Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбране - Законска регулативаЗАКОН О ОДБРАНИ (“Службени гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009 и 101/10) 

Члан 16. 
Министарство одбране обавља инспекцијске послове у вези с извршавањем закона у области и од значаја за одбрану, прописа донетих на основу тих закона, те планова и мера државних органа и организација и Војске Србије, који се односе на:

1) припреме за одбрану;
2) спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране; 
3) инспекцијски надзор над радом команди, јединица и установа Војске Србије и органа и установа Министарства одбране; 
4) остваривање и усклађивање организација веза и криптозаштите; 
5) контролу оперативне и функционалне способности команди, јединица и установа Војске Србије; 
6) друге послове одређене законом или на захтев надлежног органа. 

Послове из става 1. овог члана обавља Инспекторат одбране, у складу с овим законом и прописима који се односе на инспекцијски надзор.

Члан 17.
У вршењу инспекцијских послова из члана 16. овог закона, инспектори и лица овлашћена за инспекцијске послове имају право да:

1) врше увид у документа која се односе на припреме снага одбране за одбрану; 
2) врше проверу спровођења одлука и аката органа управљања системом одбране; 
3) врше ванредну инспекцију оперативне и функционалне способности команди, јединица и установа Војске Србије, на основу одобрења председника Републике или лица које он овласти; 
4) наложе отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или у спровођењу прописаних мера и радњи за извршавање задатака из Плана одбране Републике Србије и појединачних планова; 
5) наложе обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима одбране до доношења одлуке надлежног органа; 
6) наложе командама, јединицама и установама Војске Србије и органима државне управе и осталим носиоцима планирања да поднесу извештај о стању својих одбрамбених припрема;
7) наложе обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи у опасност живот и здравље људи или имовина до доношења одлуке надлежног органа;
8) подносе предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне, кривичне или друге одговорности против одговорних лица, у складу са законом;
9) пружају стручну помоћ снагама одбране чије припреме контролишу и о утврђеном стању и предузетим мерама обавесте надлежне органе;
10) предузимају друге мере за које су овлашћени законом и по налогу надлежних органа. 

Субјекти код којих је извршена контрола дужни су да поступе по налазима инспектора и лица овлашћених за инспекцијске послове. 

Члан 18.
Министар одбране прописује елементе, садржај и стандарде за оцену: стања, оперативне и функционалне способности Војске Србије; рада организационих делова Министарства одбране и Војске Србије; заштите ресурса одбране и материјално-фи-нансијског пословања команди, јединица и установа Војске Србије и организационих делова Министарства одбране, на основу закона и смерница које доноси председник Републике. Инспекторат одбране редовно извештава председника Републике и министра одбране о утврђеним налазима. 

Члан 19. 
Послове инспекцијског надзора Инспекторат одбране обавља у складу са законом и прописима које доноси министар одбране.

Члан 112. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:

1) ако не поступи по налогу овлашћеног лица за инспекцијске послове (члан 17. став 2); 
2) ако Министарству одбране не достави податке од значаја за одбрану из свог делокруга (члан 27. став 1);
3) ако надлежном органу не достави податке из програма свог научноистраживачког рада и развоја или о свом научноистраживачком достигнућу или сазнањима значајним за одбрану земље, или ако надлежним органима не стави на увид или не преда на коришћење податке од значаја за одбрану земље којима располаже (члан 71); 
4) ако орган надлежан за стандардизацију и типизацију производа и услуга, објеката или уређаја од посебног значаја за одбрану земље не прибави сагласност Министарства одбране (члан 72. став 1).
5) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 до 20.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 до 20.000,00 динара и лице у државном органу чију је одговорност утврдио надлежни орган.

На основу члана 18. Закона о одбрани, министар одбране је прописао Правилник о раду Инспектората одбране (“Службени војни лист“ број 10/11 - пречишћен текст).