Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Inspektorat odbraneInspektorat odbrane je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, koji obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje odluka i akata predsednika Republike i Vlade; stanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije; ostvarivanje i usklađivanje organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom.Direktor Inspektorata odbrane
general-major Mile Jelić
tel.:   011/2064-066
faks: 011/3000-061
e-mail: inspektorat@mod.gov.rs