Министарство одбране Републике Србије
 
01.08.2022.

Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време у Централну логистичку базуМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време
 
у Централну логистичку базу Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије
 
 1. референт за ветеринарску заштиту , ФВЕС ФШ001, 1 извршилац.
    
Општи услови конкурса:
 
 • да је пунолетан;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, или основне академске студије у трајању од четири године, или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, или интегрисане академске студије из области медицинских или ветеринарских наука;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 45 година живота;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку с оружјем.
 
Посебни услови конкурса:
 
радно место под редним бројем 1:
 • завршене интегрисане академске студије ветеринарске медицине.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу становања, контакт телефон, наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе следећа документа:
 
 • извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старији од шест месеци – оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од шест месеци);
  • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
  • фотокопија радне књижице или неки други доказ о радном искуству у струци;
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје Регионални центар МО за локалну самоуправу у коме се лице води у евиденцији);
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава);
 • потписану изјаву о прихватању упућивања на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који конкуришу за официре, а нису резервни официри);
 • изјаву лица, оверену код јавног бележника, да није био запослен у државном органу, односно да му у државном органу није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или копији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту Војске Србије www.vs.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци, уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу: Војна пошта 2084 Београд, улица Ослобођења 30, 11090 Београд (Раковица), са назнаком „за пријем лица по јавном конкурсу”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2084 Београд, улица Ослобођења 30, 11090 Београд (Раковица).
 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
 
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, између кандидата који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место за које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичке способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка – шортс, мајица (сопствени избор).
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Поступак селекције кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду), према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила:
 • просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 • провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 • психолошка процена кандидата – до 20 бодова (производ коефицијента процене психолошких капацитета и броја 4);
 • разговор – до 10 поена (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатима испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војсци Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања психолошке процене, општег лекарског прегледа, провере физичке способности, разговору и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и проверу физичких способности), кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарне и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за формацијска места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Све информације у вези са конкурсом могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/3053-472.