Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2023.

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2023/2024. годинуКОНКУРС

 

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 
 
Назив организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије која је исказала потребе за стипендирањем:
 
Војска Србије:
 
  1. 2 ученика који се школују на четвртој години средње школе саобраћајног смера у четворогодишњем трајању;
  2. 2 ученика који се школују на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
  3. 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
  4. 8 ученика који се школују на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
  5. 4 ученика који се школују на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
  6. 2 ученика који се школују на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
  7. 2 ученика који се школују на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању.
 
Ученици на редном броју 1 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству подофицира.
 
Ученици на редном броју 2 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Зуце, у својству подофицира.
 
Ученик на редном броју 3 ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у место службовања Батајница, у својству подофицира.
 
Ученици на редном броју 4 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Јаково, у својству подофицира.
 
Ученици на редном броју 5 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Панчево, у својству подофицира.
 
Ученици на редном броју 6 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Младеновац, у својству подофицира.
Ученици на редном броју 7 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Крагујевац, у својству подофицира.
 
По завршеној средњој школи ученици на наведеним редним бројевима упућују се на одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
По успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем ученици ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Управа за војно здравство:
 
  1. 40 ученика који се школују на трећој или четвртој години средње медицинске школе у четворогодишњем трајању;
  2. 10 ученика који се школују на трећој години средње медицинске школе у трогодишњем трајању.
 
Ученици који се школују у четворогодишњем трајању ће по завршетку школе, а након обављеног приправничког стажа и положеног државног испита, бити примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилног лица.
 
Ученици који се школују у трогодишњем трајању ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилног лица.
 
I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално (за сваку школску годину посебно) постижу најмање врлодобар успех у учењу и одличан успех у владању и чији родитељи или старатељи имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује ученику под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања школовања односно стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
  • да су здравствено способна за службу у Војсци Србије;
  • да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
  • да су уписала школу која одговара наведеним образовним профилима.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије:
  • на редном броју 1 да су ученици четврте године средње саобраћајне школе или друге средње школе, образовни профил саобраћајни техничар или техничар друмског саобраћаја или саобраћајно транспортни техничар;
  • на редним бројевима 2, 3, 4, 5, 6 и 7 да су ученици четврте године средње електротехничке школе или друге средње школе, образовни профил електротехничар.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Управу за војно здравство:
  • на редном броју 1 да су ученици треће или четврте године средње медицинске школе, подручје рада здравство и социјална заштита, образовни профил медицинска сестра техничар;
  • на редном броју 2 да су ученици треће године средње медицинске школе, подручје рада здравство и социјална заштита, образовни профил здравствени неговатељ.
 
Висина ученичке стипендије за школску 2023/2024. годину месечно износи:
  • за ученике четвртог разреда средње школе – 35.000,00 динара и
  • за ученике трећег разреда средње школе – 30.000,00 динара.
 
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
  • пријава (образац [Word]);
  • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
  • потврда о пребивалишту родитеља односно старатеља;
  • сведочанства о свим завршеним претходним разредима средње школе;
  • потврда да је уписао четврту односно трећу годину средње школе у текућој школској години;
  • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
  • уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или му није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
  • уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године;
  • потврда одговарајуће школске установе да не остварује право на ученичку стипендију или кредит по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 29. септембра 2023. године.
 
Образац пријаве за конкурс може се преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу ученичких стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
 
  1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
    1. општег успеха од I до III разреда четворогодишње средње школе, односно општег успеха у I и II разреду трогодишње средње школе;
    2. уписаног разреда средње школе.  
  2. социјално-економског статуса породице.
 
Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова).
 
Број бодова за уписани IV разред средње школе износи 1,00 бод,
 
Број бодова за уписани III разред средње школе износи 0,60 бодова.
 
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године, и то:
  1. до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,30 бодова;
  2. од 20% до 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,15 бодова;
  3. више од 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0 бодова.
 
Просечна месечна зарада рачуна се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
V ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове.
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за ученичку стипендију и објављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од десет дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за ученичку стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели ученичке стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели ученичке стипендије ученик, односно родитељ или старатељ закључује уговор о стипендији са Министарством одбране, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Ученику се исплаћује ученичка стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец.

За потребне информације обратите се на адресе електронске поште: zdravstvo@mod.gov.rs или kadrovi@mod.gov.rs.