Министарство одбране Републике Србије
 
06.10.2017

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понудаРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
 На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), расписује
 
 
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 
 
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
 
1. Војни комплекс – складиште погонског горива „Витановац“ у Краљеву, кога чине 13 објеката, укупне површине 520,35 м2 и пет резервоара за складиштење погонског горива, капацитета 7.200 м3, постојећи на кат. парц. бр. 3607 и бр. 3949/2 и земљиште које чини кат. парц. бр. 3607, површине 4 ха 53 а 83 м2 и кат. парц. бр. 3949/2, површине 32 а 36 м2, обе у КО Витановац и обе уписане у ЛН број 345 КО Витановац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 872.928,96 евра.
Висина депозита 870.000,00 динара, позив на број 20177014641968201704
 
2. Војни комплекс „Ратина“ у Краљеву и то земљиште које чини кат. парц. бр. 1103/1, површине 16 ха 27 а 48 м2, уписано у лист непокретности број 129 КО Ратина, као „земљиште у грађевинском подручју“, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 208.317,88 евра.
Висина депозита 210.000,00 динара, позив на број 20177024641968201704
 
3. Војни комплекс „Пољци”, објекат УПТ у Краљеву, а који чини земљиште и то кат. парц. бр. 1827/2 површине 6 а 15 м2, КО Цветке, кат. парц. бр. 1830/2, површине 14 а 39 м2 КО Цветке и кат. парц. бр. 1831/2 површине 8 а 01 м2,   КО Цветке, све уписано у ЛН број 406 КО Цветке, које у природи представљају некатегорисан пут, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у укупном износу од 18.271,90 евра.
Висина депозита 20.000,00 динара, позив на број 20177034641968201704
 
4. Војни комплекс „Јабука“ у Панчеву, кога чине кат. парц. бр. 2845, површине 19 ха 47 а 23 м2 и кат. парц. бр. 2875, површине 10 ха 29 а 14 м2, обе КО Качарево и обе уписане у ЛН бр. 571 КО Качарево и кат. парц. бр. 5196, површине 1 ха 72 а 64 м2 и кат парц. бр. 5133/4, површине 16 ха 99 а 31 м2, обе КО Јабука и обе уписане у ЛН бр. 590 КО Јабука, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 382.281,23 евра.
Лице које у поступку буде изабрано за најповољнијег понуђача, дужно је да се придржава чл. 3 и 25. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 65/08-др.закон и 41/09), односно члана 87. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
Висина депозита 380.000,00 динара, позив на број 20177044641968201704
 
5. Војни комплекс „Забрђе“, по намени складиште, у Петровцу на Млави, који чини 9 (девет) ванкњижних објеката, укупне нето површине 623,33 м2, и то објекат КН-2, стражара, површине 141,13 м2, објекат КН-3 магацин експлозива и муниције, површине 21,14 м2, објекат КН-4 магацин експлозива и муниције,  површине 21,03 м2, објекат КН-7 стражарница, површине 0,70 м2, објекат КН-8, магацин МС интед.службе, површине 405,18 м2, објекат КН-10, стражарница,  површине 0,70 м2, објекат КН-11, магацин, експлозива и муниције, површине 28,97 м2, објекат КН-12, стражарница,  површине 0,70 м2 и објекат КН-30, објекат пумпне станице за воду, површине 3,78 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 21 а 69 м2, које чини кат. парц. број 2555, КО Забрђе, уписана у ЛН  број 662 КО Забрђе, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 75.674,28 евра.
 
Висина депозита 75.000,00 динара, позив на број 20177054641968201704
 
6. Војни комплекс – „Пут-Извор-железничка станица“ општина Пирот, кога чини земљиште и то кат. парц. бр. 4201, површине 6.698 м2 и кат. парц. бр. 4321, површине 7.998 м2, односно укупне површине 14.696 м2, обе уписане у ЛН бр. 1171 КО Пирот ван-варош, по сниженој почетној купопродајној цени у укупном износу од 59.727,68 евра.
Висина депозита 60.000,00 динара, позив на број 20177064641968201704
 
7. Војни комплекс „КП 2056, КО Водице и КП  6497/2, КО С.Паланка 1“, које чини земљиште у Смедеревској Паланци и то  кат. парц. бр. 2056, површине 87.673 м2,  уписана у ЛН број 699 КО Водице као „пољопривредно земљиште“ и кат. парц. бр. 6497/2,  површине 129.033 м2, уписана у ЛН број 6658 КО Смедеревска Паланка 1, као „остало грађевинско земљиште“, односно укупне површине 216.706 м2, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од  676.763,73 евра.
Висина депозита 680.000,00 динара, позив на број 20177074641968201704
 
8. Војни комплекс - складиште „КУЛИНОВЦИ”, Чачак, кога чине објекти, укупне површине 665,33 м2, и то: објекат КН - 2 (стражарница), површине 1,21 м2, објекат КН - 3 (магацин артифиције), површине 20,12 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 216,11 м2, објекат КН - 5 (магацин експлозива и муниције), површине 203,20 м2, објекат КН - 6 (магацин експлозива и муниције), површине 203,20м2, објекат КН - 7 (стражарница), површине 1,21 м2, објекат КН - 24 (магацин УБС-а), површине 5,76 м2, објекат КН - 25 (псетарник), површине 14,52 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 393 КО Кулиновци и земљиште под објектима и земљиште за редовну употребу објеката које чини кат. парц. бр. 393 КО Кулиновци,  површине 1 ха 96 а 28 м2, уписана у ЛН број 138 КО Кулиновци, по укупној  почетној купопродајној цени у  износу од 413.505,38  евра.
 
Висина депозита 410.000,00 динара, позив на број  20177084641968201704
 
9. Војни комплекс- складиште "Стајков поток" у Зајечару, односно 11 објеката, укупне површине 656,20 м2, постојећих на кат. парц. бр. 7247 КО Зајечар и то: објекат КН-2 (магацин), површине 365,64 м2, објекат КН-3 (надстрешница), површине 7,14 м2, објекат КН-4 (стражара), површине 51,91 м2, објекат КН-5 (магацин), површине 200,76 м2, објекат КН-6 (клозет), површине 1,68 м2, објекат КН-17 (стражарска кућица), површине 0,81 м2, објекат КН-18 (стражарска кућица), површине 0,81 м2, објекат КН-19 (стражарска кућица), површине 0,72 м2, објекат КН-20 (магацин), површине 11,56 м2, објекат КН-21 (магацин), површине 11,56 м2 и објекат КН-22 (складиште каписли), површине 3,61 м2 и земљиште које чини кат. парц. бр 7247 КО Зајечар, површине 1 ха 32 а 29 м2, уписана у ЛН број 9605 КО Зајечар,  по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 114.639,61 евра.
 
Висина депозита 110.000,00 динара, позив на број 20177094641968201704
 
10. Војни комплекс „Индустријски колосек”, у Нишу, кога чини кат. парц. број 1198/3, површине 56 а 77 м2, уписана у ЛН број 1676 КО Ниш – Црвени Крст, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 179.858,97 евра.
 
Висина депозита 180.000,00 динара, позив на број 20177104641968201704
 
11. Војни комплекс – "Meдошевац" складиште ПГ у Нишу, кога чини 8 (осам) објеката, укупне површине 791,53 м2, и то: КН-2 (стражара), површине 61,80 м2, КН-3 (надстрешница), површине 63,54 м2, КН-4 (магацин), површине 62,98 м2, КН-6 (бункер за командно место), површине 28,48 м2, КН-7 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-8 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 204,00 м2 и КН-18 (стражарница), површине 0,81 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 79, и земљиште, укупне површине 39.594,00 м2 кога чини кат. парц. бр. 79, КО Медошевац, уписана у ЛН бр. 1539, КО Медошевац у поступку јавног надметања, односно поступку прикупљања писмених понуда, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.782.621,82 евра.
 
Висина депозита 1.780.000,00 динара, позив на број 20177114641968201704
 
12. Војни комплекс „Шикара“ вежбалиште у Сомбору који чини земљиште и то кат. парц. бр. 20311/2, површине 2 ха 69 а 84 м2 и кат. парц. бр. 20311/3, површине 1 ха 10 а 38 м2, односно укупне површине 3 ха 80 а 22 м2, уписане у ЛН број 5251 КО Сомбор-2, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 61.937,54 евра.
Висина депозита 60.000,00 динара, позив на број 20177124641968201704
 
13. Војни комплекс „Камењар“ складиште у Прокупљу који комплекс чини 7 ванкњижних објеката високоградње укупне површине 1.191,86 м2 и то: објекат КН-2, стражара, зидана, површине 61,77 м2, објекат КН-3, магацин, површине 400,20 м2, објекат КН-5, магацин, површине 35,96 м2, објекат КН-6 магацин, површине 5,52 м2, објекат  КН-7, магацин, површине 19,18 м2, објекат КН-8, осматрачница, монтажни, површине 19,90 м2 и објекат КН-9,магацин, зидани, површине 649,33 м2 сви постојећи на кат. парц. бр. 190 КО Нова Божурна и земљиште које чини кат. парц. бр. 190 КО Нова Божурна, укупне површине 47.200,00 м2, уписана у ЛН број 178 КО Нова Божурна, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 62.408,95 евра.
Висина депозита 60.000,00 динара, позив на број 20177134641968201704
 
14. Војни комплекс „Ул. Војводе Дулић бр. 2“ по намени Клуб Војске у Пожаревцу, спратности По+П+1, површине 1592,86 м2, који се налази у ул. Воје Дулића бр. 2, постојећи на кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, са земљиштем које   чини кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, укупне површине 8а 90 м2, све уписано у ЛН број 15716 КО Пожаревац, по укупној почетној купопродајној цени у износу  од 1.578.636,50 евра.
Висина депозита 1.580.000,00 динара, позив на број 20177144641968201704
 
15. Складишни комплекс – „Грљан", објекат посебне намене у Зајечару, кога чини 7 (седам) објеката и то: објекат КН-2, управна зграда зидани, површине 78,48 м2, објекат КН-3, магацин, зидани, површине 587,07 м2, објекат КН-4, радионица, зидани, површине 461,44 м2, објекат КН-5, кухиња са трпезаријом, зидани, површине 117,74 м2, објекат КН-6, купатило, зидани, површине 70,72 м2, објекат КН-7, тоалет, зидани, површине 25,81 м2 и објекат КН-8, гаража, монтажни, површине 74,72 м2, укупне површине 1.415,98 м2, сви постојећи на кат.парц.бр. 2678 КО Грљан, и земљиште кога чини кат. парц. бр. 2678, КО Грљан, укупне површине 13.517 м2, уписана у ЛН број: 1488 КО Грљан, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 156.088,21 евра.
 
Висина депозита 160.000,00 динара, позив на број 20177154641968201704
 
16. Војни комплекс – "Лечилиште Авала", касарна у Београду-Вождовац, кога чини 6 (шест) објеката, укупне површине 677,91 м2, и то: објекат КН-2, стамбени зидани објекат, површине 110,80 м2, објекат КН-3, стамбени зидани објекат, површине 169,62 м2, објекат КН-4, стамбени зидани објекат, површине 195,90  м2,  објекат КН-5, стамбени зидани објекат, површине 103,97 м2, објекат КН-6, гаража зидана, површине 75,60  м2 и  објекат КН-7, трафостаница зидана, површине 22,02  м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 61/2 КО Рипањ, са земљиштем које чини кат. парц. бр. 61/2 КО Рипањ, укупне површине 175.519,00 м2, уписана у ЛН бр. 5461 КО Рипањ,  по укупној почетној купопродајној цени у износу од 732.749,99 евра.
Висина депозита 730.000,00 динара, позив на број 20177164641968201704
 
17. Војни комплекс складишта „ВИНАРЦЕ”, Лесковац, кога чине објекти које фактички користи Министарство одбране, укупне површине 103,12 м2, и то: објекат КН - 2 (стражара), површине 91,57 м2 и објекат КН - 3 (магацин интендантски), површине 11,55 м2, оба постојећа на кат. парц. бр. 1425 КО Винарце и објекти укупне површине 395,27 м2, и то: објекат КН - 2 (магацин), површине 35,67 м2, објекат КН - 3 (магацин), површине 9,32 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 157,71 м2, објекат КН - 5 (магацин), површине 35,90 м2 и  објекат КН - 6 (магацин), површине 156,67 м2,  постојећи кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, и земљиште које чини кат. парц. бр. 1425 КО Винарце, површине 10 а 70 м2 и  кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, површине 1 ха 71 а 44 м2, обе уписане у ЛН број 654 КО Винарце, по укупној  почетној купопродајној цени, у износу од 262.671,85 евра.
 
Висина депозита 260.000,00 динара, позив на број 20177174641968201704
 
 
За војни комплекс под редним бр. 1, 2, 11 и 16, се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.
 
Сви војни комплекси могу се разгледати, уз претходну најаву обиласка, дана 16. и  17. октобра 2017. године, у времену од 12,00 до 13,00 часова.
Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, од војних службеника Јелене Грујић и Стефана Стефановића, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.
                                               
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
 
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
 
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
 
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.