Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2022.

Јавни конкурс за попуну формацијских места у Универзитету одбранеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ


РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну формацијских места у Универзитету одбране пријемом лица из грађанства
у својству војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

У Војну академију, место службовања Београд:
један референт за одржавање непокретности, ОАС 240;
један референт за одржавање непокретности, ОАС 240;
један наставник немачког језика, ОАС 240;
два перионичара–пеглара, НСС;
један грађевински бравар – заваривач, КВ;
један помоћник управника сервиса термоенергетике, ОАС 240;
један хемијски лаборант, ССС;
један руковалац парних котлова са АТК, КВ;
три монтера централног грејања – заваривача, КВ;
један месар, КВ;
пет помоћних радника, НСС;
пет помоћних радника, НСС;
 
У Војну гимназију, место службовања Београд:
два радника за спремање просторија, НСС.
 
Општи услови конкурса:
да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије;
да је кандидат здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
да кандидат има одговарајућу стручну спрему за формацијско место за које конкурише;
да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци и
да је кандидат безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место на које конкурише.
 
Посебни услови конкурса:
за радно место под бројем 1 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из грађевинског инжењерства, област конструкције (ОАС 240 ЕСПБ);
за радно место под бројем 2 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког инжењерства, област енергетика (ОАС 240 ЕСПБ);
за радно место под бројем 3 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из филолошких наука, област немачки језик и књижевност (ОАС 240 ЕСПБ);
за радно место под бројем 4 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС);
за радно место под бројем 5 може конкурисати лице које има завршену средњу школу грађевинске струке у трајању од три године, занимање бравар;
за радно место под бројем 6 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинског инжењерства, област термотехника (ОАС 240 ЕСПБ);
за радно место под бројем 7 може конкурисати лице које има завршену средњу техничку школу у трајању од четири године, образовни профил хемијско-технолошки техничар;
за радно место под бројем 8 може конкурисати лице које има завршену средњу школу (машинско-енергетске или електроенергетске струке) у трајању од три године и положен испит о стручној оспособљености за вршење послова руковалац парних котлова са АТК;
за радно место под бројем 9 може конкурисати лице које има завршену средњу машинску школу у трајању од три године и оспособљеност за занимање заваривача;
за радно место под бројем 10 може конкурисати лице које има завршено средње образовање у трајању од три године, образовни профил месар;
за радно место под бројем 11 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС);
за радно место под бројем 12 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС);
за радно место под бројем 13 може конкурисати лице које има завршено основно образовање (НСС).
 
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије, додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад, у трајању од шест месеци, обавезан је за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад прати непосредно претпостављени старешина, који надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду због отказа.
Начин конкурисања
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подносе пријаву (молбу) Војној академији Универзитета одбране, уз коју прилажу следећу документацију:
CV или кратку биографију;
копију личне карте (или одштампане очитане податке);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија; ако није нови образац, не старији од шест месеци);
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци);
оверена фотокопија доказа о стеченој школској спреми, и то:
 
а) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 1, 2, 3, 6: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама неопходним за радно место за које конкуришу (уколико кандидат у тренутку подношења документације не поседује диплому, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе о стеченој школској спреми);
б) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 5, 7, 8, 9, 10: оверена фотокопија дипломе средње школе и оверене фотокопије сведочанстава из свих разреда средње школе (уколико кандидат у тренутку подношења документације не поседује диплому средње школе, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе средње школе);
в) за кандидате који конкуришу за радна места под бројевима 4, 11, 12, 13: оверена фотокопија дипломе основне школе и оверене фотокопије сведочанстава из V, VI, VII и VIII разреда основне школе (уколико кандидат у тренутку подношења документације не поседује диплому основне школе, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе основне школе);
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (оригинал не старији од шест месеци или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал не старији од шест месеци или оверена фотокопија);
уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због теже повреде дужности из радног односа (напомена: ово се не односи на кандидате који нису били у радном односу у државном органу) и
писани доказ уколико кандидати испуњавају услов из члана 125. Закона о Војсци Србије.
 
Поред лица из грађанства, на конкурс се могу пријавити и лица која се налазе на служби у Министарству одбране или Војсци Србије. Наведена лица пријаву са документима достављају преко својих војних пошта, уз мишљење старешине, односно руководиоца јединице–установе ранга батаљона, оверен и потписан картон основних и личних података (КОЛП).
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник, односно основни судови, судскe јединицe, пријемнe канцеларијe основних судова односно општинских управа као поверени посао.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Изборни поступак:
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место.
Кандидати који доставе благовремену, дозвољену и потпуну пријаву на конкурс биће упућени на психолошку процену. Психолошка процена кандидата врши се према критеријумима профила за цивилна лица, а у складу са степеном образовања потребним за формацијско место које се попуњава. Психолошка процена кандидата обавља се групним и индивидуалним психолошким испитивањем. Групно психолошко испитивање подразумева психолошку процену кандидата батеријом тестова. Индивидуално испитивање кандидата подразумева процену кандидата кроз психолошки интервју и друге психолошке технике.
Кандидати који успешно прођу психолошку процену биће обавештени о термину одржавања провере знања и способности. Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка.
Са кандидатима који успешно прођу провере знања и способности комисија ће обавити разговор и извршити њихово рангирање у складу са критеријумима одобреним Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).
Сва обавештења упућују се кандидату на адресу која је наведена у пријави за конкурс.
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања који је прописан за пријем на радно место (30% од укупног броја бодова), проверу знања и способности (30% од укупног броја бодова); психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова).
За кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, достављају лекарско уверење о здравственој способности.
Кандидат који се не одазове позиву или не оправда изостанак, као и кандидат који не задовољи минималне критеријуме за избор у некој активности, не позива се да учествује у даљем изборном поступку.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марко Андрун, војни службеник, телефон 011/3603-378.
 
Начин подношења пријаве:
 
Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњавању услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу: Војна академија, Вељка Лукића Курјака 33, Београд,
са назнаком „за јавни конкурс – за радно место под редним бројем___”.
 
У пријави на конкурс обавезно се наводе основни лични подаци, адреса на коју се кандидату достављају обавештења (кућна и имејл адреса), контакт телефон, назив радног места на које се кандидат пријављује (обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”. Конкурс ће бити објављен и на веб-сајту Министарства одбране, у неком од дневних јавних гласила које излази на територији Републике Србије и доставиће се надлежној дирекцији Националне службе за запошљавање.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији на дефинисани начин, биће одбачене решењем против којег се може изјавити жалба, која не задржава извршење решења.