Министарство одбране Републике Србије
 

Желим да служим војни рок добровољно на курсу за резервне официре Војске Србије. Који су услови, какав је поступак и шта тиме добијам?Одговор:
Критеријуми за избор кандидата за курс за резервне официре (у даљем тексту: КРО) Војске Србије прописани су одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези, Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011) и Правилника о начину и условима за избор и о поступку избора регрута који ће се усавршавати за резервне официре („СВЛ“ бр. 10/2011).

Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и  КРО Војске Србије.

За добровољно служење војног рока са оружјем и КРО у Војсци Србије, могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови које кандидат за добровољно служење војног рока са оружјем и КРО у Војсци Србије треба да испуњава су: да је држављанин Републике Србије; да се не води кривични поступак односно да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које се гони по службеној дужности; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; да је здравствено способан за војну службу и да није одслужио војни рок са оружјем.

Посебни услови су: да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије (основне академске студије или основне струковне студије); да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и да има позитивну безбедносну проверу.

Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем и за КРО у Војсци Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству пријаву подноси надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Кандидат за резервног официра уз пријаву за курс прилаже доказе о испуњавању општих услова изузев тачака 4) и 5); фотокопију личне карте или пасоша (оригинал документ на увид); фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документ на увид); биографију; уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста, и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Да би могао бити изабран за слушаоца КРО кандидат мора испуњавати минималне услове из Привременог прегледа минималних услова за одређивање рода, службе и војноевиденционе специјалности, према психофизичким особинама, школској спреми, занимањима и знањима значајним за војску и да има позитивну безбедносну проверу.

Приликом избора слушалаца КРО, првенство имају кандидати војни стипендисти, кандидати који су са бољим успехом завршили одговарајућу школу и кандидати млађег годишта.

Изабраном кандидату за слушаоца КРО одређује се род, односно служба, у складу са списком струка и занимања значајних за одређивање рода, односно службе, и војноевиденционе специјалности регрута.

Изабрани кандидат за добровољно служење војног рока са оружјем и за КРО са Министарством одбране, потписује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе везане за добровољно служење војног рока и курс за резервне официре. 

Користи које имају лица која заврше курс за резервне официре:

• могућност запослења у Војсци Србије, у својству професионалног 
официра и активне резерве;
• могућност запослења у Министарству унутрашњих послова;
• могућност запослења у казнено-поправним заводима Управе за 
извршење кривичних санкција Министарства правде;
• огућност запослења у агенцијама за физичко-техничко обезбеђење;
• новчана примања слушалаца на курсу за резервне официре (око 17.000 динара месечно).