Министарство одбране Републике Србије
 
15.02.2023.

Конкурс за упис на Медицински факултет ВМАМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
р а с п и с у ј е
 
К О Н К У Р С
 
за пријем кандидата из грађанства на Медицински факултет
 Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
 
У школској 2023/2024. години примају се кандидати из грађанства за кадете:
 
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ:
 
Интегрисане академске студије медицине: 25 кадета
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
 
ОПШТИ УСЛОВИ:

 
 • да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да су остварили најмање добар успех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);
 • да имају минимално врлодобру просечну оцену из владања током школовања;
 • да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму);
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани на таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 
 • да су рођени 2003. године или касније;
 • да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или
 • да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадета Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит, подлежу провери физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.
 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
 
Кандидати подносе пријаву за упис и осталу документацију Медицинском факултету Војномедицинске академије лично или путем препоручене поште на адресу: Медицински факултет ВМА, Црнотравска 17, 11000 Београд, у периоду од 15. фебруара до 31.марта 2023. године. Образац пријаве за упис са упутством о попуњавању и списком докумената који се прилажу уз пријаву, као и образац безбедносне провере кандидати могу преузети на интернет страници Медицински факултет ВМА studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs
 
Кандидати су у обавези да се јаве територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка где образац упитника за безбедносну проверу након попуњавања враћају територијалном органу регионалног центра Министарства одбране. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, попуњен образац за безбедносну проверу предају територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
 
Кандидат уз пријаву прилаже:
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци);
 • потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора дужом од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
 • оверене фотокопије сведочанстава свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршних разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).
 
Фотокопију докумената тражених по конкурсу кандидат оверава код јавног бележника.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Приликом доласка на селекцију на Медицински факултет ВМА кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта, пасош) и извод из свог здравственог картона који издаје изабрани лекар, а којим се потврђује да кандидат не болује од болести које су од значаја за војну професију.
 

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
 
Селекција кандидата за Медицински факултет реализује се у три дела.
 
Први део селекције обухвата физичку проверу која се реализује на полигонима Војне академије након завршеног пријемног испита. Провера физичке способности је елиминационог карактера. Информација о минимуму критеријума које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
 
Приликом доласка на проверу физичких способности кандидати су обавезни да донесу потврду од изабраног лекара да су здравствено способни за физичку проверу и потребну спортску опрему.
 
Други део селекције је психолошка процена и медицинско-здравствена процена и реализоваће се по списковима које ће израдити Медицински факултет ВМА и доставити војномедицинским установама и кандидатима.
 
Трећи део селекције обухвата полагање пријемног испита из хемије и биологије, а организује се истог дана и у исто време када се организује полагање пријемног испита на другим медицинским факултетима чији је оснивач Република Србија.
 
Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
 
Кандидати који су као ученици III и IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује министарство надлежно за послове образовања Републике Србије не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверене фотокопије диплома о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења, приликом достављања остале документације.
 
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
 
Кандидат који је удаљен са провере знања или са провере физичке способности сматраће се да није положио и неће бити рангиран.
 
Кандидати који нису остварили прописани број бодова на провери знања и провери физичке способности као и кандидати који имају негативну психолошку, медицинско- здравствену процену и безбедносну проверу неће бити рангирани.
 
Кандидати који не заврше лекарске прегледе до 16. јуна 2023. године неће бити рангирани. Трошкове превоза у току селекције сносе кандидати који конкуришу за војне школе.
 
О датуму, месту, времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Медицинског факултета ВМА.
 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
 • успех из средње школе, максималан број бодова је 40 и
 • провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.
 
Укупан максималан број бодова које кандидат може да освоји је 100 бодова. Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50%+1 бод на сваком од тестова које полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).
 
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, до броја кандидата предвиђених конкурсом. У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из хемије и биологије, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи.
 
Прелиминарна ранг-листа биће објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на огласној табли и на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
 

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
Кандидат који сматра да су му права повређена може поднети жалбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат жалбу подноси Медицинском факултету ВМА.
 

ШКОЛОВАЊА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА
 
Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских студија у трајању од шест година (12 семестара) односно 360 ЕСПБ. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.
 
За време школовања кадети имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.
 
Након успешно завршеног школовања Медицинског факултета ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника санитетске службе.
 
У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњавања обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања.
 
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2023. године.
 
Листа изабраних кандидата за кадете Медицинског факултета ВМА биће објављена на сајту Медицинског факултета ВМА најкасније 12 дана након реализације пријемног испита, а обавештење биће прослеђено и регионалним центрима МО.
 
Информације у вези са конкурсом могу се добити у деканату Медицинског факултета и Одсеку за питања кадета и слушалаца путем електронске поште studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs , тел: 011/3609-433, 011/3005-141 и 011/3608-134 или на интернет страници http://www.mfvma.mod.gov.rs.