Министарство одбране Републике Србије
 
15.02.2023.

Конкурс за упис у Војну гимназијуМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
р а с п и с у ј е
 
К О Н К У Р С
 
за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије у Београду
 
У школској 2023/2024. години примају се кандидати из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за 75 ученика општег смера и 30 ученика ваздухопловног смера првог разреда Војне гимназије.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:
 • да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да имају решење надлежног министарства о признавању основношколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су основно образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму) и
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 • да су рођени 2007. године или касније;
 • да имају минимално врлодобру просечну оцену из владања током школовања;
 • да су завршили V, VI, VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.
 
Кандидати за ученике ваздухопловног смера морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај смер.
 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
 
Кандидати подносе пријаву за упис и осталу документацију Војној гимназији лично или путем препоручене поште на адресу Хумска 22, 11000 Београд, у периоду од 15. фебруара до 31. марта 2023. године. Образац пријаве за упис са упутством о попуњавању и списком докумената које прилажу уз пријаву може се преузети на интернет страници Војне гимназије http://www.gimnazija.mod.gov.rs. Кандидати су у обавези да се јаве територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка где преузимају образац упитника за безбедносну проверу који након попуњавања враћају територијалном органу регионалног центра Министарства одбране. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, образац за безбедносну проверу преузимају од територијалног органа регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
 
Кандидат уз пријаву прилаже:
 • уверење о држављанству Републике Србије не старије од шест месеци;
 • извод из матичне књиге рођених не старији од шест месеци;
 • потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
 • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда ОШ за кандидате који су завршили основну школу, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда ОШ и уверење – потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда.
 
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају код јавног бележника.
 
Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља – старатеља и том приликом су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.
 
Приликом доласка на селекцију у Војну гимназију кандидат мора имати извод из свог здравственог картона који издаје изабрани лекар, а којим се потврђује да кандидат не болује од болести које су од значаја за војну професију.
 

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
 
Селекција кандидата за ученике Војне гимназије реализује се у два дела.
 
У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, која се реализује у интернату Војне гимназије (Хумска 22, Београд). Приликом доласка на проверу физичких способности кандидат са собом обавезно доноси потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да су здравствено способни за проверу физичких способности и ђачку књижицу са фотографијом.
 
Кандидати који не испуне критеријуме физичке провере не упућују се на тестирање из математике и српског језика.
 
Приликом доласка на провере знања, кандидат доноси потребан школски прибор.
 
На основу резултата првог дела селекције формира се прелиминарна ранг-листа на основу мерила за утврђивање редоследа кандидата и објављује на сајту Војне гимназије.
 
Да би кандидат био рангиран на прелиминарној ранг-листи мора задовољити минималне критеријуме на провери физичке способности и на провери знања из математике и српског језика.
 
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети жалбу Војној гимназији у року од три дана од дана објављивања ове листе.
 
Други део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену на коју се позивају кандидати почевши од најбоље рангираног након првог дела селекције па све до попуне потребног броја кандидата. Војна гимназија дефинисаће број кандидата који ће бити упућен на психолошку и медицинско-здравствену процену.
 
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
 
Кандидат који је удаљен са провере знања из математике и српског језика или са провере физичких способности губи право да настави селекцију и буде рангиран.
 
Кандидати који нису задовољили критеријуме медицинско-здравствене и психолошке процене и код којих постоји безбедносни ризик за пријем на школовање у Војну гимназију неће се рангирати.
 
Кандидати који не заврше лекарске прегледе до 14. јуна 2023. године неће бити рангирани.
Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати који конкуришу у Војну гимназију.
 
O терминима за селекцију, датуму, месту, времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне гимназије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
 • успех из основне школе, максималан број бодова је 40; 
 • провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
 • провера знања из српског језика, максималан број бодова је 20 и
 • провера физичке способности, максималан број бодова је 20.
 
Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова.
 
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова уз услов задовољења минималних критеријума на провери знања и вештина који су јединствени за кандидате оба пола.
 
У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из српског језика, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у основној школи.
 
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2023. године.
 
Листа изабраних кандидата биће објављена на сајту Војне гимназије 16. јуна 2023. године, а обавештење ће бити прослеђено и регионалним центрима Министарства одбране.
 

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети жалбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
 
Кандидат жалбу подноси Војној гимназији.
 

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
 
Школовање траје четири године. Ученици се школују по Наставном плану и програму гимназија општег смера у Републици Србији који обухвата и специфичне војне садржаје.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су у обавези да наставе школовање у Војној академији.
 
За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници и школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.
 
Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.
 
Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Војној гимназији могу се видети на сајту www.gimnazija.mod.gov.rs
 
Такође, информације се могу добити путем и-мејла vogi@mod.gov.rs, телефона 011/3603-966, 011/3603-655 и 011/3603-972 или у Војној гимназији, Хумска 22, Београд.