Министарство одбране Републике Србије
 

Буџет 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА
У табеларном прегледу датом у прилогу, у складу са тачком 20. Упутства за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС”, број 10/22) приказана су:
 
Утврђена и утрошена средства у 2024. години.
 
Средства су приказана по програмским активностима и пројектима.
Подаци о утврђеним и утрошеним средствима приказани су закључно са 30.09.2023. године и исти су садржани у Извештају о извршењу буџета Министарства одбране Републике Србије за период 01.01.-31.03.2024. године (у колонама 4 и 5 Обрасца 5).
Извештај је поднет Управи за трезор Министарства финансија Републике Србије у електронској форми кроз информациони система за подношење финансијских извештаја (веб апликација „ИСПФИ”).
 
Утврђена и утрошена средства у 2023. години.
 
Средства су приказана по програмским активностима и пројектима.
Подаци о утврђеним и утрошеним средствима приказани су закључно са 31.12.2023. године и исти су садржани у Извештају о извршењу буџета Министарства одбране Републике Србије за период 01.01.-31.12.2023. године (у колонама 4 и 5 Обрасца 5).
Извештај је у законском року поднет Управи за трезор Министарства финансија Републике Србије у електронској форми кроз информациони система за подношење финансијских извештаја (веб апликација „ИСПФИ”).

У табеларном прегледу датом у прилогу, у складу са тачком 32. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државних органа (''Службени гласник РС'', број 68/10) приказана су:
 
Утврђена и утрошена средства у 2022. години.
 
Средства су приказана по програмским активностима и пројектима.
Подаци о утврђеним и утрошеним средствима приказани су закључно са 31.12.2022. године и исти су садржани у Извештају о извршењу буџета Министарства одбране Републике Србије за период 01.01.-31.12.2022. године (у колонама 4 и 5 Обрасца 5).
Извештај је у законском року поднет Управи за трезор Министарства финансија Републике Србије у електронској форми кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја (веб апликација „ИСПФИ”).

Утврђена и утрошена средства у 2018. години
Средства су приказана по програмским активностима и пројектима.
Подаци  о  утврђеним  и  утрошеним  средствима  приказани  су  закључно са 30.06.2018.  године  и  исти  су  садржани  у  Извештају  о  извршењу  буџета Министарства одбране Републике Србије за период 01.01.-30.06.2018. године (у колонама 4 и 5 Образца 5).
Извештај  је  20.07.2018.  године  достављен  Управи  за  трезор  Министарства финансија Републике Србије.

Утврђена и утрошена средства у 2017. години
Средства су приказана по програмским активностима и пројектима.
Подаци  о  утврђеним  и  утрошеним  средствима  приказани  су  закључно са 31.12.2017.  године  и  исти  су  садржани  у  Извештају  о  извршењу  буџета Министарства одбране Републике Србије за период 01.01.-31.12.2017. године  (у колонама 4 и 5 Образца 5).
Извештај  је  у  законском  року  достављен  Управи  за  трезор  Министарства финансија Републике Србије.

Утврђена и утрошена укупна средства у 2016. години
Средства су приказана збирно за Министарство одбране.
Подаци о утврђеним укупним средствима садржани су у Разделу 18 Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (''Службени гласник РС'', број 103/15).
Подаци о утрошеним укупним средствима приказани су закључно са 30.09.2016. године и исти су садржани у Извештају о извршењу средстава финансијског плана Министарства одбране Републике Србије за период 01.01.-30.09.2016. године.
Извештај је у законском року достављен Министарству финансија Републике Србијe

Утврђена и утрошена укупна средства у 2015. години.
Средства су приказана збирно за Министарство одбране.
Подаци о утврђеним укупним средствима садржани су у Разделу 18 Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 142/14).
Подаци о утрошеним укупним средствима приказани су закључно са 30.09.2015. године и исти су садржани у Извештају о извршењу средстава за финансирање одбране Републике Србије за период 01.01–30.09.2015. године.
Извештај је у законском року достављен Министарству финансија Републике Србије.

Утврђена и утрошена укупна средства у 2014. години.
Средства су приказана збирно за Министарство одбране.
Подаци о утврђеним укупним средствима садржани су у Разделу 18 Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14).
Подаци о утрошеним укупним средствима приказани су закључно са 31.12.2014. године и исти су садржани у Извештају о извршењу средстава за финансирање одбране Републике Србије за период 01.01–31.12.2014. године.
Извештај је у законском року достављен Министарству финансија Републике Србије.

Утврђена и утрошена укупна средства у 2013. години.
Средства су приказана збирно за Министарство одбране и укључују податке за сва четири директна буџетска корисника: Министарство одбране, Инспекторат одбране, Војнобезбедносну агенцију и Војнообавештајну агенцију.
Подаци о утврђеним укупним средствима садржани су у Разделу 18 Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр. 114/12 и 59/13).
Подаци о утрошеним укупним средствима приказани су закључно са 31.12.2013. године и исти су садржани у Извештају о извршењу средстава за финансирање одбране Републике Србије за период 01.01–31.12.2013. године.
Извештај је у законском року достављен Министарству финансија Републике Србије.

Утврђена и утрошена укупна средства у 2012. години.
Средства су приказана збирно за Министарство одбране и укључују податке за сва четири директна буџетска корисника: Министарство одбране, Инспекторат одбране, Војнобезбедносну агенцију и Војнообавештајну агенцију.
Подаци о утврђеним укупним средствима садржани су у Разделу 18 Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, бр. 101/11 и 93/12).
Подаци о утрошеним укупним средствима приказани су закључно са 31.12.2012. године и исти су садржани у Извештају о извршењу средстава за финансирање одбране Републике Србије за период 01.01–31.12.2012. године.
Извештај је у законском року достављен Министарству финансија и привреде Републике Србије.

 
 
ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

Последња ревизија финансија Министарства одбране обављена је 2013. године. У току 2013. године Државна ревизорска институција извршила је ревизију саставних делова финансијских извештаја Министарства одбране за 2012. годину.

Налаз и мишљење ревизије дати су у Извештају о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства одбране за 2012. годину (Државна ревизорска институција, Број: 400-277/2013-01 од 24.12.2013. године) можете преузети овде:
Министарство одбране припремило је и у року одређеном од стране Државне ревизорске институције доставило Одазивни извештај са материјалним доказима о мерама предузетим на отклањању пропуста утврђених при спровођењу ревизије саставних делова финансијских извештаја Министарства одбране за 2012. годину.

Државна ревизорска институција, по извршеној провери веродостојности Одазивног извештаја, доставила је Министарству одбране Послеревизиони извештај у коме констатује да је Одазивни извештај веродостојан и да су мере предузете на отклањању пропуста утврђених при спровођењу предметне ревизије задовољавајуће.

У току 2011. године Државна ревизорска институција извршила је ревизију Годишњег финансијског извештаја Министарства одбране за 2010. годину.

Налаз и мишљење ревизије дати су у Извештају о ревизији Годишњег финансијског извештаја Министарства одбране за 2010. годину (Државна ревизорска инсти-туција, Број: 400-193/2011-01 од 19.12.2011. године) који се може преузети на сајту Државне ревизорске институције www.dri.rs.

Министарство одбране припремило је и у року одређеном од стране Државне ревизорске институције доставило Одазивни извештај са материјалним доказима о мерама предузетим на отклањању пропуста утврђених при спровођењу ревизије Годишњег финансијског извештаја Министарства одбране за 2010. годину.
 
 
ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Подаци о реализованим донацијама на основу закључених уговора о међународној сарадњи са прегледом назива државе, називом споразума, непосредним корисником донације и предметом донације дати су у табелама приказаним по годинама.
НАПОМЕНА:
У Табеларном прегледу распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране за 2013, 2014, 2015. и 2016. годину, датом као прилог Информатору, новчана средства приказана су збирно за све изворе финансирања, а како се то приказује и у Закону о буџету, почев од 2012. године.
Укупно приказана одобрена и утрошена новчана средства обухватају новчана средства по свим изворима финансирања, па и донација од иностраних земаља и међународних организација.