Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2019

Интерни конкурс за при­јем про­фе­си­о­нал­ног вој­ног ли­ца или др­жав­ног слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­ме­ште­ни­ка у свој­ству вој­ног слу­жбе­ни­каМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
Управа за војно здравство
расписује
ИНТЕРНИ КОНКУРС
за при­јем про­фе­си­о­нал­ног вој­ног ли­ца или
др­жав­ног слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­ме­ште­ни­ка у свој­ству вој­ног слу­жбе­ни­ка
у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­ме
 
 
I На­зив ор­га­ни­за­циј­ске је­ди­ни­це Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у ко­јој се по­пу­ња­ва­ју фор­ма­циј­ска ме­ста:
 
Вој­но­ме­ди­цин­ска ака­де­ми­ја, Упра­ва за вој­но здрав­ство МО
 
Фор­ма­циј­ска ме­ста ко­ја се по­пу­ња­ва­ју:
1. ру­ко­во­ди­лац – над­зор­ни ор­ган, је­дан из­вр­ши­лац,
2. рад­ник слу­жбе обез­бе­ђе­ња – пор­тир, де­вет из­вр­ши­ла­ца,
3. рад­ник слу­жбе обез­бе­ђе­ња – опе­ра­тер си­сте­ма, је­дан из­вр­ши­лац.
 
Усло­ви:
 
за рад­но ме­сто под ред­ним бро­јем 1:
– основ­не ака­дем­ске сту­ди­је у тра­ја­њу од 4 го­ди­не и од­слу­жен вој­ни рок са оруж­јем;
 
за рад­но ме­сто под ред­ним бро­јем 2:
– сред­ња шко­ла у тра­ја­њу од 4 го­ди­не и од­слу­жен вој­ни рок са оруж­јем;
 
за рад­но ме­сто под ред­ним бро­јем 3:
– сред­ња шко­ла у тра­ја­њу од 4 го­ди­не и од­слу­жен вој­ни рок са оруж­јем.
 
II За­јед­нич­ко за сва три рад­на ме­ста:
 
Из­бор­ни по­сту­пак: У из­бор­ном по­ступ­ку би­ће при­ме­ње­ни кри­те­ри­ју­ми про­пи­са­ни Од­лу­ком о утвр­ђи­ва­њу ме­ра за спро­во­ђе­ње стра­те­ги­је ка­ри­јер­ног во­ђе­ња и са­ве­то­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15, 30/17 и 26/18), а ко­ји об­у­хва­та­ју про­сек оце­на са по­след­њег ни­воа шко­ло­ва­ња (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), раз­го­вор са кан­ди­да­том (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва).
 
На­кон ре­а­ли­за­ци­је свих ак­тив­но­сти у се­лек­ци­ји, а пре фор­ми­ра­ња ли­сте за из­бор, до­дат­но се вред­ну­је чи­ње­ни­ца из ча­на 125. За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је, та­ко што се кан­ди­да­ту или кан­ди­да­ти­ма за ко­је кон­курс­на ко­ми­си­ја утвр­ди да ис­пу­ња­ва­ју усло­ве из на­ве­де­ног чла­на За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је укуп­но оства­рен број бо­до­ва уве­ћа­ва за 5%.
 
Кан­ди­да­те чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве, пот­пу­не и уз ко­је су при­ло­же­ни до­ка­зи и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за за­по­сле­ње на фор­ма­циј­ским ме­сти­ма за ко­ја кон­ку­ри­шу би­ће упу­ће­ни на пси­хо­ло­шку про­це­ну ка­па­ци­те­та у над­ле­жне вој­но­здрав­стве­не уста­но­ве. На­ве­де­на про­це­на вр­ши се пу­тем стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­це­не пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви или пре­ко ма­тич­них је­ди­ни­ца.
Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на пси­хо­ло­шкој про­це­ни гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
Са кан­ди­да­ти­ма ко­ји за­до­во­ље про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та би­ће оба­вљен раз­го­вор. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња раз­го­во­ра кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви или пре­ко ма­тич­них је­ди­ни­ца.
За кан­ди­да­те ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са, уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност, би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца ко­је оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја.
Кан­ди­да­ти ко­ји се не ода­зо­ву у би­ло ко­јој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бо­р­ном по­ступ­ку.
Кан­ди­да­ти ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор, пре при­је­ма у рад­ни од­нос до­ста­ви­ће ле­кар­ско уве­ре­ње о оп­штој здрав­стве­ној спо­соб­но­сти.
 
III Ме­сто ра­да: Бе­о­град
 
IV Рок за под­но­ше­ње при­ја­ве на ин­тер­ни кон­курс је осам да­на и по­чи­ње да те­че од на­ред­ног да­на од да­на огла­ша­ва­ња у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.
 
V Ли­це за­ду­же­но за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о ин­тер­ном кон­кур­су: вој­ни слу­жбе­ник Ја­сми­на Пе­тро­вић, те­ле­фон 011 / 3609-239 или 26-239
 
VI Адре­са на ко­ју се под­но­си при­ја­ва за ин­тер­ни кон­курс:
 
При­ја­ве се под­но­се Вој­но­ме­ди­цин­ској ака­де­ми­ји, ре­дов­ним пу­тем пре­ко ма­тич­них је­ди­ни­ца.
 
VII До­ка­зи ко­ји се при­ла­жу на на­ве­де­ни кон­курс:
 
Уз при­ја­ву, у ко­јој се на­во­де основ­ни лич­ни по­да­ци, адре­са ста­но­ва­ња, пун на­зив је­ди­ни­це у ко­јој је ли­це на слу­жби, кон­такт те­ле­фон, mail адре­са, тач­но фор­ма­циј­ско ме­сто за ко­је се кон­ку­ри­ше (ред­ни бој и на­зив) при­ла­жу и сле­де­ће:
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ја ди­пло­ме ко­јом се по­твр­ђу­је зах­те­ва­на струч­на спре­ма;
ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва за за­вр­шен сва­ки раз­ред за фор­ма­циј­ска ме­ста чи­ји је услов сред­ња шко­ла, од­но­сно уве­ре­ње о оства­ре­ном про­се­ку на сту­ди­ја­ма (уко­ли­ко се не ви­ди из при­ло­же­не ди­пло­ме) за фор­ма­циј­ска ме­ста чи­ји је услов основ­не ака­дем­ске сту­ди­је;
крат­ку би­о­гра­фи­ју;
до­каз да кан­ди­дат ис­пу­ња­ва усло­ве из чла­на 125. За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је (са­мо за кан­ди­да­те ко­ји ис­пу­ња­ва­ју услов);
уве­ре­ње о од­слу­же­њу вој­ног ро­ка са оруж­јем из­да­тим од цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не за ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву где се ли­це ко­је кон­ку­ри­ше во­ди у еви­ден­ци­ји (са­мо за др­жав­не слу­жбе­ни­ке и др­жав­не на­ме­ште­ни­ке).
 
Сви до­ка­зи при­ла­жу се у ори­ги­на­лу или у фо­то­ко­пи­ји ко­ја је ове­ре­на код јав­ног бе­ле­жни­ка, од­но­сно у оп­шти­ни или су­ду у гра­до­ви­ма и оп­шти­на­ма где ни­су име­но­ва­ни јав­ни бе­ле­жни­ци.
 
При­ли­ком до­ста­вља­ња при­ја­ва, ма­тич­не је­ди­ни­це су у оба­ве­зи да за кан­ди­да­те до­ста­ве кар­тон основ­них лич­них по­да­та­ка (КОЛП), ко­пи­ју уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству и из­во­да из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них (из До­си­јеа пер­со­нал­них по­да­та­ка).
 
VI­II Ли­ца ко­ја има­ју пра­во да уче­ству­ју на ин­тер­ном кон­кур­су:
На ин­тер­ном кон­кур­су мо­гу да уче­ству­ју про­фе­си­о­нал­на вој­на ли­ца и др­жав­ни слу­жбе­ни­ци, од­но­сно на­ме­ште­ни­ци из Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је.
 
НА­ПО­МЕ­НА:
Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве и при­ја­ве уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи од­но­сно фо­то­ко­пи­је ове­ре­не у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка, би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
Ин­тер­ни кон­курс спро­во­ди кон­курс­на ко­ми­си­ја ко­ју име­ну­је ми­ни­стар од­бра­не. Овај оглас об­ја­вљу­је се на веб-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.