Министарство одбране Републике Србије
 
01.01.2023.

Јавни конкурс за избор/реизбор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наукаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

 
 
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор/реизбор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука, и то:
 
jедног наставника за ужу научну област орална медицина у звање ванредног професора;
jедног наставника за ужу научну област судска медицина у звање доцента;
jедног наставника за ужу научну област патологија за поновни избор у звање доцента;
jедног наставника за ужу научну област фармакологија и токсикологија за поновни избор у звање доцента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да испуњава услове за избор/реизбор у звање доцента/ванредног професора/редовног професора из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист”, број 40/21);
кандидати који се први пут бирају у звање доцентa морају имати позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бирају; приступно предавање биће одржано 7. фебруара 2023. године и не може бити краће од 30 минута, нити дуже од једног школског часа (45 минута); тему приступног предавања бира кандидат, а све у складу са одредбама Правилника о приступном предавању наставника („Службени војни лист”, број 42/21).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 10/121 од 21. јуна 2022. године), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD или USB);
уверење надлежног органа МУП-a о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Медицинског факултета ВМА, осим за лица постављена на формацијско место наставника Универзитета одбране.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор/реизбор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране: Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.