Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Inspektorat odbrane - Zakonska regulativaZAKON O ODBRANI (“Službeni glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009 i 101/10) 

Član 16. 
Ministarstvo odbrane obavlja inspekcijske poslove u vezi s izvršavanjem zakona u oblasti i od značaja za odbranu, propisa donetih na osnovu tih zakona, te planova i mera državnih organa i organizacija i Vojske Srbije, koji se odnose na:

1) pripreme za odbranu;
2) sprovođenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane; 
3) inspekcijski nadzor nad radom komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i organa i ustanova Ministarstva odbrane; 
4) ostvarivanje i usklađivanje organizacija veza i kriptozaštite; 
5) kontrolu operativne i funkcionalne sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije; 
6) druge poslove određene zakonom ili na zahtev nadležnog organa. 

Poslove iz stava 1. ovog člana obavlja Inspektorat odbrane, u skladu s ovim zakonom i propisima koji se odnose na inspekcijski nadzor.

Član 17.
U vršenju inspekcijskih poslova iz člana 16. ovog zakona, inspektori i lica ovlašćena za inspekcijske poslove imaju pravo da:

1) vrše uvid u dokumenta koja se odnose na pripreme snaga odbrane za odbranu; 
2) vrše proveru sprovođenja odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane; 
3) vrše vanrednu inspekciju operativne i funkcionalne sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, na osnovu odobrenja predsednika Republike ili lica koje on ovlasti; 
4) nalože otklanjanje utvrđenih nedostataka u planovima odbrane ili u sprovođenju propisanih mera i radnji za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije i pojedinačnih planova; 
5) nalože obustavu mera i radnji koje nisu u skladu sa zakonom i planovima odbrane do donošenja odluke nadležnog organa; 
6) nalože komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i organima državne uprave i ostalim nosiocima planiranja da podnesu izveštaj o stanju svojih odbrambenih priprema;
7) nalože obustavljanje radnji kojima se direktno ugrožava ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili imovina do donošenja odluke nadležnog organa;
8) podnose predloge za pokretanje disciplinske, prekršajne, krivične ili druge odgovornosti protiv odgovornih lica, u skladu sa zakonom;
9) pružaju stručnu pomoć snagama odbrane čije pripreme kontrolišu i o utvrđenom stanju i preduzetim merama obaveste nadležne organe;
10) preduzimaju druge mere za koje su ovlašćeni zakonom i po nalogu nadležnih organa. 

Subjekti kod kojih je izvršena kontrola dužni su da postupe po nalazima inspektora i lica ovlašćenih za inspekcijske poslove. 

Član 18.
Ministar odbrane propisuje elemente, sadržaj i standarde za ocenu: stanja, operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije; rada organizacionih delova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; zaštite resursa odbrane i materijalno-fi-nansijskog poslovanja komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i organizacionih delova Ministarstva odbrane, na osnovu zakona i smernica koje donosi predsednik Republike. Inspektorat odbrane redovno izveštava predsednika Republike i ministra odbrane o utvrđenim nalazima. 

Član 19. 
Poslove inspekcijskog nadzora Inspektorat odbrane obavlja u skladu sa zakonom i propisima koje donosi ministar odbrane.

Član 112. 
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 250.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne postupi po nalogu ovlašćenog lica za inspekcijske poslove (član 17. stav 2); 
2) ako Ministarstvu odbrane ne dostavi podatke od značaja za odbranu iz svog delokruga (član 27. stav 1);
3) ako nadležnom organu ne dostavi podatke iz programa svog naučnoistraživačkog rada i razvoja ili o svom naučnoistraživačkom dostignuću ili saznanjima značajnim za odbranu zemlje, ili ako nadležnim organima ne stavi na uvid ili ne preda na korišćenje podatke od značaja za odbranu zemlje kojima raspolaže (član 71); 
4) ako organ nadležan za standardizaciju i tipizaciju proizvoda i usluga, objekata ili uređaja od posebnog značaja za odbranu zemlje ne pribavi saglasnost Ministarstva odbrane (član 72. stav 1).
5) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. 

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 dinara i lice u državnom organu čiju je odgovornost utvrdio nadležni organ.

Na osnovu člana 18. Zakona o odbrani, ministar odbrane je propisao Pravilnik o radu Inspektorata odbrane (“Službeni vojni list“ broj 10/11 - prečišćen tekst).