Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Uprava za odnose sa javnošćuUprava za odnose sa javnošću unapređuje i razvija oblike moderne komunikacije i informisanja u funkciji dostizanje ciljeva Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Osnovni strateški cilj je afirmacija procesa reforme sistema odbrane, profesionalizacije vojske i međunarodne saradnje, radi boljeg razumevanja i dobijanja podrške interne i eksterne javnosti za te procese. Uprava je nadležna za: afirmaciju sistema odbrane u zemlji i inostranstvu; ostvarivanje informativnih, promotivnih i edukativnih ciljeva kroz izdavačku delatnost, internet, video, filmsku i televizijsku produkciju; pružanje servisnih informacija domaćim i stranim javnim glasilima iz oblasti odbrane. Strategija komunikacije osnova je doktrinarnih i normativnih dokumenata u oblasti odnosa sa javnošću: Uputstva o obaveštavanju javnosti o radu Ministarstva odbrane i aktivnostima Vojske Srbije, Priručnika za odnose sa javnošću i Strategije komunikacije u kriznim situacijama.

VODIČ ZA PREDSTAVNIKE SREDSTAVA JAVNOG INFORMISANjA >>>

Kontakti >>>

Organizacija


Upravi za odnose sa javnošću potčinjene su sledeće vojne jedinice i ustanove:

Medija centar „Odbrana”: prikuplja, priprema i objavljuje informacije o radu i aktivnostima Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i ostalih elemenata sistema odbrane u magazinu «Odbrana» i Internet prezentacijama Ministarstva odbrane; izdaje vojnostručne, nastavno-obrazovne; vojnonaučne i publističke literature i vojne časopise „Novi glasnik“, „Vojno delo“, „Vojnotehnički glasnik“.

Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ obavlja poslove koji se odnose na: učešće na najvišem državnom i vojnom protokolu; obeležavanje značajnih datuma u Republici Srbiji i MO i ostalih institucija od značaja za sistem odbrane.

Vojnofilmski centar „Zastava Film“ obavlja poslove vezane za: proizvodnju informativnih, filmskih, video i multimedijalnih proizvoda namenjenih za informisanje javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane kao i za obučavanje i osposobljavanje komandi, jedinica, ustanova i pripadnika Vojske Srbije.

Vojna štamparija je nadležna za: štampanje knjiga, novina, časopisa, obrazaca, izradu koverata, mapa, radnih svesaka i drugog štampanog materijala; izradu pečata, štambilja i drugih proizvoda u postupku graviranja za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.