Министарство одбране Републике Србије
 
16.04.2015.

Јавни конкурс за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2015. годиниНа основу члана 76. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. Закон, 104/09 - др. Закон и 10/15 ) и члана 4. став 1. Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 100/08 и 3/14), Министарство одбране расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења
који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану
у 2015. години

Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2015. години.

Удружење које конкурише треба да испуњава следеће критеријуме:
Основни критеријуми:
1) да је удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у прописани регистар на територији Републике Србије,
2) да удружење има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима од значаја за одбрану,
3) да удружење има усвојени извештај о наменском утрошку средстава, односно о финансијском пословању у претходној години.

Посебни критеријуми:
1) да је годишњи програм рада удружења заснован на делатностима: падобранства, једриличарства, ронилаштва, радио аматерства, спелеолога, алпинистичких и планинарских друштава, извиђача, као и делатностима из области друштвених наука, а посебно из области реформе система одбране и безбедносне политике;
2) да се пројекти и активности односе на прописане мере заштите и спасавања људи, материјалних добара и животне средине и/или да су активности усмерене на сарадњу органа државне управе, локалне самоуправе и организација цивилног друштва у ефикасном супротстављању и одбрани друштва од природних катастрофа и елементарних непогода.

Приоритет у финансирању ће имати пројекти и активности удружења која:
- могу да демонстрирају капацитете за вођење пројеката и програма активности са адекватним референцама,
- реализацијом пројектних или програмских активности могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове и
- имају висок степен успешности у реализацији предвиђених пројектних активности
- документују да имају обезбеђено суфинансирање.

Средства за реализацију финансирања пројеката и активности из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Републике Србије (конто 481 – Дотације невладиним организацијама) у укупном износу од 3.000.000,00 динара.
Средства се додељују за пројекте/програме који ће се реализовати најкасније до 31.10.2015. године.

Предлагач пројекта/програма обавезан је да достави следећу документацију:
1. попуњен образац пријаве на конкурс,
2. попуњен образац предлога програма/пројекта,
3. попуњен образац буџета програма/пројекта,
4. попуњен образац наративног буџета пројекта,
5. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар Агенције за привредне регистре,
6. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
7. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) и
8. оверену копију одлуке надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.

Уколико удружења конкуришу пројектом исти треба да је написан на рачунару, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Уколико удружења конкуришу за финансирање програмских активности, те активности се морају приказати по месецима (ако се програм остварује сваког месеца), према очекиваним резултатима и детаљним описом, уз што приближније специфицирање активности тако да се на основу описа могу проценити трошкови активности и навести процењен број циљне групе/корисника активности. Такође, обавезно је и навести локацију на којој се одвијају програмске активности, као и податке ко ће, када и како прикупљати кључне информације о томе да ли се активности спроводе по плану и да ли су постигнути очекивани резултати.
Пријаву за учешће на јавном конкурсу подноси овлашћено лице удружења и оно је одговорно за све податке из пријаве. Уколико се утврди нетачност података садржаних у пријави, иста ће бити одбачена.

Критеријуми за оцену предложених пројеката:
- законитост и ефикасност коришћења средстава која се огледа у провери да ли су раније коришћена буџетска средства за финансирање активности удружења и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе,
- актуелност и одрживост ранијих програма и пројеката,
- капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта,
- да ли носилац пројекта има обезбеђено адекватно партнерство,
- релевантност програма или пројекта за остваривање циљева дефинисаних конкурсом,
- усклађеност планираних активности сa циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом,
- разрађеност и изводљивост плана реализације програма или пројекта,
- остваривост планираних резултата и мерљивост индикатора,
- развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта,
- значај промене која се очекује након примене пројекта,
- економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности,
- прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и
- промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму или пројекту.

Пријаве са предлозима пројеката или активности од значаја за одбрану достављају се поштом препоручено на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, 11000 Београд или лично или куриром, на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, заграда 5, улаз А, спрат IV, канцеларија 417.
На коверти обавезно написати назив и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта, са напоменом:
„За конкурс број 1/15 за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2015. години – НЕ ОТВАРАТИ „.

Рок за подношење пријаве са предлогом програма/пројекта на овај конкурс је, без обзира да ли се предаје на пошти или лично, 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријава се сматра благовременом ако је предата најкасније до 30.04.2015. године, ако се предаје на пошти, односно ако се предаје куриром или лично у канцеларији 417 Управе за традицију, стандард и ветеране до 30.04.2015. године до 15.30 часова.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства одбране овде.

Након истека рока, све пристигле пријаве са документацијом биће достављене Комисији за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану у 2015. години (у даљем тексту: Комисија) на отварање и разматрање.

Комисија ће у поступку који је затворен за јавност, размотрити пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројекта/програма.

На основу Листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројекта, Комисија ће утврдити предлог одлуке за учешће у финансирању пројекта/програма у 2015. години.

Одлуку о избору пројекта/програма који ће бити финансирани из опредељених средстава доноси министар одбране, на предлог Комисије, и иста ће бити објављена на интернет страници ~www.mod.gov.rs~ најкасније до 20.05.2015. године.

Министарство одбране ће са удружењима којима су на основу јавног конкурса одобрена средства, закључити уговоре којима се уређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализације пројеката и активности од значаја за одбрану и начин извештавања о утрошеним средствима.

У случају да се не доделе сва расположива средства по овом конкурсу, нови конкурс биће расписан најкасније до 01.06.2015. године.

За сва питања заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на адресу ~utsv.@mod.gov.rs~ или на број телефона: 011/32 01 689, лице за контакт је Дана Марковић.