Министарство одбране Републике Србије
 
01.10.2022.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра у РВиПВО
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време, у:
 
Ратно ваздухопловство и противваздухопловну одбрану
 
 1. референт за правне послове, ВЕС ФЛ004, 1 извршилац, место службовања Београд;
 2. референт за морал, ВЕС Ф0004, 1 извршилац, место службовања Београд;
 3. референт за морал, ВЕС Ф0004, 1 извршилац, место службовања Батајница;
 4. референт за персоналне послове, ВЕС Ф0004, 1 извршилац, место службовања Београд;
 5. кординатор система, ВЕС ФН004, 1 извршилац, место службовања Лађевци;
 6. референт за заштиту ресурса, ВЕС Ф8104, 1 извршилац, место службовања Ниш;
 7. референт за општу логистику, ВЕС ФД004, 1 извршилац, место службовања Лађевци.
 
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати официри на одређено време, подофицири на неодређено време, подофицири на одређено време, професионални војници и цивилна лица на служби у Војсци Србије и државни службеници и намештеници запослени у Министарству одбране, који испуњавају следеће услове.
 
a) Општи услови:
 • да је пунолетан;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, или основне академске студије у трајању од најмање четири године, или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, или интегрисане академске студије из области медицинских или ветеринарских наука;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 45 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
б) Посебни услови:
 • да је официр на одређено време, подофицир на неодређено време, подофицир на одређено време, професионални војник и цивилно лице на служби у Војсци Србије, државни службеник и намештеник запослен у Министарству одбране;
 • да током службе није негативно оцењиван и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
 • да има препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему раном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
За формацијска места:
 
 • под редним бројем 1: завршен правни факултет или основне академске студије у трајању од четири године (240 ЕСПБ) из област права;
 • под редним бројем 2–4: завршен факултет или основне академске студије у трајању од четири године (240 ЕСПБ);
 • под редним бројем 5: завршен факултет или основне академске студије у трајању од четири године (240 ЕСПБ) из области информационих технологија;
 • под редним бројем 6: завршене основне академске студије у трајању од четири године (240 ЕСПБ) у оквиру образовно-научног поља: природно-математичких наука из области наука заштите животне средине или техничко-технолошких наука из области инжењерствa заштите животне средине и заштите на раду или друштвено-хуманистичких наука из области цивилне заштите;
 • под редним бројем 7: завршен економски факултет или основне академске студије у трајању од четири године (240 ЕСПБ) из области економије.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидат подноси јединицама – установама у којима се налази на служби. Уз пријаву, кандидат прилаже и следећа документа:
 • оверену копије дипломе о завршеном високом образовању;
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава и оверена од надлежног старешине);
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налази на служби).
 
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 • уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности и у ком роду, односно служби;
 • потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављати Команди ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, улица Главна број 1, Земун, појединачно у затвореној коверти са назнаком „за конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
 
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидате који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Ради вршења психолошке процене кандидати ће за попуну формацијских места бити упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијског места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. локал 270-008.