Министарство одбране Републике Србије
 
01.10.2023.

Јавни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наукаУниверзитет одбране у Београду
Војна академија
 
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, и то:
 
 1. поновни избор једног лица у звање доцент за научну област војне науке, ужа научна област оператика;
 2. избор једног лица у звање ванредни професор за научну област технолошко инжењерство, ужа научна област материјали и заштита;
 3. избор два лица у звање ванредни професор за научну област менаџмент и бизнис, ужа научна област менаџмент у одбрани;
 4. поновни избор једног лица у звање доцент за научну област менаџмент и бизнис, ужа научна област менаџмент у одбрани.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
 2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 3. да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 1. да испуњава услове за избор / поновни избор у звање доцента / ванредног професора / редовног професора из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист”, број 40/2021).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
 
 1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (Одлука Сената 10/121 од 21. јуна 2022. године);
 2. попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD или USB);
 3. уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије, осим за лица постављена на формацијско место наставника на Војној академији.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије – Вељка Лукића Курјака 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, научну област, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
 
Кандидати који буду изабрани у звање наставника неће бити постављани на формацијска места наставника на Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијских места на којима су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др закон).