Министарство одбране Републике Србије
 

На који начин регрут-двојни држављанин регулише војну обавезу у Републици Србији?Одговор:  
Војна обавеза у Републици Србији је општа и дужни су да је, у складу са законом, извршавају сви држављани  без обзира где им је пребивалиште, а реализује се кроз регрутну обавезу, обавезу служења војног рока, обавезу вршења цивилне службе и обавезу служења у резервном саставу.

Чланом 66. Закона о војној, радној и материјалној обавези («Сл. гласник РС» број 88/09) прописује да је двојни држављанин војни обвезник Републике Србије који поред држављанства Републике Србије има и држављанство друге државе са којом је потврђен међународни уговор, под условом узајамности.

Војни обвезници двојни држављани има иста права и обавезе када је у питању извршавање војне обавезе, као и војни обвезници који имају само држављанство Републике Србије, с тим да имају могућност да регулишу обавезу служења војног рока у једној од држава чији је држављанин.

Регрут двојни држављанин који је регулисао обавезу служења војног рока у другој држави преводи се у резервни састав.

Докази о држављанству друге државе и уверење којим се доказује регулисана обавеза служења војног рока у тој држави предају се, у оригиналу и овереном преводу на српски језик, територијалном органу у месту где се подаци о лицу воде у евиденцији или преко дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије.

Регрут двојни држављанин који није регулисао обавезу служења војног рока у другој држави
у обавези је да, у складу са законом, изврши војну обавезу у Републици Србији.