Министарство одбране Републике Србије
 
01.11.2022.

Јавни конкурс за избор/поновни избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
 
 
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор/поновни избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука, и то:
 
 1. једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт неурохирургија у звање доцента;
 2. једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија у звање доцента;
 3. једног наставника за ужу научну област епидемиологија за поновни избор у звање ванредног професора.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
 2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 3. да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
 1. да испуњава услове за избор/поновни у звање доцента/ванредног професора/редовног професора из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист”, број 40/2021);
 2. кандидати који се први пут бирају у звање доцентa морају имати позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бирају; приступно предавање биће одржано 6. децембра 2022. године и не може бити краће од 30 минута, нити дуже од једног школског часа (45 минута); тему приступног предавања бира кандидат, а све у складу са одредбама Правилника о приступном предавању наставника („Службени војни лист”, број 42/21).
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
 1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 10/121 од 21. јуна 2022. године), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
 2. попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD или USB);
 3. уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Медицинског факултета ВМА, осим за лица постављена на формацијско место наставника Универзитета одбране.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране: Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.