Министарство одбране Републике Србије
 

Опис функција постављених лицаМинистар одбране

Министар одбране је др Небојша Стефановић
Tел.:    +381 11 30 06 311 
факс:   +381 11 30 06 062 
e-mail: ministar.odbrane@mod.gov.rs

У извршавању послова државне управе, министар одбране у складу са одредбом члана 23. Закона о државној управи руководи Министарством одбране доноси прописе и решава у управним и другим појединачним стварима, одлучује о другим питањима из делокруга Министарства одбране и одговара Влади и Народној скупштини за рад Министарства одбране и стање у области одбране и Војске Србије.

У извршавању послова одбране и Војске Србије, министар одбране у складу са одредбом члана 14. Закона о одбрани предлаже и спроводи политику одбране и обезбеђује извршавање закона и аката председника Републике из области одбране. Министар одбране у обављању ових послова доноси: наређења, наредбе, налоге, одлуке, правила, смернице, упутства и прописе и друга акта за која је овлашћен Законом о Војсци Србије и другим законима.

За извршавање аката које доноси председник Републике и доношење аката по овлашћењу председника Републике, министар одбране доноси: наређења, наредбе, смернице, одлуке, правила и друга акта и одговоран је за њихово извршавање.

Прописи из области одбране и Војске Србије објављују се у „Службеном војном листу“.

Председник Републике своја овлашћења у области одбране прописана чланом 11. Закона о одбрани може пренети на министра одбране, осим одлучивања о употреби Војске Србије, одлучивања о постављењима, унапређењима и разрешењима официра, који су у надлежности председника Републике на основу закона и овлашћења.
 
Државни секретар

Овлашћења државног секретара уређена су чланом 24. Закона о државној управи. Државни секретар је функционер и помаже министру у оквиру овлашћења која му одреди министар.

Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје сa престанком дужности министра.


Помоћник министра

Овлашћења помоћника уређена су чланом 25. Закона о државној управи. Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада у министарству за које се образује сектор и за свој рад одговара министру. Помоћника министра поставља Влада на период од пет година према закону којим се уређује положај државних службеника.

Помоћници министра одбране су:
  • в. д. помоћника министра одбране мр Милан Ранковић–руководи Сектором за политику одбране;
  • в. д. помоћника министра одбране др Ненад Милорадовић, дипл. инг. машинства–руководи Сектором за материјалне ресурсе;

Секретар министарства

Овлашћења секретара министарства уређена су чланом 26. Закона о државној управи. Секретар министарства помаже министру у управљању кадровима, финансијским, информатичким и другим питањима и усклађује рад унутрашњих организационих јединица министарства, сарађује с другим органима и за свој рад одговара министру.

Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра према закону којим се уређује положај државних службеника.