Министарство одбране Републике Србије
 
01.11.2023.

Јавни конкурс за поновни избор у звање сарадникаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА:
 
  1. једног сарадника за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија у звање асистента;
  2. једног сарадника за ужу научну област медицина рада у звање асистента;
  3. једног сарадника за ужу научну област дерматовенерологија у звање асистента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

За избор у звање асистента:
  1. да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
  2. да је кандидат уписао докторске академске студије;
  3. да је кандидат студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам;
  4. да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом;
  5. да кандидат показује смисао за наставни рад, на основу мишљења катедре.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
  1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
  2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација, уколико их поседују.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за реизбор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.