Министарство одбране Републике Србије
 
01.10.2023.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре” 
 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време
у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре” Генералштаба Војске Србије:
 
 1. командир 1. вода ВП специјалне намене у 1. чети војне полиције специјалне намене Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре” Генералштаба Војске Србије, ФВЕС Ф0004, ФЧ капетан прве класе, ФПГ 14, место службовања Београд, 1 извршилац;
 2. командир 1. вода ВП специјалне намене у 2. чети војне полиције специјалне намене Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре” Генералштаба Војске Србије, ФВЕС Ф0004, ФЧ капетан прве класе, ФПГ 14, место службовања Београд, 1 извршилац;
 3. командир 1. вода ВП специјалне намене у 4. чети војне полиције специјалне намене Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре” Генералштаба Војске Србије, ФВЕС Ф0004, ФЧ капетан прве класе, ФПГ 14, место службовања Београд, 1 извршилац.
    
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати подофицири на неодређено време на служби у Војсци Србије и Министарству одбране, који испуњавају следеће услове:
 
Општи услови:
 • да нису старији од 45 година;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
Посебни услови:
 • да су подофицири на неодређено време на служби у Војсци Србије и Министарству одбране;
 • да у току службе нису негативно оцењивани и да имају просек службених оцена најмање „истиче се”;
 • да имају препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • да су током службе обављали задатке и послове безбедности заштите одређених лица и објеката.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидати прилажу и следећа документа:
 • оверену копију дипломе о завршеном високом образовању којом се потврђује тражена стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава и оверена од надлежног старешине);
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење посебне безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налазе на служби);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци).
 
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 • уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности и у ком роду, односно служби;
 • потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • образац картона основних личних података из ИСЉР.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављају команди Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре” Генералштаба Војске Србије, појединачно у затвореној коверти са назнаком „за конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је десет дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија коју формира надлежни старешина међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на проверу физичких способности и тестирање психолошких капацитета.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере –процене.
 
Ради реализације провере физичких способности, кандидати ће приступити провери физичке способности коју ће реализовати конкурсна комисија, према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Ради вршења психолошке процене кандидати ће бити упућени у надлежну војноздравствену установу, према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Кандидати који задовоље услове провере физичких способности и психолошке процене биће позвани на разговор.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ коначне оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије, ради утврђивања здравствене способности за пријем у професионалну војну службу.
 
За кандидате који испуне све критеријеме провера и процена у току селекције биће покренута и извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране, по основу промене статуса у служби (превођења подофицира у официра).
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене, разговора и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати обавезно носе личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили на конкурс.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на веб-сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и на веб-сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 40-490.