Министарство одбране Републике Србије
 
01.03.2015.

Конкурс за пријем лица у активну резервуМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
расписује
К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места пријемом лица у активну резерву, на одређено време, у следећим јединицама Војске Србије, у:

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1407 Панчево

пешадија – 13 радних места:

(професионални војници):
1. стрелац, ВЕС 71101 – 2 извршиоца
2. пушкомитраљезац, ВЕС 71101 – 4 извршиоца
3. нишанџија, ВЕС 71103 – 3 извршиоца
4. послужилац, ВЕС 71103 – 3 извршиоца
5. снајперист, ВЕС 71109 – 1 извршилац

саобраћајна служба – 2 формацијска места:

(професионални војници):
6. возач, ВЕС 72701 – 2 извршиоца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3705 Рашка

пешадија – 10 радних места

(официри):
7. командир вода, ВЕС 31101 – 1 извршилац

(професионални војници):
8. стрелац, ВЕС 71101 – 9 извршилаца

саобраћајна служба – 5 радних места:

(професионални војници):
9. возач, ВЕС 72701 – 5 извршилаца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4665 Прокупље

артиљерија – 2 радна места

(професионални војници):
10. возач, ВЕС 71214 – 2 извршиоца

саобраћајна служба – 1 радно место:

(професионални војници):
11. возач, ВЕС 72701 – 1 извршилац

служба телекомуникације – 1 формацијско место:

(професионални војници):
12. радио-телеграфиста, ВЕС 71801 – 1 извршилац


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 4667 Ниш

артиљеријско ракетне јединице за противваздухопловна дејства – 2 формац. места:

(професионални војници):
13. послужилац, ВЕС 71323 – 1 извршилац
14. нишанџија, ВЕС 71345 – 1 извршилац

саобраћајна служба – 1 формацијско место:

(професионални војници):
15. возач, ВЕС 72701 – 1 извршилац


Војна пошта 4999 Ниш

оклопне јединице – 5 радних места:

(професионални војници):
16. нишанџија, ВЕС 71417 – 2 извршиоца
17. возач, ВЕС 71418 – 3 извршиоца


Војна пошта 4983 Ниш

интендантска служба – 3 формацијска места:

(професионални војници):
18. месар, ВЕС 72402 – 1 извршилац
19. кувар, ВЕС 72403 – 2 извршиоца
Војна пошта 3162 Ниш

пешадија – 6 радних места:

(професионални војници):
20. војни полицајац, ВЕС 71107 – 6 извршилаца


служба телекомуникације – 1 радно место:

(професионални војници):
21. радио-релејац уједно возач, ВЕС 71807 – 1 извршилац


саобраћајна служба – 6 радних места:

(професионални војници):
22. војни полицајац, ВЕС 71107 – 12 извршилаца
23. возач, ВЕС 72701 – 2 извршиоца
24. возач уједно водич паса, ВЕС 72701 – 2 извршиоца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4986 Бујановац

инжињерија – 2 формацијска места:

(професионални војници):
25. возач уједно послужилац утоваривача, ВЕС 71706 – 1 извршилац
26. возач уједно послужилац копача, ВЕС 71707 – 1 извршилац


техничка служба – 4 формацијска места:

(професионални војници):
27. механичар за возила точкаше, ВЕС 72102 – 1 извршилац
28. манипулант, ВЕС 72102 – 1 извршилац
29. механичар за радио системе и уређаје, ВЕС 72118 – 1 извршилац
30. електромеханичар за изворе струје и електроагрегате, ВЕС 72126 – 1 извршилац


саобраћајна служба – 9 радних места:

(професионални војници):
31. возач, ВЕС 72701 – 9 извршилаца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ШАБАЦ

Војна пошта 4219 Шабац

инжињерија – 14 радних места:

(официри):
32. командир вода, ВЕС 31701 – 1 извршилац

(подофицири):
33. командир одељења, ВЕС 21701 – 2 извршиоца

(професионални војници):
34. послужилац понтонског моста, ВЕС 71702 – 4 извршиоца
35. командир реморкера уједно послужилац, ВЕС 71713 – 3 извршиоца
36. возач-послужилац понтонског моста ПМП, ВЕС 71726 – 4 извршиоца


техничка служба – 1 формацијско место:

(професионални војници):
37. механичар за возила точкаше), ВЕС 72102 – 1 извршилац


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 2834 Београд

пешадија – 12 радних места:

(професионални војници):
38. саобраћајац, ВЕС 72704 – 12 извршилаца


УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ
  - да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
  - да им раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа;
  -  да су приликом ступања у активну резерву млађи од 50 година (за официра), односно 40 година (за војника и подофицира), осим за професионалне припаднике Војске Србије којима је престала професионална војна служба;
  -  да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
  - да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности или поступак пред војним дисциплинским судом;


б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
  - да је за време служења војног рока под оружјем оспособљен за обављање одговараjуће војно евиденционе специјалности;
 да имају најмање средњу стручну спрему за војника и подофицира и стечено високо образовање за официра;
  -  да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у активну резерву (што утврђује надлежан центар за психолошку процену);
  - да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности прописане за одређену категорију кадра;
  - да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);
  - за радна места возача могу конкурисати лица која имају возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за во-заче моторних возила у Војсци Србије.


НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља пријаву за пријем у Војску Србије у својству припадника активне резерве препорученом поштом Војној пошти 1084 Бе-оград. Уз пријаву се прилаже:
  - извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
  - уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
  -  потврда да кандидату није раније престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу);
  - уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности или поступак пред војним дисциплинским судом (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
  - копија војничке књижице (осим за професионалне припаднике Војске Србије којима је престала професионална војна служба);
  - потврда центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем, са назнаком чина у резерви (уколико га има) – осим за професионалне припаднике Војске Србије којима је престала професионална војна служба;
  -  копија дипломе о стеченом образовању (оверена у суду, општини или код јавног бележника);
 копија возачке дозволе (оверена у суду, општини или код јавног бележника), за лица која конкуришу за радно место возача.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове кон-курса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради општег лекарског прегледа, физичке провере и психолошке процене и утврдиће њихове резултате према мерилима за избор прописаним Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/12).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену проверу у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за службу у Војсци Србије.

Захтеви за безбедносну проверу биће достављени за кандидате који су, након обављених медицинско-здравствених провера, оцењени способним за службу у Војсци Србије и који су најбоље рангирани.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере и психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену проверу, сматраће се да не жели да ступи у активну резерву.

Одлуку о избору кандидата за пријем у активну резерву донеће начелник Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Са изабраним кандидатима закључиће се уговор о служби у активној резерви на период до две године.

Појединачни уговор о ангажовању припадника активне резерве за извршење конкретних мисија и задатака, закључиће се у складу са условима утврђеним прописима о Војсци Ср-бије и уговором о служби у активној резерви.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о служби у активној резерви сматраће се да не жели да ступи у активну резерву.

Лица примљена у активну резерву остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије и Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Конкурс је отворен од дана објављивања у магазину „Одбране” и траје 30 дана.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви по-требни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.


Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу могу се добити на следећим бројевима телефона:
- 011/2063-319 Генералштаб Војске Србије.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране ~(www.mod.gov.rs)~ и Војске Србије~ (www.vs.rs)~.