Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2017.

Конкурс за пријем на рад у изасланствима одбране Републике Србије у 2018. годиниМИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
ВОЈ­НО­О­БА­ВЕ­ШТАЈ­НА АГЕН­ЦИ­ЈА
 
Рас­пи­су­је
 
ИН­ТЕР­НИ
КОН­КУРС

 
за при­јем на рад у иза­слан­стви­ма од­бра­не
Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у 2018. го­ди­ни
 
 
- иза­сла­ник од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у На­род­ној Де­мо­крат­ској Ре­пу­бли­ци Ал­жир (ФЧ пу­ков­ник),
- иза­сла­ник од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Ре­пу­бли­ци Грч­кој (ФЧ пу­ков­ник),
- иза­сла­ник од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Ре­пу­бли­ци Ма­ке­до­ни­ји (ФЧ пу­ков­ник),
- иза­сла­ник од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Ре­пу­бли­ци Тур­ској (ФЧ пу­ков­ник),
- иза­сла­ник од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Кра­ље­ви­ни Бел­ги­ји (ФЧ пу­ков­ник),
- иза­сла­ник од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Ре­пу­бли­ци Пољ­ској (ФЧ пу­ков­ник),
- по­моћ­ник иза­сла­ни­ка од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Ује­ди­ње­ном Кра­љев­ству Ве­ли­ке Бри­та­ни­је и Се­вер­не Ир­ске (ФЧ пот­пу­ков­ник),
- по­моћ­ник иза­сла­ни­ка од­бра­не у Иза­слан­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Ру­ској Фе­де­ра­ци­ји (ФЧ пот­пу­ков­ник).
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КО­ЈЕ КАН­ДИ­ДА­ТИ ТРЕ­БА ДА ИС­ПУ­ЊА­ВА­ЈУ:
 
да су кан­ди­да­ти про­фе­си­о­нал­на вој­на ли­ца на слу­жби у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је;
да кан­ди­да­ти за иза­сла­ни­ке од­бра­не мо­гу би­ти по­ста­вље­ни на ду­жност у скла­ду са чла­ном 23. Уред­бе о ста­њи­ма у слу­жби про­фе­си­о­нал­них вој­них ли­ца и о уна­пре­ђи­ва­њу офи­ци­ра и под­о­фи­ци­ра („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 35/2012);
да кан­ди­да­ти за по­моћ­ни­ке иза­сла­ни­ка од­бра­не мо­гу би­ти по­ста­вље­ни на ду­жност у скла­ду са чла­ном 22. Уред­бе о ста­њи­ма у слу­жби про­фе­си­о­нал­них вој­них ли­ца и о уна­пре­ђи­ва­њу офи­ци­ра и под­о­фи­ци­ра („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 35/2012).
 
 
ПО­СЕБ­НИ КРИ­ТЕ­РИ­ЈУ­МИ КО­ЈЕ КАН­ДИ­ДА­ТИ ТРЕ­БА ДА ИС­ПУ­ЊА­ВА­ЈУ:
 
да сe про­тив кан­ди­да­та и чла­но­ва ње­го­ве уже по­ро­ди­це ко­је са со­бом во­ди у ино­стран­ство не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак за кри­вич­но де­ло за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти;
да су он и чла­но­ви ње­го­ве уже по­ро­ди­це ко­је са со­бом во­ди у ино­стран­ство др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и да не­ма­ју др­жа­вљан­ство дру­ге др­жа­ве;
да је здрав и спо­со­бан за ду­жност у иза­слан­ству од­бра­не и да су чла­но­ви уже по­ро­ди­це ко­је пла­ни­ра да во­ди са со­бом у ино­стран­ство здра­ви, о че­му при­ла­же до­каз при­ба­вљен од над­ле­жне здрав­стве­не уста­но­ве;
да по­се­ду­је во­зач­ку до­зво­лу за упра­вља­ње мо­тор­ним во­зи­лом и да ак­тив­но во­зи;
да ис­пу­ња­ва без­бед­но­сне кри­те­ри­ју­ме за из­бор на ду­жност у иза­слан­ство од­бра­не;
да на­кон ис­те­ка пе­ри­о­да оба­вља­ња ду­жно­сти у иза­слан­ству од­бра­не, ко­ји на­чел­но из­но­си че­ти­ри го­ди­не, има нај­ма­ње три ме­се­ци до ис­пу­ње­ња усло­ва за пре­ста­нак про­фе­си­о­нал­не вој­не слу­жбе по си­ли за­ко­на;
да има по­след­ње две слу­жбе­не оце­не нај­ма­ње „ис­ти­че се”;
да по­зна­је стра­не је­зи­ке по­треб­не за рад у иза­слан­ству од­бра­не зе­мље при­је­ма и то:
за ду­жност иза­сла­ни­ка од­бра­не у На­род­ној Де­мо­крат­ској Ре­пу­бли­ци Ал­жир – фран­цу­ски 2. сте­пен,
за ду­жност иза­сла­ни­ка од­бра­не у Ре­пу­бли­ци Грч­кој – ен­гле­ски 2. сте­пен,
за ду­жност иза­сла­ни­ка од­бра­не у Ре­пу­бли­ци Ма­ке­до­ни­ји – ен­гле­ски 2. сте­пен,
за ду­жност иза­сла­ни­ка од­бра­не у Ре­пу­бли­ци Тур­ској – ен­гле­ски 2. сте­пен,
за ду­жност иза­сла­ни­ка од­бра­не у Кра­ље­ви­ни Бел­ги­ји – ен­гле­ски 2. сте­пен,
за ду­жност иза­сла­ни­ка од­бра­не у Ре­пу­бли­ци Пољ­ској – ен­гле­ски 2. сте­пен,
за ду­жност по­моћ­ни­ка иза­сла­ни­ка од­бра­не у Ује­ди­ње­ном Кра­љев­ству Ве­ли­ке Бри­та­ни­је и Се­вер­не Ир­ске – ен­гле­ски 2. сте­пен,
за ду­жност по­моћ­ни­ка иза­сла­ни­ка од­бра­не у Ру­ској Фе­де­ра­ци­ји – ру­ски 2. сте­пен;
да у то­ку при­пре­ма за ду­жност до­стиг­не 1. сте­пен зна­ња је­зи­ка зе­мље при­је­ма од­но­сно, зна­ње ен­гле­ског је­зи­ка на ни­воу 1. сте­пе­на, ако је нео­п­ход­но зна­ње је­зи­ка зе­мље при­је­ма;
да по по­врат­ку са ду­жно­сти у ино­стран­ству при­хва­та да бу­де по­ста­вљен на ду­жност по по­тре­би слу­жбе.
 
УЗ ПРИ­ЈА­ВУ НА КОН­КУРС КАН­ДИ­ДА­ТИ ОБА­ВЕ­ЗНО ПРИ­ЛА­ЖУ:
 
по­пу­њен упит­ник за кон­курс за при­јем на рад у иза­слан­ство од­бра­не;
по­пу­њен упит­ник за без­бед­но­сну про­ве­ру, до­да­так „А”, „Б” и са­гла­сност за без­бед­но­сну про­ве­ру;
ми­шље­ње на­чел­ни­ка сек­то­ра или са­мо­стал­не упра­ве, од­но­сно ли­ца истог ран­га у Ми­ни­стар­ству од­бра­не – за ли­ца рас­по­ре­ђе­на ван Вој­ске Ср­би­је или ми­шље­ње на­чел­ни­ка Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је – за ли­ца из Вој­ске;
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме о за­вр­ше­ној шко­ли;
ове­ре­не фо­то­ко­пи­је две по­след­ње слу­жбе­не оце­не;
ле­кар­ска уве­ре­ња о здрав­стве­ној спо­соб­но­сти за кан­ди­да­та и чла­но­ве по­ро­ди­це;
уве­ре­ња о по­зна­ва­њу зах­те­ва­них стра­них је­зи­ка (уко­ли­ко по­се­ду­је);
уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на да се не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак про­тив кан­ди­да­та и чла­но­ва ње­го­ве по­ро­ди­це ко­је са со­бом во­ди у ино­стран­ство;
из­вод из ма­тич­не књи­ге вен­ча­них не ста­ри­ји од шест ме­се­ци, уко­ли­ко са со­бом у ино­стран­ство во­де су­пру­жни­ке;
уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству за кан­ди­да­та и чла­но­ве по­ро­ди­це ко­је са со­бом во­де у ино­стран­ство;
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју во­зач­ке до­зво­ле;
из­ја­ву да по по­врат­ку са ду­жно­сти при­ста­је на рас­по­ред и по­ста­вље­ње по по­тре­би слу­жбе.
Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не и пот­пу­не уче­ству­ју у по­ступ­ку се­лек­ци­је ко­ја ће се ре­а­ли­зо­ва­ти у че­ти­ри фа­зе у скла­ду са кри­те­ри­ју­ми­ма за из­ра­ду ли­сте кан­ди­да­та за по­тре­бе из­бо­ра иза­сла­ни­ка од­бра­не.
У пр­вој фа­зи се­лек­ци­је кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву успе­ха са шко­ло­ва­ња, уса­вр­ша­ва­ња и по­след­ње две слу­жбе­не оце­не.
У дру­гој фа­зи се­лек­ци­је кан­ди­да­ти ће би­ти под­врг­ну­ти про­ве­ри зна­ња је­зи­ка у за­ви­сно­сти од зе­мље за ко­ју кон­ку­ри­шу на Вој­ној ака­де­ми­ји Сек­то­ра за људ­ске ре­сур­се. Кан­ди­да­ти ко­ји не ис­пу­не на­ве­де­ни кри­те­ри­јум не уче­ству­ју у да­љем из­бор­ном по­ступ­ку, о че­му ће би­ти оба­ве­ште­ни.
У тре­ћој фа­зи се­лек­ци­је кан­ди­да­ти ће би­ти под­врг­ну­ти пси­хо­ло­шкој про­ве­ри ка­па­ци­те­та на Вој­но­ме­ди­цин­ској ака­де­ми­ји Упра­ве за вој­но здрав­ство. Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље кри­те­ри­ју­ме пси­хо­ло­шке про­це­не не уче­ству­ју у да­љем из­бор­ном по­ступ­ку о че­му ће би­ти оба­ве­ште­ни.
У че­твр­тој фа­зи се­лек­ци­је би­ће спро­ве­ден раз­го­вор са кан­ди­да­ти­ма где ће чла­но­ви ко­ми­си­је це­ни­ти ути­цај до­са­да­шњих ду­жно­сти и ква­ли­фи­ка­ци­је за оба­вља­ње ду­жно­сти ИО, оп­шту ин­фор­ми­са­ност ко­ја се од­но­си на зе­мљу за ко­ју кан­ди­дат кон­ку­ри­ше и мо­тив­са­ност за рад у Иза­слан­тву од­бра­не.
Кан­ди­да­ти ће бла­го­вре­ме­но би­ти оба­ве­ште­ни о ме­сту, да­ну и вре­ме­ну ка­да ће се од­ви­ја­ти по­је­ди­не фа­зе се­лек­ци­је.
 
НА­ПО­МЕ­НА:
 
При­ли­ком из­бо­ра за ду­жност у иза­слан­ству од­бра­не, при истим усло­ви­ма, пред­ност на ранг-ли­сти има­ју ли­ца ко­ја оба­вља­ју ду­жно­сти у оба­ве­штај­ним или без­бед­но­сним ор­га­ни­за­ци­о­ним це­ли­на­ма си­сте­ма од­бра­не.
Обра­зац Упит­ник за кон­курс на рад у иза­слан­ству од­бра­не кан­ди­да­ти мо­гу пре­у­зе­ти са сај­та Војнообавeштај­не аген­ци­је www.voa.mod.gov.rs.
Обра­сце Упит­ник за основ­ну без­бед­но­сну про­ве­ру, До­да­так „А” и „Б” за пот­пу­ну и по­себ­ну без­бед­но­сну про­ве­ру и Са­гла­сност за без­бед­но­сну про­ве­ру кан­ди­да­ти мо­гу на­ћи у „Слу­жбе­ном вој­ном ли­сту”, број 25 од 21. сеп­тем­бра 2015. го­ди­не (при­ло­зи број 1, 2, 3 и 4).
Над­ле­жни ру­ко­во­ди­лац је ду­жан да кан­ди­да­ту из­да до­ку­мент са сво­јим ста­вом, без об­зи­ра на то да ли је по­зи­ти­ван или не­га­ти­ван.
Фо­то­ко­пи­је и до­ку­мен­та из слу­жбе­не еви­ден­ци­је ове­ра­ва над­ле­жни пер­со­нал­ни ор­ган је­ди­ни­це, од­но­сно уста­но­ве у ко­јој је кан­ди­дат на слу­жби.
 
 
НА­ЧИН ПОД­НО­ШЕ­ЊА ПРИ­ЈА­ВЕ НА КОН­КУРС:
 
При­ја­ву за кон­курс са по­треб­ном до­ку­мен­та­ци­јом до­ста­ви­ти Вој­но­о­ба­ве­штај­ној аген­ци­ји (за ли­ца из МО пре­ко сек­то­ра или са­мо­стал­них упра­ва, а за ли­ца из ВС пре­ко Ге­не­рал­шта­ба ВС). Не­ком­плет­на и не­бла­го­вре­ме­но до­ста­вље­на кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја не­ће се раз­ма­тра­ти.
 
Кон­курс је отво­рен 30 (да­на) да­на по­чев од да­на об­ја­вљи­ва­ња у ли­сту „Од­бра­на”.
 
О ре­зул­та­ти­ма кон­кур­са кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни по за­вр­шет­ку кон­курс­ног по­ступ­ка.
 
Кон­такт те­ле­фон: 32-081 и 23-798.