Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за буџет и финансијеСектор за буџет и финансије је основна унутрашња јединица Министарства одбране која обавља послове који се односе на: нормативно уређење финансијског пословања у Министарству одбране и Војсци Србије; планирање, организовање, извршење и контролу финансијског пословања; финансијску политику Министарства одбране; планирање буџета одбране и планирање, програмирање, буџетирање и спровођење финансијског плана за потребе Министарства одбране и послове у области права и обавеза из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења војних осигураника.
 
Сектором за буџет и финансије руководи помоћник министра одбране за буџет и финансије.У Сектору за буџет и финансије образоване су следеће унутрашње јединице:
 
1. Управа за буџет,
2. Одељење за заједничке послове,
3. Група за војнополцијске послове.
 
УПРАВА ЗА БУЏЕТ
 
Управа за буџет је надлежна за област финансијског пословања, планирање и извршење буџета одбране, стручни надзор и контролу рада органа финансијске службе, као и за систем плата, додатака, накнада и других примања у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
За помоћника министра одбране за буџет и финансије организационо и функционално везане следеће су организационе целине:
 
Рачуноводствени центар и
Фонд за социјално осигурање војних осигураника (Фонд за СОВО).
 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ ЦЕНТАР
 
Рачуноводствени центар oбавља послове који се односе на материјалну и финансијску контролу, плате, накнаде и друга лична примања, вођење књиговодствене евиденције, платни промет и исплату пореза.

Телефон:  + 381 11 2064-113
Е-пошта: rcmo@mod.gov.rs

 
ФОНД  ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
 
Фонд за социјално осигурање војних осигураника обавља послове из области права и обавеза из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења војних осигураника, као и  сарадњу са осталим републичким министарствима и организацијама која се баве пословима из области социјалног осигурања.
 
директор Фонда за социјално осигурање војних осигураника
пуковник Радан Костић

Факс:  + 381 11 3000-321
Веб сајт:   www.fsovo.mod.gov.rs
Е-пошта: fondsovo@mod.gov.rs