Министарство одбране Републике Србије
 

До које године живота је могуће одлагање обавезе служења војног рока?Одговор:
На служење војног рока упућује се регрут који је оцењен способним за војну службу у календарској години када навршава 19 година. 

Регрут може бити упућен на служење војног рока до краја календарске године у којој навршава 27 година. 
Одредбом члан 26. Закона о војној, радној и материјалној обавези («Сл. гласник Републике Србије» број 88/09) прописано је да се регрут који је уписан на факултет, односно другу високу школу или струковне студије упућује на служење војног рока када заврши факултет, односно другу високу школу или струковне студије, али најкасније до краја септембра календарске године у којој навршава 27 година. 

Регрут је дужан да до краја новембра текуће године територијалном органу достави доказ да је уписан на факултет односно другу високу школу или струковне студије за сваку школску годину.

Одредба члана 29. став 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези прписује да,    регрут за кога се утврди да није извршио обавезе прописане овим законом, па због тога није био упућен на служење војног рока до краја календарске године у којој навршава 27 година, упућује се на служење војног рока најкасније до краја календарске године у којој навршава 30 година, о чему решење доноси територијални орган. 

На основу члана 32. став 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези, регрут који је правноснажно осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст) и регрут према коме је примењена васпитна мера или мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи (док траје мера која је примењена), може се упутити на служење војног рока по претходно прибављеном мишљењу установе у којој је лечен или у којој је издржавао казну затвора о његовом понашању током издржавања казне или лечења најкасније до краја календарске године у којој навршава 30 година.

Сходно члану 61. Закона о војној, радној и материјалној обавези регруту који борави у иностранству дуже од шест месеци, издаје се одобрење за боравак у иностранству     уколико нема законских сметњи по питању војне обавезе, у трајању до две године, а најкасније до краја јуна календарске године у којој регрут навршава 27 година. 

Изузетно, регруту се може одобрити продужење привременог боравка у иностранству до краја календарске године у којој навршава 30 година, ако се ради о његовом запослењу на неодређено време, лечењу, кредитној обавези, обавези издржавања члана породице завршетку мастер студија или докторске дисертацујеити и у другим сличним ситуацијама у иностранству. 

Кроз остваривање права боравка у иностранству овој категорија регрута одлаже обавеза служења војног рока до године у којој навршавају 30 година живота.