Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбране - НадлежностиИнспекторат одбране обавља инспекцијске послове који се односе на: - припреме за одбрану;
- спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране;
- рад, материјално и финансијско пословање и грађевинску делатност команди, јединица и установа Војске Србије, органа и установа Министарства одбране;
- остваривање и усклађивање организације обезбеђења телекомуникационо-информационог система, криптозаштите и других облика заштите информација;
- оперативну и функционалну способност команди, јединица и установа Војске Србије;
- радноправни статус професионалних припадника Војске Србије;
- безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и експлозија, заштиту животне средине, заштиту животиња и метролошку делатност; 
- инспекцијски надзор над применом стандарда и контролом квалитета производа и услуга који се набављају за потребе Министарства одбране и Војске Србије
- друге послове, прописане законом.

У обављању послова, из функционалне надлежности, остварена је сарадња са инспекцијским службама и органима других министарстава Републике Србије, као и референтним лабараторијама и установама.
Интегрисане инспекције, које се реализују од 2010. године, доприносе квалитетнијем и објективнијем приказу стања, у субјектима и областима извршења.

Субјекти код којих се врши инспекција су:

- организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије;
- команде, јединице и установе Војске Србије;
- установе Министарства одбране;
- предузећа наменске индустрије и
- велики технички системи, од значаја за одбрану.

Врсте инспекција:

- редовне
- ванредне и
- повратне

Обим инспекције:

- потпуна и
- делимична