Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2019.

Interni konkurs za pri­jem pro­fe­si­o­nal­nog voj­nog li­ca ili dr­žav­nog slu­žbe­ni­ka, od­no­sno na­me­šte­ni­ka u svoj­stvu voj­nog slu­žbe­ni­kaMINISTARSTVO ODBRANE
REPUBLIKE SRBIJE
 
Uprava za vojno zdravstvo
raspisuje
INTERNI KONKURS
za pri­jem pro­fe­si­o­nal­nog voj­nog li­ca ili
dr­žav­nog slu­žbe­ni­ka, od­no­sno na­me­šte­ni­ka u svoj­stvu voj­nog slu­žbe­ni­ka
u rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vre­me
 
 
I Na­ziv or­ga­ni­za­cij­ske je­di­ni­ce Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u ko­joj se po­pu­nja­va­ju for­ma­cij­ska me­sta:
 
Voj­no­me­di­cin­ska aka­de­mi­ja, Upra­va za voj­no zdrav­stvo MO
 
For­ma­cij­ska me­sta ko­ja se po­pu­nja­va­ju:
1. ru­ko­vo­di­lac – nad­zor­ni or­gan, je­dan iz­vr­ši­lac,
2. rad­nik slu­žbe obez­be­đe­nja – por­tir, de­vet iz­vr­ši­la­ca,
3. rad­nik slu­žbe obez­be­đe­nja – ope­ra­ter si­ste­ma, je­dan iz­vr­ši­lac.
 
Uslo­vi:
 
za rad­no me­sto pod red­nim bro­jem 1:
– osnov­ne aka­dem­ske stu­di­je u tra­ja­nju od 4 go­di­ne i od­slu­žen voj­ni rok sa oruž­jem;
 
za rad­no me­sto pod red­nim bro­jem 2:
– sred­nja ško­la u tra­ja­nju od 4 go­di­ne i od­slu­žen voj­ni rok sa oruž­jem;
 
za rad­no me­sto pod red­nim bro­jem 3:
– sred­nja ško­la u tra­ja­nju od 4 go­di­ne i od­slu­žen voj­ni rok sa oruž­jem.
 
II Za­jed­nič­ko za sva tri rad­na me­sta:
 
Iz­bor­ni po­stu­pak: U iz­bor­nom po­stup­ku bi­će pri­me­nje­ni kri­te­ri­ju­mi pro­pi­sa­ni Od­lu­kom o utvr­đi­va­nju me­ra za spro­vo­đe­nje stra­te­gi­je ka­ri­jer­nog vo­đe­nja i sa­ve­to­va­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je („Slu­žbe­ni voj­ni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15, 30/17 i 26/18), a ko­ji ob­u­hva­ta­ju pro­sek oce­na sa po­sled­njeg ni­voa ško­lo­va­nja (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va), psi­ho­lo­šku pro­ce­nu kan­di­da­ta (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va), raz­go­vor sa kan­di­da­tom (20% od ukup­nog bro­ja bo­do­va).
 
Na­kon re­a­li­za­ci­je svih ak­tiv­no­sti u se­lek­ci­ji, a pre for­mi­ra­nja li­ste za iz­bor, do­dat­no se vred­nu­je či­nje­ni­ca iz ča­na 125. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je, ta­ko što se kan­di­da­tu ili kan­di­da­ti­ma za ko­je kon­kurs­na ko­mi­si­ja utvr­di da is­pu­nja­va­ju uslo­ve iz na­ve­de­nog čla­na Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je ukup­no ostva­ren broj bo­do­va uve­ća­va za 5%.
 
Kan­di­da­te či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne, ra­zu­mlji­ve, pot­pu­ne i uz ko­je su pri­lo­že­ni do­ka­zi i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve za za­po­sle­nje na for­ma­cij­skim me­sti­ma za ko­ja kon­ku­ri­šu bi­će upu­će­ni na psi­ho­lo­šku pro­ce­nu ka­pa­ci­te­ta u nad­le­žne voj­no­zdrav­stve­ne usta­no­ve. Na­ve­de­na pro­ce­na vr­ši se pu­tem stan­dar­di­zo­va­nih te­sto­va. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja pro­ce­ne psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi ili pre­ko ma­tič­nih je­di­ni­ca.
Kan­di­da­ti ko­ji ne za­do­vo­lje na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bor­nom po­stup­ku.
Sa kan­di­da­ti­ma ko­ji za­do­vo­lje pro­ce­nu psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta bi­će oba­vljen raz­go­vor. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja raz­go­vo­ra kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi ili pre­ko ma­tič­nih je­di­ni­ca.
Za kan­di­da­te ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, uz nji­ho­vu pi­sa­nu sa­gla­snost, bi­će iz­vr­še­na bez­bed­no­sna pro­ve­ra u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o bez­bed­no­snim pro­ve­ra­ma li­ca ko­je oba­vlja Voj­no­be­zbed­no­sna agen­ci­ja.
Kan­di­da­ti ko­ji se ne oda­zo­vu u bi­lo ko­joj fa­zi iz­bor­nog po­stup­ka gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bo­r­nom po­stup­ku.
Kan­di­da­ti ko­ji uđu u naj­u­ži iz­bor, pre pri­je­ma u rad­ni od­nos do­sta­vi­će le­kar­sko uve­re­nje o op­štoj zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti.
 
III Me­sto ra­da: Be­o­grad
 
IV Rok za pod­no­še­nje pri­ja­ve na in­ter­ni kon­kurs je osam da­na i po­či­nje da te­če od na­red­nog da­na od da­na ogla­ša­va­nja u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.
 
V Li­ce za­du­že­no za da­va­nje oba­ve­šte­nja o in­ter­nom kon­kur­su: voj­ni slu­žbe­nik Ja­smi­na Pe­tro­vić, te­le­fon 011 / 3609-239 ili 26-239
 
VI Adre­sa na ko­ju se pod­no­si pri­ja­va za in­ter­ni kon­kurs:
 
Pri­ja­ve se pod­no­se Voj­no­me­di­cin­skoj aka­de­mi­ji, re­dov­nim pu­tem pre­ko ma­tič­nih je­di­ni­ca.
 
VII Do­ka­zi ko­ji se pri­la­žu na na­ve­de­ni kon­kurs:
 
Uz pri­ja­vu, u ko­joj se na­vo­de osnov­ni lič­ni po­da­ci, adre­sa sta­no­va­nja, pun na­ziv je­di­ni­ce u ko­joj je li­ce na slu­žbi, kon­takt te­le­fon, mail adre­sa, tač­no for­ma­cij­sko me­sto za ko­je se kon­ku­ri­še (red­ni boj i na­ziv) pri­la­žu i sle­de­će:
ove­re­nu fo­to­ko­pi­ja di­plo­me ko­jom se po­tvr­đu­je zah­te­va­na struč­na spre­ma;
ove­re­ne fo­to­ko­pi­je sve­do­čan­sta­va za za­vr­šen sva­ki raz­red za for­ma­cij­ska me­sta či­ji je uslov sred­nja ško­la, od­no­sno uve­re­nje o ostva­re­nom pro­se­ku na stu­di­ja­ma (uko­li­ko se ne vi­di iz pri­lo­že­ne di­plo­me) za for­ma­cij­ska me­sta či­ji je uslov osnov­ne aka­dem­ske stu­di­je;
krat­ku bi­o­gra­fi­ju;
do­kaz da kan­di­dat is­pu­nja­va uslo­ve iz čla­na 125. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je (sa­mo za kan­di­da­te ko­ji is­pu­nja­va­ju uslov);
uve­re­nje o od­slu­že­nju voj­nog ro­ka sa oruž­jem iz­da­tim od cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu gde se li­ce ko­je kon­ku­ri­še vo­di u evi­den­ci­ji (sa­mo za dr­žav­ne slu­žbe­ni­ke i dr­žav­ne na­me­šte­ni­ke).
 
Svi do­ka­zi pri­la­žu se u ori­gi­na­lu ili u fo­to­ko­pi­ji ko­ja je ove­re­na kod jav­nog be­le­žni­ka, od­no­sno u op­šti­ni ili su­du u gra­do­vi­ma i op­šti­na­ma gde ni­su ime­no­va­ni jav­ni be­le­žni­ci.
 
Pri­li­kom do­sta­vlja­nja pri­ja­va, ma­tič­ne je­di­ni­ce su u oba­ve­zi da za kan­di­da­te do­sta­ve kar­ton osnov­nih lič­nih po­da­ta­ka (KOLP), ko­pi­ju uve­re­nja o dr­ža­vljan­stvu i iz­vo­da iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih (iz Do­si­jea per­so­nal­nih po­da­ta­ka).
 
VI­II Li­ca ko­ja ima­ju pra­vo da uče­stvu­ju na in­ter­nom kon­kur­su:
Na in­ter­nom kon­kur­su mo­gu da uče­stvu­ju pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca i dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci, od­no­sno na­me­šte­ni­ci iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Sr­bi­je.
 
NA­PO­ME­NA:
Ne­bla­go­vre­me­ne, ne­do­pu­šte­ne, ne­ra­zu­mlji­ve ili ne­pot­pu­ne pri­ja­ve i pri­ja­ve uz ko­je ni­su pri­lo­že­ni svi po­treb­ni do­ka­zi od­no­sno fo­to­ko­pi­je ove­re­ne u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka, bi­će od­ba­če­ne za­ključ­kom.
In­ter­ni kon­kurs spro­vo­di kon­kurs­na ko­mi­si­ja ko­ju ime­nu­je mi­ni­star od­bra­ne. Ovaj oglas ob­ja­vlju­je se na veb-stra­ni­ci Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.