Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2023.

Јавни конкурс за попуну радних места у Војној гимназији и Војној академији



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну радних места у Војној гимназији и Војној академији Универзитета одбране пријемом лица из грађанства у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време
 

Место рада Београд

 
У Војну академију
 
 1. један (1) референт за одржавање непокретности, ОАС240;
 2. један (1) референт за одржавање непокретности, ОАС240;
 3. један (1) руковалац санитарне и термотехничке опреме базена, ВКВ;  
 4. један (1) инструктор практичне наставе – руковалац, ВКВ;
 5. један (1) помоћник управника сервиса термоенергетике, ОАС240;
 6. две (2) вође смене, ВКВ;
 7. два (2) инсталатера водовода и канализације, ССС;
 8. један (1) електроинсталатер, ВКВ;
 9. један (1) механичар за возила точкаше – возач, ВКВ;
 10. један (1) електричар за интендантске машине, ССС;
 11. један (1) руковалац, КВ;
 12. два (2) медицинска техничара – возача, ССС;
 13. један (1) молер – фарбар, КВ;
 14. један (1) вртлар, ССС;
 15. један (1) руковалац машина за прање и пеглање, КВ;
 16. један (1) перионичар-пеглар, НСС;
 17. седам (7) помоћних радника у ресторану, НСС;
 18. три (3) помоћна радника у Сервису за одржавање чистоће, НСС.
 
У Војну гимназију:
 1. два (2) помоћна радника, НСС;
 2. један (1) деловођа-оператер, ССС;
 3. један (1) руковалац, ВКВ;
 4. један (1) наставник – разредни старешина, ОАС240.

Општи услови конкурса:
 • да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије;
 • да је кандидат здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да кандидат има одговарајућу стручну спрему за формацијско место за које конкурише;
 • да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци и
 • да је кандидат безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место за које конкурише.
 
Посебни услови конкурса:
 • за радно место под бројем 1 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из грађевинског инжењерства, област конструкције (ОАС 240 ЕСПБ), лиценцу коју издаје Инжењерска комора Републике Србије и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 2 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког инжењерства, област енергетика (ОАС 240 ЕСПБ), лиценцу коју издаје Инжењерска комора Републике Србије и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 3 може конкурисати лице које има завршену средњу школу, односно школу за КВ (ВКВ) раднике и специјалистичко образовање из водоводних и канализационих инсталација и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 4 може конкурисати лице које има завршену средњу техничку школу у трајању од три године, смер: мототехника, положен специјалистички испит, образовни профил: аутомеханичар (пети степен стручне спреме) и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 5 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинског инжењерства, област: термотехника (ОАС 240 ЕСПБ) и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 6 може конкурисати лице које има завршену средњу школу машинске струке, образовни профил: термотехника и специјалистички испит из области термоенергетике (пети степен стручне спреме);
 • за радно место под бројем 7 може конкурисати лице које има завршено средње образовање у трајању од четири године из области водоводних и канализационих инсталација;
 • за радно место под бројем 8 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од три године, образовни профил електроинсталатер и специјалистички испит из области електротехнике за мреже и постројења (пети степен стручне спреме);
 • за радно место под бројем 9 може конкурисати лице које има завршену средњу школу, односно школу за КВ (ВКВ) раднике, специјализацију (на основу стручности средњег образовања) образовни профил аутомеханичар (пети степен стручне спреме) и положен возачки испит „Б” категорије;
 • за радно место под бројем 10 може конкурисати лице које има средње образовање електроенергетске струке у трајању од четири године, образовни профил: електроагрегати и уређаји и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 11 може конкурисати лице које има средње образовање грађевинске струке у трајању од три године и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 12 може конкурисати лице које има средње образовање медицинске струке у трајању од четири године, специјалност: општа медицина, положен стручни испит, одобрење за самосталан рад који издаје надлежна комора (лиценца), положен возачки испит „Б” категорије и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 13 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од три године образовни профил молерско-фарбарски манипулант;
 • за радно место под бројем 14 може конкурисати лице које има средње образовање пољопривредне струке у трајању од четири године, образовни профил ратар-повртлар;
 • за радно место под бројем 15 може конкурисати лице које има средње образовање услужне делатности у трајању од три године, образовни профил хемијско-технолошки;
 • за радно место под бројем 16 до 19 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС);
 • за радно место под бројем 20 може конкурисати лице које има средње образовање у трајању од четири године, образовни профил: биротехничар или правни техничар или пословни администратор и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 21 може конкурисати лице које има завршено средње образовање у трајању од три или четири године, положен специјалистички испит у односу на степен стручне спреме који поседује (пети степен стручне спреме) и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду;
 • за радно место под бројем 22 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из математичких или техничко-технолошких наука и положене модуле word, excel, power point и основи коришћења интернета по ECDL стандарду.
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад је обавезан за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци и прати га непосредно претпостављени старешина, који након окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду због отказа.

Начин конкурисања:
Кандидати који испуњавају опште услове конкурса подносе молбу (пријаву) Војној академији Универзитета одбране и прилажу следећу документацију:
 • CV или кратку биографију;
 • копију личне карте (или одштампане очитане податке);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због повреде дужности из радног односа (напомена: ово се не односи на кандидате који нису били у радном односу у државном органу);
 • ECDL сертификат (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 21 и 22);
 • возачка дозвола „Б” категорије (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 9 и 12);
 • доказ о положеном стручном испиту и одобрење (лиценцу) за самосталан рад који издаје надлежна комора (за кандидате који конкуришу за радно место под бројем 12);
 • лиценца коју издаје Инжењерска комора Републике Србије (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 1 и 2);
 • доказ о стеченом 5. степену стручне спреме (за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 3,4,6,8,9 и 21);
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о стеченој школској спреми и то:
 
а) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 1, 2, 5 и 22: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама неопходним за радно место за које кандидат конкурише (уколико кандидат не поседује у тренутку подношења документације диплому, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе о стеченој школској спреми);

б) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 и 21: оверена фотокопија дипломе средње школе и оверене фотокопије сведочанстава из свих разреда средње школе (уколико кандидат не поседује у тренутку подношења документације диплому средње школе, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе средње школе);

в) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 16, 17, 18, 19: оверена фотокопија дипломе основне школе и оверене фотокопије сведочанстава из V, VI, VII и VIII разреда основне школе (уколико кандидат не поседује у тренутку подношења документације диплому основне школе, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе основне школе).
 
Сви горе наведени документи и докази се прилажу у оригиналу или фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Поред лица из грађанства, на конкурс се могу пријавити и лица која се налазе на служби у Министарству одбране или Војсци Србије. Наведена лица пријаву са документима достављају преко својих војних пошта, уз мишљење старешине, односно руководиоца јединице – установе ранга батаљона, а потребно је доставити и оверену фотокопију последње службене оцене и оверен и потписан картон основних и личних података КОЛП.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у организационој јединици у којој ради или решење да је нераспоређено.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место за које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Изборни поступак:

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место.

Кандидати који доставе благовремену, дозвољену и потпуну пријаву на конкурс биће упућени на психолошку процену. Психолошка процена кандидата врши се према критеријумима профила за цивилна лица, а у складу са степеном образовања потребним за формацијско место које се попуњава. Психолошка процена кандидата обавља се групним и индивидуалним психолошким испитивањем. Групно психолошко испитивање подразумева психолошку процену кандидата батеријом тестова. Индивидуално испитивање кандидата подразумева процену кандидата кроз психолошки интервју и друге психолошке технике.

Кандидати који успешно прођу психолошку процену биће обавештени о термину одржавања провере знања и способности. Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка.

Са кандидатима који успешно прођу провере знања и способности комисија ће обавити разговор и извршити њихово рангирање у складу са критеријумима одобреним Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).

Сва обавештења упућују се кандидату на адресу која је наведена у пријави за конкурс.

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (30% од укупног броја бодова); психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова).

За кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.

Кандидат који се не одазове позиву или не оправда изостанак, као и кандидат који не задовољи минималне критеријуме за избор у некој активности не позива се да учествује у даљем изборном поступку.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марко Андрун, војни службеник, телефон 011/3603-378.

Начин подношења пријаве:

Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњености услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу:
 
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Вељка Лукића Курјака број 33, Београд
са назнаком „за јавни конкурс-за радно место под редним бројем___”

У пријави за конкурс обавезно се наводе основни лични подаци, адреса на коју се кандидату достављају обавештења (кућна и имејл адреса), контакт телефон, назив радног места на које се кандидат пријављује (обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.

Рок за подношење пријава је тридесет дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији на дефинисани начин, биће одбачене решењем против којег кандидат може изјавити жалбу старешини команде, јединице и установе Војске Србије, односно руководиоцу организационе јединице Министарства одбране који је непосредно претпостављени старешини команде, јединице и установе Војске Србије, односно руководиоцу организационе јединице Министарства одбране у којој се врши пријем цивилног лица, у року од осам дана од дана достављања решења. Жалба не задржава извршење решења.