Министарство одбране Републике Србије
 

Како да постанем припадник активне резерве Војске Србије и шта тиме добијам?Одговор:
Уредбом о служби у активној резерви ("Сл. гласник РС", бр. 47/2011), прописани су општи услови које војни обвезник мора испуњавати, а посебни услови  одређују се јавним конкурсом. 

Општи услови су: да је држављанин Републике Србије;  да је здравствено способан за службу у Војсци Србије; да му раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа; да је приликом ступања у активну резерву млађе од 50 година (за официра), односно 40 година (за војника и подофицира), осим за професионалног припадника Војске Србије коме је престала професионална војна служба; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да се против њега не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности или поступак пред војним дисциплинским судом.

За утврђени број припадника активне резерве, јавни конкурс расписује Генералштаб Војске Србије.

Након спроведеног јавног конкурса и избора утврђеног броја лица која испуњавају услове из јавног конкурса, министар одбране, односно лице које он овласти, закључује уговор о активној резерви са изабраним лицима.

Уговором о активној резерви уређују се услови, време, начин и послови за које се ангажују, права и обавезе за време извршавања стручних послова у Министарству одбране и војних дужности у Војсци Србије.

Расписивање јавног конкурса за службу у активној резерви очекивати је у току 2012. године. Конкурс ће бити објављен у средствима јавног информисања и на сајту Министарства одбране.