­ne sno­se kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu u voj­ne ško­le.

SE­LEK­CI­JA KAN­DI­DA­TA

a) Voj­na aka­de­mi­ja

U Voj­noj aka­de­mi­ji se­lek­ci­ja se re­a­li­zu­je u dva de­la.
U pr­vom de­lu kan­di­da­ti po­la­žu pri­jem­ni is­pit iz obla­sti ma­te­ma­ti­ke i pod­le­žu pro­ve­ri fi­zič­ke spo­sob­no­sti. Na­kon re­še­nih pri­go­vo­ra na re­a­li­za­ci­ju pr­vog de­la se­lek­ci­je, for­mi­ra se rang-li­sta na osno­vu pro­pi­sa­nih me­ri­la za utvr­đi­va­nje re­do­sle­da kan­di­da­ta.
Pri­li­kom do­la­ska na pr­vi deo se­lek­ci­je – pri­jem­ni is­pit kan­di­da­ti su oba­ve­zni da od iza­bra­nog le­ka­ra do­ne­su po­tvr­du da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za fi­zič­ku pro­ve­ru.
Na dru­gi deo se­lek­ci­je (me­di­cin­sko-zdrav­stve­na i psi­ho­lo­ška pro­ce­na) po­zi­va­ju se kan­di­da­ti po­čev od naj­bo­lje ran­gi­ra­nog pa sve dok se ne po­pu­ni po­tre­ban broj zdrav­stve­no spo­sob­nih kan­di­da­ta.
Jed­no­vre­me­no sa se­lek­ci­jom vr­ši se i bez­bed­no­sna pro­ve­ra kan­di­da­ta.

Kan­di­da­ti ko­ji su kao uče­ni­ci III ili IV raz­re­da sred­nje ško­le osvo­ji­li jed­no od pr­va tri me­sta iz ma­te­ma­ti­ke na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju ko­je or­ga­ni­zu­je Mi­ni­star­stvo pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ne po­la­žu pri­jem­ni is­pit iz ma­te­ma­ti­ke, a pri­jem­ni is­pit iz tog pred­me­ta vred­nu­je se mak­si­mal­nim bro­jem bo­do­va. Ovo se ne od­no­si na na­gra­de osvo­je­ne na re­pu­blič­koj smo­tri na­uč­nog i umet­nič­kog stva­ra­la­štva ta­le­na­ta. Kan­di­da­ti pri­la­žu ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju di­plo­me o osvo­je­nim na­gra­da­ma i nji­ho­vom ran­gu na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju.

O ter­mi­ni­ma za se­lek­ci­ju po da­tu­mu, me­stu i vre­me­nu kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pre­ko in­ter­net stra­ni­ce Voj­ne aka­de­mi­je i Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne i pre­ko Cen­ta­ra MO gde su kon­ku­ri­sa­li.

b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA

Pro­ve­ra fi­zič­ke spo­sob­no­sti je eli­mi­na­ci­o­nog ka­rak­te­ra, a in­for­ma­ci­ja o mi­ni­mu­mu kri­te­ri­ju­ma ko­je je neo­p­hod­no da kan­di­dat za­do­vo­lji bi­će is­tak­nu­ta na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA.

Vre­men­ski ter­mi­ni od­re­đe­ni za zdrav­stve­ni pre­gled, psi­ho­lo­ško te­sti­ra­nje i pro­ve­ru fi­zič­ke spo­sob­no­sti, kao i da­tum, me­sto i vre­me po­la­ga­nja pri­jem­nog is­pi­ta, bi­će is­tak­nu­ti na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA i Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.
Li­sta kan­di­da­ta ko­ji is­pu­ne uslo­ve za po­la­ga­nje pri­jem­nog is­pi­ta bi­će is­tak­nu­ta naj­ma­nje se­dam da­na pre ter­mi­na za po­la­ga­nje pri­jem­nog is­pi­ta, na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA i in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.

Kan­di­da­ti ko­ji su kao uče­ni­ci III ili IV raz­re­da sred­nje ško­le osvo­ji­li jed­no od pr­va tri me­sta iz bi­o­lo­gi­je ili he­mi­je na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju ko­je or­ga­ni­zu­je Mi­ni­star­stvo pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ne po­la­žu pri­jem­ni is­pit iz od­go­va­ra­ju­ćeg na­stav­nog pred­me­ta, a pri­jem­ni is­pit iz tog pred­me­ta vred­nu­je se mak­si­mal­nim bro­jem bo­do­va. Ovo se ne od­no­si na na­gra­de osvo­je­ne na re­pu­blič­koj smo­tri na­uč­nog i umet­nič­kog stva­ra­la­štva ta­le­na­ta. Kan­di­da­ti pri­la­žu ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju di­plo­me o osvo­je­nim na­gra­da­ma i nji­ho­vom ran­gu na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju.

Kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja ne­će se vra­ća­ti kan­di­da­ti­ma.

ME­RI­LA ZA UTVR­ĐI­VA­NjE RE­DO­SLE­DA KAN­DI­DA­TA

a) Voj­na aka­de­mi­ja

Utvr­đi­va­nje re­do­sle­da pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta vr­ši se na osno­vu sle­de­ćih me­ri­la:
-    uspeh iz sred­nje ško­le, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 40;
-    pro­ve­ra zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 45 i
-    pro­ve­ra fi­zič­ke spo­sob­no­sti, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 15.

Ran­gi­ra­nje kan­di­da­ta na osno­vu pri­jem­nog is­pi­ta iz­vr­ši­će se ta­ko što će se ran­gi­ra­ti oni kan­di­da­ti ko­ji po­stig­nu naj­ma­nje 10 od mo­gu­ćih 45 bo­do­va iz ma­te­ma­ti­ke i 3,75 od mo­gu­ćih 15 na fi­zič­koj pro­ve­ri.

Uku­pan mak­si­ma­lan broj bo­do­va ko­ji kan­di­dat mo­že da ostva­ri iz­no­si 100 bo­do­va. Kan­di­da­ti će bi­ti ran­gi­ra­ni na osno­vu ukup­no ostva­re­nog bro­ja bo­do­va, a u slu­ča­ju istog bro­ja bo­do­va pred­nost će ima­ti kan­di­dat sa vi­še osvo­je­nih bo­do­va na pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke.

b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA

Utvr­đi­va­nje re­do­sle­da pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta vr­ši se na osno­vu sle­de­ćih me­ri­la:
-    uspeh iz sred­nje ško­le ili gim­na­zi­je, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 40;
-    pro­ve­ra zna­nja iz he­mi­je i bi­o­lo­gi­je, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 60.

Ran­gi­ra­nje kan­di­da­ta na osno­vu pri­jem­nog is­pi­ta iz­vr­ši­će se ta­ko što će se ran­gi­ra­ti oni kan­di­da­ti ko­ji po­stig­nu naj­ma­nje 50% + 1 bod na sva­kom od te­sto­va ko­ji po­la­žu na pri­jem­nom is­pi­tu (16 bo­do­va iz he­mi­je i 16 bo­do­va iz bi­o­lo­gi­je).

Uku­pan mak­si­ma­lan broj bo­do­va ko­ji kan­di­dat mo­že da ostva­ri iz­no­si 100. Kan­di­da­ti će bi­ti ran­gi­ra­ni na osno­vu me­sta na ko­nač­noj rang-li­sti.

NA­ČIN I RO­KO­VI ZA POD­NO­ŠE­NjE ŽAL­BE NA UTVR­ĐE­NI RE­DO­SLED

a) Voj­na aka­de­mi­ja

Na­kon za­vr­še­nog pri­jem­nog is­pi­ta i ob­ja­vlje­nih re­zul­ta­ta na in­ter­net stra­ni­ci Voj­ne aka­de­mi­je i in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du, kan­di­da­ti mo­gu ulo­ži­ti pri­go­vor na­čel­ni­ku Voj­ne aka­de­mi­je u ro­ku od tri da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja. Na­čel­nik Voj­ne aka­de­mi­je u ro­ku od 3 da­na od pri­je­ma od­lu­ču­je po pri­go­vo­ru.

b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA

Pre­li­mi­nar­na rang-li­sta bi­će ob­ja­vlje­na do 48 ča­so­va od mo­men­ta za­vr­šet­ka pri­jem­nog is­pi­ta na ogla­snoj ta­bli, na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA, kao i na in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.

Kan­di­dat ko­ji sma­tra da su nje­go­va pra­va po­vre­đe­na mo­že pod­ne­ti pri­go­vor de­ka­nu Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA, u ro­ku od tri da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja pre­li­mi­nar­ne rang-li­ste na ogla­snoj ta­bli Fa­kul­te­ta. De­kan Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta do­no­si re­še­nje po pri­go­vo­ru u ro­ku od tri da­na od da­na pod­no­še­nja pri­go­vo­ra.

Na re­še­nje de­ka­na kan­di­dat mo­že iz­ja­vi­ti žal­bu Sa­ve­tu Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA u ro­ku od tri da­na od da­na pri­je­ma re­še­nja. Sa­vet re­ša­va po žal­bi u ro­ku od tri da­na od da­na nje­nog pri­je­ma.

Na­kon od­lu­či­va­nja po pri­go­vo­ru, ko­mi­si­ja utvr­đu­je i ob­ja­vlju­je ko­nač­nu rang-li­stu svih kan­di­da­ta sa ukup­nim bro­jem bo­do­va ste­če­nim po svim kri­te­ri­ju­mi­ma.

Ko­nač­na rang-li­sta ob­ja­vlju­je se na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA i in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.

ŠKO­LO­VA­NjE, PRA­VA I OBA­VE­ZE KA­DE­TA

Ško­lo­va­nje u Voj­noj aka­de­mi­ji ima struk­tu­ru osnov­nih aka­dem­skih stu­di­ja pr­vog ste­pe­na u tra­ja­nju od če­ti­ri go­di­ne, što pod­ra­zu­me­va 240 ESPB i in­te­gri­sa­nih aka­dem­skih stu­di­ja za stu­dij­ski pro­gram Voj­no va­zdu­ho­plov­stvo u tra­ja­nju od 5 go­di­na, što pod­ra­zu­me­va 300 ESPB. Po­sle za­vr­šet­ka ško­lo­va­nja ka­de­ti sti­ču vi­so­ko obra­zo­va­nje i struč­no zva­nje ko­je je pro­pi­sa­no akre­di­to­va­nim stu­dij­skim pro­gra­mi­ma.

Ško­lo­va­nje na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Uni­ve­r­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du ima struk­tu­ru in­te­gri­sa­nih aka­dem­skih stu­di­ja u tra­ja­nju od šest go­di­na, od­no­sno 360 ESPB. Po­sle za­vr­šet­ka ško­lo­va­nja ka­de­ti sti­ču vi­so­ko obra­zo­va­nje i struč­no zva­nje dok­tor me­di­ci­ne, ka­ko je pro­pi­sa­no akre­di­to­va­nim stu­dij­skim pro­gra­mom.

Na­kon uspe­šno za­vr­še­nog ško­lo­va­nja u Voj­noj aka­de­mi­ji i Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu VMA ka­de­ti se pri­ma­ju u pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu i pro­iz­vo­de u čin pot­po­ruč­ni­ka od­go­va­ra­ju­ćeg ro­da – slu­žbe.

Za vre­me ško­lo­va­nja ka­de­ti Voj­ne aka­de­mi­je i Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA ima­ju sta­tus voj­nog li­ca, u skla­du sa Za­ko­nom o Voj­sci Sr­bi­je. Za vre­me ško­lo­va­nja ka­de­ti sta­nu­ju u in­ter­na­tu, a sve tro­ško­ve ško­lo­va­nja sno­si Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

Me­đu­sob­ne oba­ve­ze li­ca pri­mlje­nih na ško­lo­va­nje i Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je re­gu­li­šu se ugo­vo­rom.

Kon­kurs je otvo­ren od 13. fe­bru­a­ra do 31. mar­ta 2017. go­di­ne.

Kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu za ka­de­te Voj­ne aka­de­mi­je i Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA mo­ći će da do­bi­ju oba­ve­šte­nje o re­zul­ta­ti­ma kon­ku­r­sa od voj­nih ško­la za ko­je su kon­ku­ri­sa­li.

Osta­la oba­ve­šte­nja u ve­zi sa kon­kur­som mo­gu se do­bi­ti u:
-    Od­se­ku za pi­ta­nja ka­de­ta i slu­ša­la­ca Voj­ne aka­de­mi­je na te­le­fo­ne: 011/3603-112 i 011/3603-344, ili pre­ko elek­tron­ske po­šte upis@va.mod.gov.rs; stud.sluzba@va.mod.gov.rs
-    Stu­dent­skoj slu­žbi Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA na te­le­fo­ne 011/3608-129, 011/3608-134 ili 011/3608-661, ili na­ći na in­ter­net adre­sa­ma http://www.mfvma.mod.gov.rs. ili pre­ko elek­tron­ske po­šte medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs