Министарство одбране Републике Србије
 

Опис функција постављених лицаМинистар одбране

Министар одбране је Александар Вулин
Tел.:    +381 11 30 06 311 
факс:   +381 11 30 06 062 
e-mail: ministar.odbrane@mod.gov.rs

У извршавању послова државне управе, министар одбране у складу са одредбом члана 23. Закона о државној управи руководи Министарством одбране доноси про-писе и решава у управним и другим појединачним стварима, одлучује о другим пита-њима из делокруга Министарства одбране и одговара Влади и Народној скупштини за рад Министарства одбране и стање у области одбране и Војске Србије.

У извршавању послова одбране и Војске Србије, министар одбране у складу са од-редбом члана 14. Закона о одбрани предлаже и спроводи политику одбране и обезбе-ђује извршавање закона и аката председника Републике из области одбране. Мини-стар одбране у обављању ових послова доноси: наређења, наредбе, налоге, одлуке, пра-вила, смернице, упутства и прописе и друга акта за која је овлашћен Законом о Вој-сци Србије и другим законима.

За извршавање аката које доноси председник Републике и доношење аката по овла-шћењу председника Републике, министар одбране доноси: наређења, наредбе, смер-нице, одлуке, правила и друга акта и одговоран је за њихово извршавање.

Прописи из области одбране и Војске Србије објављују се у „Службеном војном листу“.

Председник Републике своја овлашћења у области одбране прописана чланом 11. Закона о одбрани може пренети на министра одбране, осим одлучивања о употреби Војске Србије, одлучивања о постављењима, унапређењима и разрешењима офи-цира, који су у надлежности председника Републике на основу закона и овлашћења.
 
Државни секретар

Овлашћења државног секретара уређена су чланом 24. Закона о државној управи. Државни секретар је функционер и помаже министру у оквиру овлашћења која му одреди министар.

Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.
Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог ми-нистра и његова дужност престаје сa престанком дужности министра.
У Министарству одбране Решењем Владе 24 број 119-6305/2017 од 6. јула 2017. године поставља се за државног секретара Александар Живковић. У оквиру овлашћења која је одредио министар одбране, Решењем број 2787-3 од 11. 07. 2017. године државни секретар Александар Живковић овлашћује се да прати и координира послове на изради доктринарних и планских докумената, као и реализацију задатака који се односе на функционисање Министарства одбране и Војске Србије и да у извршавању послова за које је овлашћен потписује сва акта  којима се материја у овој области упућује у процедуру разматрања и одлучивања Владе, као и мишљења Министарства одбране на материјале које други органи у овој области достављају Министарству одбране, ради давања мишљења.

У Министарству одбране Решењем Владе, 24 број 119-7167/2017 од 27. јула 2017. године поставља се за државног секретара мр Бојан Јоцић. У оквиру овлашћења која је одредио министар одбране, Решењем број 2034-3 од 01.08. 2017. године државни секретар мр Бојан Јоцић овлашћује се да прати и координира послове који се односе на: планирање, пројектовање, надзор и изградњу војних објеката, инвестиционо одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у Министарству одбране и Војсци Србије, прибављање и располагање стамбеним зградама, становима, гаражама и пословним простором за потребе Министарства и Војске Србије, планирање и организовање управљања, одржавања и вођења евиденције војних непокретности и друге послове који су у вези са материјалним пословањем у Министарству одбране и Војсци Срвије, као и односа са јавношћу, културне, музеолошке и издавачке делатности за потребе система одбране.

Помоћник министра

Овлашћења помоћника уређена су чланом 25. Закона о државној управи. Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада у министарству за које се образује сектор и за свој рад одговара министру. Помоћника министра поставља Влада на период од пет година према закону којим се уређује положај државних службеника.

Помоћници министра одбране су:
1) в. д. помоћника министра одбране др Ненад Милорадовић, дипл. инг. машинства   – руководи Сектором за материјалне ресурсе;

Секретар министарства

Овлашћења секретара министарства уређена су чланом 26. Закона о државној управи. Секретар министарства помаже министру у управљању кадровима, финансијским, информатичким и другим питањима и усклађује рад унутрашњих организационих је-диница министарства, сарађује с другим органима и за свој рад одговара министру.

Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра према закону којим се уређује положај државних службеника.
Секретара Министарства одбране је Зоран Лазић.