Министарство одбране Републике Србије
 
05.07.2024.

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2024/2025. годинуНа основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист”, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
КОНКУРС
 
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ
 
ВОЈСКА СРБИЈЕ
 
Основне академске студије
 
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у радни однос у Војску Србије у својству цивилног лица:
 
 1. Математика или Рачунарске науке
 1. 1 за 2 студента четврте године факултета из области математике или рачунарске науке, образовни профил математичке или рачунарске науке на Математичком факултету.
 
Студенти основних академских студија на редном броју 1.1. по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије у својству официра:
 
 1. Машинско инжењерство
 1. 1 за 5 студената четврте године факултета из области машинског инжењерства, студијски програм: електротехника и рачунарство на машинском факултету;
 2. 2 за 4 студента четврте године факултета из области машинског инжењерства, на машинском факултету;
 3. 3 за 2 студента четврте године факултета из области машинског инжењерства на машинском факултету;
 4. 4 за 2 студента четврте године факултета из области машинског инжењерства на машинском факултету;
 5. 5 за 2 студента четврте године факултета из области машинског инжењерства на машинском факултету;
 6. 6 за 1 студента четврте године факултета из области машинског инжењерства на машинском факултету.
 
Студенти основних академских студија на редним бројевима од 2.1. до 2.6 по завршетку студија упутиће се на одговарајућу војну обуку са оружјем. По успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем биће примљени у професионалну војну службу и то у следећим местима службовања: на редном броју 2.1 у место службовања Батајница, 2.2 Јаково, 2.3 Зуце, 2.4 Панчево, 2.5 Крагујевац и 2.6 Краљево.

 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
 
Основне академске студије
 
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Министарство одбране у својству цивилног лица:
 
 1. Електротехничко и рачунарско инжењерство
   
  1. 1 за 3 студента Електротехничког факултета у Београду, Факултета техничких наука у Чачку, Факултета техничких наука у Новом Саду или Електронског факултета у Нишу, модул: Рачунарска техника и информатика или Софтверско инжењерство и информационе технологије или Рачунарство и аутоматика или Информационе технологије или Рачунарско и софтверско инжењерство или Рачунарство и информатика или Инжењерство информационих система или Рачунарска техника и рачунарске комуникације; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;
  2. 2 за 3 студента Електротехничког факултета у Београду, Електронског факултета у Нишу, Факултета техничких наука у Чачку или Факултета техничких наука у Новом Саду, модул: Електроника или Сигнали и системи или Електронске компоненте и микросистеми или Мехатроника или Микрорачунарска електроника; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;  
  3. 3 за 2 студента Електротехничког факултета у Београду, Електронског факултета у Нишу, Факултета техничких наука у Чачку или Факултета техничких наука у Новом Саду, модул: Енергетика или Електроенергетика или Енергетска електроника и електричне машине или Електроенергетски системи; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;
  4. 4 за 3 студента Електронског факултета у Нишу, Електротехничког факултета у Београду, Факултета техничких наука у Чачку или Факултета техничких наука у Новом Саду, модул: Радио комуникације или Комуникације и информационе технологије или Телекомуникације и информационе технологије или Сигнали и системи или Информационо-комуникационе технологије и обрада сигнала или Микроталасна техника; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50.
    
 2. Машинско инжењерство
   
  1. 1 за 3 студента Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, модул: Војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00;
  2. 2 за 1 студента Машинског факултета у Нишу или Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, модул: Машинско инжењерство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00.
 
Мастер академске студије
 
За стипендирање лица из грађанства на мастер академским студијама ради пријема у Министарство одбране у својству цивилног лица:
 
 1. Машинско инжењерство
   
  1. 1 за 1 студента Машинског факултета у Београду или Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, модул: Индустријско инжењерство или Производно машинство или Системи наоружања или Термотехника или Војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00 и завршене основне академске студије на истом модулу;
  2. 2 за 1 студента Машинског факултета у Београду или Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, модул: Системи наоружања или Термотехника или Војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00 и завршене основне академске студије на истом модулу;
  3. 3 за 1 студента Машинског факултета у Београду или Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, модул: Системи наоружања или Војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00 и завршене основне академске студије на истом модулу;
  4. 4 за 1 студента Машинског факултета у Београду, Факултета инжењерских наука у Крагујевцу или Машинског факултета у Нишу, модул: Моторна возила или Аутомобилско инжењерство или Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00 и завршене основне академске студије на истом модулу;
  5. 5 за 5 студената Машинског факултета, модул: Аутоматско управљање или Производно машинство или Системи наоружања; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00 и завршене основне академске студије на истом модулу;
  6. 6 за 2 студента Машинског факултета, модул: Ваздухопловство или Механика или Бродоградња или Моторна возила или Дизајн у машинству; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00;
  7. 7 за 7 студената Машинског факултета, модул: Ваздухопловство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00;
  8. 8 за 2 студента Машинског факултета у Београду или Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, модул: Системи наоружања или Војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00 и завршене основне академске студије на истом модулу;
  9. 9 за 1 студента Машинског факултета, модул: Ваздухопловство; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00;
  10. 10 за 1 студента Машинског факултета модул: Производно машинство или Дизајн у машинству; просечна оцена у току претходних година студија најмање 8,00.
    
 2. Технолошко инжењерство
   
  1. 1 за 1 студента Технолошко-металуршког факултета, студијски програми: Хемијско инжењерство, модул Полимерно инжењерство или Органска хемијска технологија или Инжењерство материјала, модул Инжењерство материјала; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00 и завршене основне академске студије на истом модулу.
 
Студенти основних и мастер академских студија, по завршетку студија, биће примљени у радни однос у место службовања Београд.

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 за сваку школску годину (осим за студенте који конкуришу за потребе Сектора за материјалне ресурсе, област машинско инжењерство и област технолошко инжењерство, чија је просечна оцена у току студирања за сваку школску годину најмање 8,00) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује студенту под условом да прихвати да ступи у службу у Министарство одбране и Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 • да су здравствено способна и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије;
 • да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
 • да су уписала студије које одговарају наведеним образовним профилима.
 
Висина студентске стипендије за школску 2024/2025. годину месечно износи:
 • за студенте мастер академских студија – 60.000,00;
 • за студенте основних академских студија – 50.000,00 динара.
 
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Студент приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
 
 • пријаву (образац);
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • уверење о уписаним студијама другог степена, за студенте мастер академских студија;
 • потврду о оствареном успеху са прве године мастер академских студија, уколико мастер академске студије трају две године,
 • уверење о дипломирању на основним академским студијама (оверена фотокопија), за студенте мастер академских студија;
 • потврду да је уписан у четврту или трећу годину основних академских студија, за студенте основних академских студија;
 • потврду о оствареном успеху са претходних година студија, за студенте основних академских студија;
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
 • потврду одговарајуће високошколске установе да не остварује право на студентски кредит или стипендију по другом основу или изјаву да се одриче стипендије или кредита уколико их остварује по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 31. октобра 2024. године.
 
Образац пријаве за конкурс преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина 15, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу студентских стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели студентске стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:
 1. успеха оствареног у претходном школовању;
 2. ефикасност студирања.
Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 7,50 до 10 бодова).
 
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:
 1. за III годину – 4,00 бодова,
 2. за IV годину – 4,50 бодова
 3. за V годину – 5,00 бодова.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Под једнаким условима приоритет у додели студентских стипендија имаће студенти завршних година мастер, односно основних академских студија.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
V ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове.
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за студентску стипендију и објављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од десет дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за студентску стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели студентске стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели студентске стипендије, студент закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
 
VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец.
 
Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити упитом на електронску адресу: kadrovi@mod.gov.rs, као и путем телефона на 011/3201-513.