Министарство одбране Републике Србије
 
01.11.2023.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време у 4. бригади Копнене војскеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време

у 4. бригади Копнене војске:
 1. начелник Групе за верске послове – војни свештеник, место службовања Бујановац, 1 извршилац.

УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати професионални војници на служби у Војсци Србије, који испуњавају следеће услове:
 
Општи услови:
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије у својству професионалног официра;
 • да имају стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 45 година;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
Посебни услови: 
 • да имају завршене студије богословско-теолошког факултета;
 • да су рукоположени у чин свештеника од надлежног епископа Српске православне цркве (кандидати морају имати писани благослов свог надлежног епархијског архијереја);
 • кандидате за војног свештеника који нису рукоположени, рукополаже надлежни епископ Српске православне цркве, а на предлог архијереја надлежног војним свештеницама у ВС, по окончању изборног поступка и непосредно пре пријема у професионалну војну службу;
 • да су професионални војници на служби у Војсци Србије;
 • да у току службе нису негативно оцењивани и да имају просек службених оцена најмање „истиче се”;
 • да имају препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају односно непосредно претпостављеног руководиоца.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и назив формацијског места на које конкурише, кандидати подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидати прилажу и следећа документа:
 • оверену копију дипломе о завршеном високом образовању којом се потврђује тражена стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • писани благослов надлежног епархијског архијереја за пријаву на конкурс;
 • уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
  • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава и оверена од надлежног старешине);
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење посебне безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налазе на служби);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест месеци).
 
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 • потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности и у ком роду, односно служби;
 • потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • образац картона основних личних података из ИСЉР,
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављати Војној пошти 1097 Ниш, појединачно у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је осам дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника – нотара, биће одбачене решењем.

 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на проверу физичких способности  и тестирање психолошких капацитета.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере –процене.
 
За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка – шорц, мајица (сопствени избор)
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијског места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Нишу), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Кандидати који задовоље услове провере физичких способности и психолошке процене биће позвани на разговор.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ коначне оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за пријем у професионалну војну службу.
 
За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војсци Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене, разговора и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијског места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на веб-сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и на веб-сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефоне 018/555-562.