Министарство одбране Републике Србије
 
15.08.2016.

Конкурс за пријем студената на мастер академске студије
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

расписује

КОНКУРС

за пријем студената
на мастер академске студије


Војна академија у школској 2016/2017. години на мастер академске студије уписује:
• 29 самофинансирајућих студената на студијском програму „Менаџмент у одбрани”;
• 9 самофинансирајућих студената на студијском програму „Атомско-биолошко-хемијска одбрана”;
• 23 самофинансирајућа студента на студијском програму „Јавне финансије”;
• 10 самофинансирајућих студената на студијском програму „Војногеодетско инже-њерство”;
• 10 самофинансирајућих студената на студијском програму „Форензичко инжењер-ство”.

Општи услови конкурса:
• да су држављани Републике Србије;
• да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци;

Посебни услови конкурса
• на мастер академске студије може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова и које је основне академске студије завршило са просечном оце-ном најмање 8,00. Кандидати за упис на мастер академске студије са просечном оценом мањом од 8,00 полажу пријемни испит;
• познавање страног језика на нивоу првог степена према критеријуму Војне акаде-мије.


Начин конкурисања и поступак спровођења конкурса

Кандидати подносе пријаве препорученом поштом на адресу: Улица генерала Павла Јури-шића Штурма 33, Београд или лично у студентској служби Војне академије.

Образац пријаве преузима се на интернет страници Војне академије (www.va.mod.gov.rs).
Уз пријаву за конкурс кандидати прилажу:
– фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
– фотокопију извода из матичне књиге рођених;
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању дужем од шест месеци, не старије од шест месеци;
– оверену фотокопију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на
основним студијама;
– оверену фотокопију уверења о степену познавања страног језика.

Пријемни испит за кандидате који имају просечну оцену мању од 8,00 реализоваће се у Војној академији дана 14. септембра 2016. године у 10.00 часова.

Провера знања страног језика реализоваће се у Војној академији дана 16. септембра 2016. године у 10.00 часова.

Приликом доласка на пријемни испит и проверу знања страног језика кандидати морају са собом да понесу личну карту.

Прелиминарна ранг листа биће објављена на интернет страници Војне академије Универ-зитета одбране 20. септембра 2016. године, а коначна ранг листа 23. септембра 2016. године.

Износ школарине је 120.000,00 динара и начин плаћања биће регулисан Уговором о шко-ловању.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1. просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са 5;
2. по основу дужине студирања:
• 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске године дуже од трајања студија,
• 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школ-ске године дуже од трајања студија;
3. вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова врши се према Пра-вилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научнои-страживачких резултата истраживача (СГ РС 24/16), а укупан број остварених поена множи са 3;
4. у случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом просеч-ном оценом са претходних студија.

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед и остале информације налазе се на интернет страници Војне академије ~(www.va.mod.gov.rs).~ 

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Деканату Војне академије на телефон 011/3603-337; 011/3603-193 или преко електронске поште  ~dekan@va.mod.gov.rs.~

Конкурс је отворен од 15. августа до 9. септембра2016. године