Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Podaci o reviziji budžeta
24. decembar 2013. godina

1. I Z V E Š T A J O REVIZIJI SASTAVNIH DELOVA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA MINISTARSTVA ODBRANE ZA 2012. GODINU  

N A P O M E N A

Državna revizorska institucija realizovala je poslednju reviziju budžeta Ministarstva odbrane za 2012. godinu. Do tekuće godine nije bilo aktivnosti na reviziji budžeta Ministarstva odbrane od 2012. godine.