Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2017.

Konkurs za prijem na rad u izaslanstvima odbrane Republike Srbije u 2018. godiniMI­NI­STAR­STVO OD­BRA­NE RE­PU­BLI­KE SR­BI­JE
VOJ­NO­O­BA­VE­ŠTAJ­NA AGEN­CI­JA
 
Ras­pi­su­je
 
IN­TER­NI
KON­KURS

 
za pri­jem na rad u iza­slan­stvi­ma od­bra­ne
Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u 2018. go­di­ni
 
 
- iza­sla­nik od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Na­rod­noj De­mo­krat­skoj Re­pu­bli­ci Al­žir (FČ pu­kov­nik),
- iza­sla­nik od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Re­pu­bli­ci Grč­koj (FČ pu­kov­nik),
- iza­sla­nik od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Re­pu­bli­ci Ma­ke­do­ni­ji (FČ pu­kov­nik),
- iza­sla­nik od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Re­pu­bli­ci Tur­skoj (FČ pu­kov­nik),
- iza­sla­nik od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Kra­lje­vi­ni Bel­gi­ji (FČ pu­kov­nik),
- iza­sla­nik od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Re­pu­bli­ci Polj­skoj (FČ pu­kov­nik),
- po­moć­nik iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­stvu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Se­ver­ne Ir­ske (FČ pot­pu­kov­nik),
- po­moć­nik iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Iza­slan­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji (FČ pot­pu­kov­nik).
 
OP­ŠTI USLO­VI KO­JE KAN­DI­DA­TI TRE­BA DA IS­PU­NjA­VA­JU:
 
da su kan­di­da­ti pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca na slu­žbi u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je;
da kan­di­da­ti za iza­sla­ni­ke od­bra­ne mo­gu bi­ti po­sta­vlje­ni na du­žnost u skla­du sa čla­nom 23. Ured­be o sta­nji­ma u slu­žbi pro­fe­si­o­nal­nih voj­nih li­ca i o una­pre­đi­va­nju ofi­ci­ra i pod­o­fi­ci­ra („Slu­žbe­ni gla­snik RS”, broj 35/2012);
da kan­di­da­ti za po­moć­ni­ke iza­sla­ni­ka od­bra­ne mo­gu bi­ti po­sta­vlje­ni na du­žnost u skla­du sa čla­nom 22. Ured­be o sta­nji­ma u slu­žbi pro­fe­si­o­nal­nih voj­nih li­ca i o una­pre­đi­va­nju ofi­ci­ra i pod­o­fi­ci­ra („Slu­žbe­ni gla­snik RS”, broj 35/2012).
 
 
PO­SEB­NI KRI­TE­RI­JU­MI KO­JE KAN­DI­DA­TI TRE­BA DA IS­PU­NjA­VA­JU:
 
da se pro­tiv kan­di­da­ta i čla­no­va nje­go­ve uže po­ro­di­ce ko­je sa so­bom vo­di u ino­stran­stvo ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak za kri­vič­no de­lo za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti;
da su on i čla­no­vi nje­go­ve uže po­ro­di­ce ko­je sa so­bom vo­di u ino­stran­stvo dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i da ne­ma­ju dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve;
da je zdrav i spo­so­ban za du­žnost u iza­slan­stvu od­bra­ne i da su čla­no­vi uže po­ro­di­ce ko­je pla­ni­ra da vo­di sa so­bom u ino­stran­stvo zdra­vi, o če­mu pri­la­že do­kaz pri­ba­vljen od nad­le­žne zdrav­stve­ne usta­no­ve;
da po­se­du­je vo­zač­ku do­zvo­lu za upra­vlja­nje mo­tor­nim vo­zi­lom i da ak­tiv­no vo­zi;
da is­pu­nja­va bez­bed­no­sne kri­te­ri­ju­me za iz­bor na du­žnost u iza­slan­stvo od­bra­ne;
da na­kon is­te­ka pe­ri­o­da oba­vlja­nja du­žno­sti u iza­slan­stvu od­bra­ne, ko­ji na­čel­no iz­no­si če­ti­ri go­di­ne, ima naj­ma­nje tri me­se­ci do is­pu­nje­nja uslo­va za pre­sta­nak pro­fe­si­o­nal­ne voj­ne slu­žbe po si­li za­ko­na;
da ima po­sled­nje dve slu­žbe­ne oce­ne naj­ma­nje „is­ti­če se”;
da po­zna­je stra­ne je­zi­ke po­treb­ne za rad u iza­slan­stvu od­bra­ne ze­mlje pri­je­ma i to:
za du­žnost iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Na­rod­noj De­mo­krat­skoj Re­pu­bli­ci Al­žir – fran­cu­ski 2. ste­pen,
za du­žnost iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Re­pu­bli­ci Grč­koj – en­gle­ski 2. ste­pen,
za du­žnost iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Re­pu­bli­ci Ma­ke­do­ni­ji – en­gle­ski 2. ste­pen,
za du­žnost iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Re­pu­bli­ci Tur­skoj – en­gle­ski 2. ste­pen,
za du­žnost iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Kra­lje­vi­ni Bel­gi­ji – en­gle­ski 2. ste­pen,
za du­žnost iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Re­pu­bli­ci Polj­skoj – en­gle­ski 2. ste­pen,
za du­žnost po­moć­ni­ka iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­stvu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Se­ver­ne Ir­ske – en­gle­ski 2. ste­pen,
za du­žnost po­moć­ni­ka iza­sla­ni­ka od­bra­ne u Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji – ru­ski 2. ste­pen;
da u to­ku pri­pre­ma za du­žnost do­stig­ne 1. ste­pen zna­nja je­zi­ka ze­mlje pri­je­ma od­no­sno, zna­nje en­gle­skog je­zi­ka na ni­vou 1. ste­pe­na, ako je neo­p­hod­no zna­nje je­zi­ka ze­mlje pri­je­ma;
da po po­vrat­ku sa du­žno­sti u ino­stran­stvu pri­hva­ta da bu­de po­sta­vljen na du­žnost po po­tre­bi slu­žbe.
 
UZ PRI­JA­VU NA KON­KURS KAN­DI­DA­TI OBA­VE­ZNO PRI­LA­ŽU:
 
po­pu­njen upit­nik za kon­kurs za pri­jem na rad u iza­slan­stvo od­bra­ne;
po­pu­njen upit­nik za bez­bed­no­snu pro­ve­ru, do­da­tak „A”, „B” i sa­gla­snost za bez­bed­no­snu pro­ve­ru;
mi­šlje­nje na­čel­ni­ka sek­to­ra ili sa­mo­stal­ne upra­ve, od­no­sno li­ca istog ran­ga u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne – za li­ca ras­po­re­đe­na van Voj­ske Sr­bi­je ili mi­šlje­nje na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Sr­bi­je – za li­ca iz Voj­ske;
ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju di­plo­me o za­vr­še­noj ško­li;
ove­re­ne fo­to­ko­pi­je dve po­sled­nje slu­žbe­ne oce­ne;
le­kar­ska uve­re­nja o zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti za kan­di­da­ta i čla­no­ve po­ro­di­ce;
uve­re­nja o po­zna­va­nju zah­te­va­nih stra­nih je­zi­ka (uko­li­ko po­se­du­je);
uve­re­nje nad­le­žnog or­ga­na da se ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak pro­tiv kan­di­da­ta i čla­no­va nje­go­ve po­ro­di­ce ko­je sa so­bom vo­di u ino­stran­stvo;
iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ven­ča­nih ne sta­ri­ji od šest me­se­ci, uko­li­ko sa so­bom u ino­stran­stvo vo­de su­pru­žni­ke;
uve­re­nja o dr­ža­vljan­stvu za kan­di­da­ta i čla­no­ve po­ro­di­ce ko­je sa so­bom vo­de u ino­stran­stvo;
ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju vo­zač­ke do­zvo­le;
iz­ja­vu da po po­vrat­ku sa du­žno­sti pri­sta­je na ras­po­red i po­sta­vlje­nje po po­tre­bi slu­žbe.
Kan­di­da­ti či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne i pot­pu­ne uče­stvu­ju u po­stup­ku se­lek­ci­je ko­ja će se re­a­li­zo­va­ti u če­ti­ri fa­ze u skla­du sa kri­te­ri­ju­mi­ma za iz­ra­du li­ste kan­di­da­ta za po­tre­be iz­bo­ra iza­sla­ni­ka od­bra­ne.
U pr­voj fa­zi se­lek­ci­je kan­di­da­ti će bi­ti ran­gi­ra­ni na osno­vu uspe­ha sa ško­lo­va­nja, usa­vr­ša­va­nja i po­sled­nje dve slu­žbe­ne oce­ne.
U dru­goj fa­zi se­lek­ci­je kan­di­da­ti će bi­ti pod­vrg­nu­ti pro­ve­ri zna­nja je­zi­ka u za­vi­sno­sti od ze­mlje za ko­ju kon­ku­ri­šu na Voj­noj aka­de­mi­ji Sek­to­ra za ljud­ske re­sur­se. Kan­di­da­ti ko­ji ne is­pu­ne na­ve­de­ni kri­te­ri­jum ne uče­stvu­ju u da­ljem iz­bor­nom po­stup­ku, o če­mu će bi­ti oba­ve­šte­ni.
U tre­ćoj fa­zi se­lek­ci­je kan­di­da­ti će bi­ti pod­vrg­nu­ti psi­ho­lo­škoj pro­ve­ri ka­pa­ci­te­ta na Voj­no­me­di­cin­skoj aka­de­mi­ji Upra­ve za voj­no zdrav­stvo. Kan­di­da­ti ko­ji ne za­do­vo­lje kri­te­ri­ju­me psi­ho­lo­ške pro­ce­ne ne uče­stvu­ju u da­ljem iz­bor­nom po­stup­ku o če­mu će bi­ti oba­ve­šte­ni.
U če­tvr­toj fa­zi se­lek­ci­je bi­će spro­ve­den raz­go­vor sa kan­di­da­ti­ma gde će čla­no­vi ko­mi­si­je ce­ni­ti uti­caj do­sa­da­šnjih du­žno­sti i kva­li­fi­ka­ci­je za oba­vlja­nje du­žno­sti IO, op­štu in­for­mi­sa­nost ko­ja se od­no­si na ze­mlju za ko­ju kan­di­dat kon­ku­ri­še i mo­tiv­sa­nost za rad u Iza­slan­tvu od­bra­ne.
Kan­di­da­ti će bla­go­vre­me­no bi­ti oba­ve­šte­ni o me­stu, da­nu i vre­me­nu ka­da će se od­vi­ja­ti po­je­di­ne fa­ze se­lek­ci­je.
 
NA­PO­ME­NA:
 
Pri­li­kom iz­bo­ra za du­žnost u iza­slan­stvu od­bra­ne, pri istim uslo­vi­ma, pred­nost na rang-li­sti ima­ju li­ca ko­ja oba­vlja­ju du­žno­sti u oba­ve­štaj­nim ili bez­bed­no­snim or­ga­ni­za­ci­o­nim ce­li­na­ma si­ste­ma od­bra­ne.
Obra­zac Upit­nik za kon­kurs na rad u iza­slan­stvu od­bra­ne kan­di­da­ti mo­gu pre­u­ze­ti sa saj­ta Vojnoobaveštaj­ne agen­ci­je www.voa.mod.gov.rs.
Obra­sce Upit­nik za osnov­nu bez­bed­no­snu pro­ve­ru, Do­da­tak „A” i „B” za pot­pu­nu i po­seb­nu bez­bed­no­snu pro­ve­ru i Sa­gla­snost za bez­bed­no­snu pro­ve­ru kan­di­da­ti mo­gu na­ći u „Slu­žbe­nom voj­nom li­stu”, broj 25 od 21. sep­tem­bra 2015. go­di­ne (pri­lo­zi broj 1, 2, 3 i 4).
Nad­le­žni ru­ko­vo­di­lac je du­žan da kan­di­da­tu iz­da do­ku­ment sa svo­jim sta­vom, bez ob­zi­ra na to da li je po­zi­ti­van ili ne­ga­ti­van.
Fo­to­ko­pi­je i do­ku­men­ta iz slu­žbe­ne evi­den­ci­je ove­ra­va nad­le­žni per­so­nal­ni or­gan je­di­ni­ce, od­no­sno usta­no­ve u ko­joj je kan­di­dat na slu­žbi.
 
 
NA­ČIN POD­NO­ŠE­NjA PRI­JA­VE NA KON­KURS:
 
Pri­ja­vu za kon­kurs sa po­treb­nom do­ku­men­ta­ci­jom do­sta­vi­ti Voj­no­o­ba­ve­štaj­noj agen­ci­ji (za li­ca iz MO pre­ko sek­to­ra ili sa­mo­stal­nih upra­va, a za li­ca iz VS pre­ko Ge­ne­ral­šta­ba VS). Ne­kom­plet­na i ne­bla­go­vre­me­no do­sta­vlje­na kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja ne­će se raz­ma­tra­ti.
 
Kon­kurs je otvo­ren 30 (da­na) da­na po­čev od da­na ob­ja­vlji­va­nja u li­stu „Od­bra­na”.
 
O re­zul­ta­ti­ma kon­kur­sa kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni po za­vr­šet­ku kon­kurs­nog po­stup­ka.
 
Kon­takt te­le­fon: 32-081 i 23-798.