Министарство одбране Републике Србије
 
14.02.2023.

Oглас за продају тегли са и без поклопца из ВП 5007 ВрањеВОЈНА ПОШТА 5007 ВРАЊЕ ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ТЕГЛИ СА И БЕЗ ПОКЛОПЦА ИЗ КАСАРНЕ „ПРВИ ПЕШАДИЈСКИ ПУК КЊАЗА МИЛОША ВЕЛОГ“ У ВРАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2024.ГОДИНЕ.
 
Продаја тегли са и без поклопца, обавиће се путем давања писаних понуда уз присуство заинтересованих купаца.
 
Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војне поште 5007 Врање, ул Краљевића Марка бр 2, са напоменом:
 
''Понуда за јавно надметање – продаја стаклених тегли са и без поклопца - НЕ ОТВАРАТИ''. Понуде достављати појединачно.
 
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
 
Понуда се доставља најкасније до 15.03. 2023. године, по следећем:
  • до 11.00 часова за продају тегли са и без поклопца,
 
Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама ВП 5007 Врање, ул, Краљевића Марка број 2, 17501 Врање, канцеларија бр.86 објекат бр.158 у касарни ''1.пешадијски пук књаза Милоша Великог'' у Врању одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 15.03.2023. године, по следећем:
  • у 11,15 часова за продају тегли са и без поклопца,
 
Почетна цена за јавно надметање путем писаних понуда износи 15,00 динара без ПДВ-а по комаду за тегле са поклопцем и 10,00 динара без ПДВ-а по комаду за тегле без поклопца.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе комисији за продају пре почетка јавног надметања.
 
 
Додатне информације, обавештења и услове продаје у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 5007 Врање, са назнаком: ''Питања за јавно надметање – продаја тегли са и без поклопца, путем телефакса на број: 017/74-27-140,  путем телефона на број 017/ 414 –102, локал 41-159 и 41-144  или лично у просторијама  ВП 5007 Врање у времену од 10.30-14.30 часова.
 
У понуди навести укупан новчани  износ без ПДВ-а. Један понуђач може поднети само једну понуду.
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ