Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2022.

Јавни конкурс за избор/реизбор у звање сарадникаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР/РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА


I За избор у звање сарадника:
једног сарадника за ужу научну област Физиологија у звање сарадника у настави.
II За поновни избор у звање сарадника:
једног сарадника за ужу научну област Гинекологија и акушерство у звање асистента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 За избор у звање асистента:
1.да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
2.да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
3.да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање 8 (осам);
4.да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 1.биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране у Београду, Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”.
 
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
 1.Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
 2.Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
 3.Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.