Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2023.

Јавни конкурс за избор у звање сарадника 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА  
 
I Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
  1. једног сарадника за ужу научну област анатомија у звање асистента;
  2. једног сарадника за ужу научну област психијатрија у звање асистента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
– да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За избор у звање асистента:
  1. да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
  2. да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
  3. да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
  4. да кандидат има најмање један рад in extenso као први аутор у часопису са рецензијом;
  5. да кандидат које показује смисао за наставни рад, на основу мишљења катедре.
За избор у звање асистента на претклиничком предмету кандидат траба да испуњава посебне услове дефинисане у тачкама 2)-5).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
  1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
  2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација, уколико их поседују.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.