Министарство одбране Републике Србије
 
01.08.2022.

Јавни конкурс за попуну формацијских места у Универзитету одбранеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну формацијских места у Универзитету одбране пријемом лица из грађанства

у својству војних службеника у радни однос на неодређено време

У Војну пошту 1965, Београд,
место службовања Београд
 1. оператер за обраду и унос података, ССС – 1 извршилац.
 
У Војну пошту 2522 Београд,
 
место службовања Београд
 
 1. референт, ОАС240 – 1 извршилац;
 2. виши књижничар, ОСС – 1 извршилац.
Општи услови конкурса:
 
 • да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да има одговарајућу стручну спрему за формацијско место за које конкурише;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њега не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место на које конкурише.
 
Посебни услови конкурса:
 • поседовање сертификата по ECDL стандарду;
 • за радно место под редним бројем 1 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил из области информатике, рачунарства и информационо-комуникационих технологија или гимназију природно-математички смер;
 • за радно место под редним бројем 2 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из правних наука;
 • за радно место под редним бројем 3 може конкурисати лице које има завршене основне струковне студије у трајању од три године из филолошких наука области библиотекарства или информатике и положен стручни испит из библиотечко-информационе делатности, након периода од једне године рада на библиотекарским пословима.
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад у трајању од шест месеци је обавезан за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад прати непосредно претпостављени старешина, који надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Начин конкурисања
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подносе пријаву (молбу) Универзитету одбране, уз коју прилажу следећу документацију:
 
 • CV или кратку биографију;
 
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старији од шест месеци);
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • оверене фотокопије дипломе о стеченој средњој стручној спреми и сведочанстава за сваки разред средње школе (за радно место под редним бројем 1), oдносно оверене фотокопије дипломе о стеченој школској спреми (за радно место под редним бројем 2 и 3);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државном oргану);
 • оригинал или оверену фотокопију сертификата или потврде о познавању рада на рачунару по ECDL стандарду;
 • писани доказ уколико кандидати испуњавају услов из члана 125. Закона о Војсци Србије.
 
Поред лица из грађанства на конкурс се могу пријавити и лица која се налазе на служби у Министарству одбране или Војсци Србије. Наведена лица пријаву са документима достављају преко својих војних пошта, уз мишљење старешине, односно руководиоца јединице – установе ранга батаљона, оверен и потписан картон основних и личних података (КОЛП).
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.
 
Трошкове превоза настале због доласка и учествовања на активностима у селекцији сносе сами кандидати.
 
Уверења која се прилажу уз пријаву, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник, основни судови, судскe јединицe, пријемнe канцеларијe основних судова, односно општинских управа као поверени посао.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Изборни поступак
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на формацијском месту које се попуњава.
 
У изборном поступку биће реализоване активности и примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без њега („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).
 
За радно место под редним бројем 1 критеријуми за формирање листе кандидата састојаће се од следећих елемената активности у изборном поступку: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
За радна места под редним бројевима 2 и 3 критеријуми за формирање листе кандидата састојаће се од следећих елемената активности у изборном поступку: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (30% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време спровођења активности изборног поступка
 
Кандидати за радно место под редним бројем 1 чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење биће позвани да приступе психолошкој процени у надлежним центрима или установама Министарства одбране. Кандидати који задовоље критеријуме психолошке процене биће позвани на разговор са конкурсном комисијом.
 
Кандидати за радна места под редним бројевима 2 и 3 чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима на које конкуришу, биће позвани на проверу знања и способности. Кандидати који на писаном тесту остваре више од 50% тачних одговора, упућују се на психолошку процену у надлежним центрима или установама Министарства одбране. Кандидати који задовоље критеријуме психолошке процене биће позвани на разговор са конкурсном комисијом.
 
Након разговора у изборном поступку за три прворангирана кандидата, по сваком радном месту, уз њихову писану сагласност биће извршена и безбедносна провера која је елиминационог карактера. Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
Обавештавање и позивање кандидата о свакој активности у изборном поступку вршиће конкурсна комисија писаним путем (на кућну или имејл адресу) и то не може бити краће од осам дана пре реализације активности.
 
Кандидат који се не одазове позиву или не оправда изостанак, као и кандидат који не задовољи минималне критеријуме за избор у некој активности, не позива се да учествује у даљем изборном поступку.
 
Одлуку о пријему донеће министар одбране или лице које он овласти и са њеним садржајем биће упознати сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
Материјал за припрему за проверу знања и способности може се преузети са веб-странице Института за стратегијска истраживања.
 
Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
Марина Илић, телефон 011/2051-609 (за формацијско место под редним бројем 1);
Млађан Војт, телефон 011/3603-478 (за формацијска места под редним бројевима 2 и 3).
 
 
Начин подношења пријаве:
 
Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњавању услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу:
 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
 
Вељка Лукића Курјака број 1, Београд,
са назнаком „за јавни конкурс у ВП _______ Београд” (обавезно навођење војне поште).
 
У пријави за конкурс обавезно се наводе основни лични подаци, адреса на коју се кандидату достављају обавештења (кућна и имејл адреса), контакт телефон, назив радног места на које се кандидат пријављује (обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”. Конкурс ће бити објављен и на веб-сајту Министарства одбране, у неком од дневних јавних гласила које излази на читавој територији Републике Србије и доставиће се надлежној дирекцији Националне службе за запошљавање.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији на дефинисани начин биће одбачене решењем против којег се може изјавити жалба, која не задржава извршење решења.