Министарство одбране Републике Србије
 
01.10.2022.

Јавни конкурс за попуну формацијских места у Војнограђевинском центру „Београд"МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну формацијских места у Војнограђевинском центру „Београд” Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије пријемом лица из грађанства у својству војних службеника у радни однос на неодређено време
У Војнограђевинском центру „Београд”:
 
 1. референт, ВСС – 1 извршилац;
 2. референт, ВСС – 1 извршилац;
 3. референт, ВСС – 1 извршилац;
 4. референт, ВСС – 1 извршилац;
 5. референт, ВСС – 1 извршилац;
 6. референт, ВСС – 1 извршилац;
 7. референт, ВСС – 1 извршилац;
 1. референт за јавне набавке, ВСС – 1 извршилац;
 2. референт за јавне набавке, ВСС – 1 извршилац;
 3. референт за јавне набавке, ВСС – 1 извршилац.
 
Место рада:
 
- Београд (за радна места под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10);
 
- Ниш (за радно место под редним бројем 7).
 
Општи услови конкурса:
 
 • да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да има одговарајућу стручну спрему за формацијско место за које конкурише;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њега не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место на које конкурише.
 
Посебни услови конкурса:
 • поседовање сертификата по ECDL стандарду;
 • за радно место под редним бројем 1 може конкурисати лице које има завршен одговарајући грађевински факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: конструктивни; најмање три године радног искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
 
 • за радно место под редним бројем 2 може конкурисати лице које има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модул: електроенергетски системи; најмање три године радног искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
 •  за радно место под редним бројем 3 може конкурисати лице које има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модули: електроника или аудио и видео комуникација; најмање три године радног искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
 • за радно место под редним бројем 4 може конкурисати лице које има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модул: електроенергетски системи; најмање три године радног искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
 • за радно место под редним бројем 5 може конкурисати лице које има завршен одговарајући машински факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани машински инжењер, смер/модул: термотехника; најмање три године радног искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
 • за радно место под редним бројем 6 може конкурисати лице које има завршен одговарајући грађевински факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: хидротехника; најмање три године радног искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
 • за радно место под редним бројем 7 може конкурисати лице које има завршен одговарајући грађевински факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: конструктивни; најмање три године радног искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
 • за радно место под редним бројем 8 може конкурисати лице које има завршен одговарајући правни факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани правник; најмање две године искуства на пословима јавних набавки; положен стручни испит, односно стечен сертификат за службеника за јавне набавке;
 • за радно место под редним бројем 9 може конкурисати лице које има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модул: електроенергетски системи; најмање две године искуства на пословима јавних набавки; најмање три године радног искуства у струци; положен стручни испит, односно стечен сертификат за службеника за јавне набавке;
 • за радно место под редним бројем 10 може конкурисати лице које има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модули: електроника или аудио и видео комуникације; најмање две године искуства на пословима јавних набавки; најмање три године радног искуства у струци; положен стручни испит, односно стечен сертификат за службеника за јавне набавке.
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад, у трајању од шест месеци, обавезан је за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад прати непосредно претпостављени старешина, који надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Начин конкурисања
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подносе пријаву (молбу) Војнограђевинском центру „Београд”, уз коју прилажу следећу документацију:
 
 • CV или кратку биографију;
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старији од шест месеци);
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено звање;
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци (не старије од шест месеци);
 • оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за радна места под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7);
 • оригинал или оверена фотокопија лиценце одговорног извођача радова или одговорног пројектанта, у складу са Законом о планирању и изградњи (за радна места под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7);
 • оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно стеченом сертификату за службеника за јавне набавке за радна места под редним бројевима: 8, 9 и 10);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државном oргану);
 • доказ о траженом радном искуству;
 • оверену фотокопију сертификата или потврде о познавању рада на рачунару по ECDL стандарду;
 • писани доказ уколико кандидати испуњавају услов из члана 125. Закона о Војсци Србије;
 • попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке о којима се води службена евиденција.
 
Поред лица из грађанства, на конкурс се могу пријавити и лица која се налазе на служби у Министарству одбране или Војсци Србије.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.
 
Трошкове превоза настале због доласка и учествовања на активностима у селекцији сносе сами кандидати.
 
Уверења која се прилажу уз пријаву, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник, основни судови, судскe јединицe, пријемнe канцеларијe основних судова, односно општинских управа као поверени посао.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник PC” бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Уколико се кандидат определи да орган прибави податке о којима се води службена евиденција, неопходно је да попуни изјаву и да једостави уз напред наведене доказе.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Изборни поступак:
 
Изборни поступак спровешће се само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на формацијском месту које се попуњава.
 
У изборном поступку биће реализоване активности и примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).
 
Критеријуми за формирање листе кандидата састојаће се од следећих елемената активности у изборном поступку: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време спровођења активности изборног поступка
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење, биће позвани да приступе психолошкој процени у надлежним центрима или установама Министарства одбране. Кандидати који задовоље критеријуме психолошке процене биће позвани на разговор са конкурсном комисијом.
 
Након разговора, у изборном поступку за три прворангирана кандидата, по сваком радном месту, уз њихову писану сагласност, биће извршена и безбедносна провера која је елиминационог карактера. Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
Обавештавање и позивање кандидата о свакој активности у изборном поступку вршиће конкурсна комисија писаним путем (на кућну или имејл адресу) и то не може бити краће од осам дана пре реализације активности.
 
Кандидат који се не одазове позиву или не оправда изостанак, као и кандидат који не задовољи минималне критеријуме за избор у некој активности, не позива се да учествује у даљем изборном поступку.
 
Одлуку о пријему донеће министар одбране или лице које он овласти и са њеним садржајем биће упознати сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
 
Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
Татјана Томић, телефон 011/3201-869.
 
Начин подношења пријаве
 
Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњавању услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу Војнограђевински центар „Београд”: Немањина број 15, Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
У пријави за конкурс обавезно се наводе основни лични подаци, адреса на коју се кандидату достављају обавештења (кућна и имејл адреса), контакт телефон, назив радног места на које се кандидат пријављује (обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”. Конкурс ће бити објављен и на веб-сајту Министарства одбране, у неком од дневних јавних гласила које излази на читавој територији Републике Србије и доставиће се надлежној дирекцији Националне службе за запошљавање.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији на дефинисани начин биће одбачене решењем против којег се може изјавити жалба, која не задржава извршење решења.