Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2024.

Јавни конкурс за оспособљавање на Курсу за подофицире кандидата из грађанстваМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за оспособљавање на Курсу за подофицире кандидата из грађанства
ради пријема лица из грађанства у професионалну војну службу
у својству подофицира на неодређено време
 

За војно оспособљавање на Курсу за подофицире кандидата из грађанства у 2024. години у Центру за обуку и усавршавање подофицира ,,Наредник Милунка Савић” примају се кандидати из грађанства, укупно 200 кандидата, ради пријема у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у организацијским целинима Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије следећих родова и служби:
 
 1. пешадија, 29 полазника;
 2. артиљерија, 15 полазника;
 3. артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства, 10 полазника;
 4. оклопне јединице, 20 полазника;
 5. инжињерија, 10 полазника;
 6. служба телекомуникације, 17 полазника;
 7. техничка служба (специјалност мототехника), 6 полазника;
 8. техничка служба (ваздухопловно-техничке специјалности), 20 полазника;
 9. техничка служба (специјалност ракетно наоружање), 8 полазника;
 10. техничка служба (специјалност убојна средства), 10 полазника;
 11. техничка служба (специјалност погонска средства и антикорозивна заштита), 10 полазника;
 12. техничка служба (специјалност електроенергетика), 6 полазника;
 13. техничка служба (специјалност телекомуникације), 10 полазника;
 14. интендантска служба, 10 полазника;
 15. санитетска служба, 10 полазника;
 16. служба ваздушног осматрања, јављања и навођења, 9 полазника.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
 
Општи услови конкурса:
 • да је пунолетан;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има средње образовање у трајању од четири године;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора у трајању дужем од шест месеци;
 • да је рођен 1989. године и касније;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
На конкурс се могу пријавити и кандидати који похађају IV разред средње школе.
 
Кандидати који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму потребно је да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству.
 
Посебни услови конкурса:

Кандидати за полазнике оспособљавања за род инжињерија, службу телекомуникације, техничку службу (специјалност мототехника), техничку службу (ваздухопловно-техничке специјалности), техничку службу (специјалност ракетно наоружање), техничку службу (специјалност убојна средства) и техничку службу (специјалност телекомуникације), техничку службу (специјалност погонска средства и антикорозивна заштита) и техничку службу (специјалност електроенергетика) морају да испуне услов да су завршили четворогодишњу средњу школу техничке струке или гимназију, односно да похађају IV разред средње школе техничке струке или гимназије.

Кандидати за полазнике оспособљавања за интендантску службу морају да испуне услов да су завршили четворогодишњу средњу школу економске струке или средњу школу из области пољопривреде и прераде хране или трговине, угоститељства и туризма или гимназију, односно да похађају IV разред средње школе области пољопривреде и прераде хране или трговине, угоститељства и туризма или гимназије.

Кандидати за полазнике оспособљавања за санитетску службу морају да испуне услов да су завршили четворогодишњу средњу школу медицинске струке, односно да похађају IV разред средње школе медицинске струке. Кандидати који немају положен државни испит по завршетку оспособљавања биће упућени на приправнички стаж ради стицања потребних квалификација.
 
Пожељно је да кандидат има возачку дозволу Б категорије и више.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Кандидат може поднети само једну пријаву. Приликом подношења пријаве кандидат који испуњава услове конкурса за више родова, односно служби обавезно наводи редослед родова и служби ради чије попуне радних места се пријављује на војно оспособљавање и уз пријаву доставља и кратку биографију.
 
Образац пријаве за упис са упуством о попуњавању могу добити код територијалног органа регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка, у касарнама у којима су распоређење јединице Војске Србије или преузети на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs или сајту Војске Србије www.vs.rs (пријава за пријем).
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе следећа документа:
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од шест месеци);
 • оверене фотокопије сведочанстава свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршених разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје регионални центар МО за локалну самоуправу у коме се лице води у евиденцији) – уколико је лице регулисало војну обавезу;
 • изјаву лица, оверену код јавног бележника, да му у државном органу није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.
 
Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидати који нису одслужили војни рок са оружјем дужни су пре пријављивања на конкурс да се јаве надлежном регионалном центру Министарства одбране ради увођења у војну евиденцију.

Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу: Министарство одбране, Војска Србије, Команда за обуку, Центар за обуку и усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић”, Баваништански пут бб, 26101 Панчево, са назнаком „за пријем лица на оспособљавање за подофицире по јавном конкурсу”.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или копији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
 
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија са кандидатима који испуњавају услове конкурса.

Изборни поступак се спроводи по принципу елиминације и обухвата психолошку процену, проверу физичке способности, медицинско-здравствену процену, комисијски разговор и безбедносну проверу. Неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.

Кандидати који се не одазову позиву да учествују у некој од фаза изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошку процену и проверу физичке способности. О времену и месту реализације планираних активности биће обавештени благовремено на један од следећих начина (телефоном или писаним путем на адресу наведену у пријави или на електронску адресу наведену у пријави). За проверу физичких способности кандидати су у обавези да понесу спортску опрему: патике, тренерка – шортс, мајица (сопствени избор).

Приликом јављања на физичку проверу потребно је да кандидати донесу попуњен (хемијском оловком) образац упитника за безбедносну проверу, који могу преузети код територијалног органа регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка и у јединицама Војске Србије приликом преузимања обрасца пријаве на конкурс или на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и сајту Војске Србије www.vs.rs (образац безбедносне провере). Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија образац за безбедносну проверу могу преузети од територијалног органа регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Кандидати који задовоље услове психолошке процене и провере физичке способности биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу, а о времену и месту реализације биће благовремено обавештени (телефоном или писаним путем на адресу наведену у пријави или на електронску адресу наведену у пријави). Приликом јављања на оцену здравствених способности кандидати су у обавези да понесу извод из здравственог картона на прописаном обрасцу, попуњен и оверен код изабраног лекара (образац у прилогу) и здравствену књижицу.

Са кандидатима који испуне услове психолошке процене, провере физичке способности и медицинско-здравствене процене, биће обављен комисијски разговор, а о времену и месту реализације биће благовремено обавештени (телефоном или писаним путем на адресу наведену у пријави или на електронску адресу наведену у пријави).

Кандидати су у обавези да са собом носе лични идентификациони документ (лична карта или пасош) на свим активностима у поступку селекције.

За кандидате који испуне услове физичке провере и медицинско-здравствене процене биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војсци Србије у складу са Правилником о безбедносним проверама лица, коју обавља Војнобезбедносна агенција. Кандидат нема право жалбе на резултате безбедносне провере.

Све евентуалне трошкове путовања до касарне и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати.

Од кандидата који успешно реализују поступак селекције биће изабрани кандидати за упућивање на Курс за подофицире кандидата из грађанства. О месту и времену јављања биће обавештени благовремено (телефоном или писаним путем на адресу наведену у пријави или на електронску адресу наведену у пријави).

Уколико процес селекције не задовољи довољан број кандидата у оквиру одређеног рода, односно службе, неће бити реализације Курса за подофицире кандидата из грађанства за те родове, односно службе.

Полазници Курса за подофицире који успешно заврше оспособљавање постају кандидати за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време.
 
 
НАЧИН ИЗБОРА И РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
Избор кандидата за војно оспособљавање на Курсу за подофицире кандидата из грађанства ради пријема у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време вршиће се од кандидата који задовоље опште и посебне услове конкурса и услове у изборном поступку, а рангирање ће се вршити по критеријуму за избор кандидата.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном у изборном поступку за род, односно службу за које су поднели пријаве.
 
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
 • успех из средње школе – максималан број бодова је 40;
 • провера физичких способности – максималан број бодова је 20;
 • основна психолошка селекција – максималан број бодова је 20;
 • комисијски разговор – максималан број бодова је 20.
 
Максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова до броја кандидата предвиђених конкурсом. У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи и на крају кандидат који је остварио највећи број бодова на комисијском разговору.
 
Критеријуми селекције јединствени су за кандидате оба пола.
 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОЛАЗНИКА ОСПОСОБЉАВАЊА
 
Курс за подофицире кандидата из грађанства реализује се према Програму курса у Центру за обуку и усавршавање подофицира ,,Наредник Милунка Савић” у Панчеву, у центрима за специјалистичку обуку Команде за обуку и јединицама Војске Србије и траје девет месеци.

По завршетку курса кандидат је оспособљен за обављање почетних подофицирских дужности у оквиру свога рода – службе.

За време оспособљавања кандидати су у својству лица на оспособљавању за подофицира, где им је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана, опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, униформа и друга неопходна средства.

Током оспособљавања полазници имају обезбеђену здравствену заштиту и новчана примања.

Са кандидатима који буду упућени на Курс за подофицире биће склопљен Уговор о оспособљавању ради реализације Курса за подофицире кандидата из грађанства.
 
 
ПРИЈЕМ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
 
Након успешно завршеног оспособљавања полазници оспособљавања постају кандидати за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време и произвођење у чин водника одговарајућег рода – службе.
 
Пријем кандидата у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време, који успешно заврше оспособљавање, врши се на формацијска места у складу са тренутним потребама службе у оквиру рода, односно службе за која су кандидати примљени на оспособљавање.
 
У току оспособљавања спроводиће се додатна сагледавања испуњености услова за пријем у састав Војнобезбедносне агенције Министарства одбране, Гарде и у јединице војне полиције, по следећем:
 • сагледавања испуњености услова за пријем кандидата у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у Војнобезбедносну агенцију вршиће се од заинтересованих кандидата од полазника оспособљавања за службу телекомуникације и техничку службу (специјалност телекомуникације);
 • сагледавања испуњености услова за пријем кандидата у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у Гарду вршиће се избором заинтересованих кандидата  од полазника оспособљавања за род пешадија, техничку службу (специјалност телекомуникације), техничку службу (специјалност електроенергетика), техничку службу (специјалност погонска средства и антикорозивна заштита) и интендантску службу;
 • сагледавања испуњености услова за пријем кандидата у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у јединице војне полиције вршиће се избором заинтересованих кандидата од полазника оспособљавања за род пешадија.
 
ОСТАЛО
 
Све информације у вези са конкурсом могу се добити на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs, сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/2063-332.