Министарство одбране Републике Србије
 
01.08.2022.

Интерни конкурс за пријем кандидата на селективну обуку 
Генералштаб Војске Србије
ради приоритетне попуне
Одреда војне полиције (с/н) „Кобре”
р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
за пријем кандидата на селективну обуку
 
 
I. УСЛОВИ КОНКУРСА
 
За пријем кандидата на селективну обуку у Одред војне полиције (с/н) „Кобре” може конкурисати професионални припадник Војске Србије мушког пола у својству професионалног официра на неодређено време, професионалног подофицира на неодређено време и професионалног војника по уговору, свих родова и служби, на служби у Министарству одбране и Војсци Србије, а који испуњава следеће опште и посебне услове.
 
Општи услови:
 
 • да је здравствено способан за војну службу без ограничења;
 • да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.
 
Посебни услови:
 
 • да није старији од 30 година (за све три категорије кадра);
 • да је на служби у Министарству одбране и Војсци Србије провео најмање две године;
 • да нема негативних службених оцена и да му је последња службена оцена најмање „истиче се”, а у случају да је професионалном војнику по уговору први уговор закључен на дуже од две године и нема службену оцену, да има описну оцену са најмање „истиче се”;
 • да је психофизички здрав и способан за рад у Одреду војне полиције (с/н) „Кобре”, што се утврђује психолошком проценом – тестирањем (хедоника), налазом, оценом и мишљењем надлежне војнолекарске комисије на основу извршеног систематског прегледа и провером физичких способности према важећим нормама и критеријумима за пријем у Одред војне полиције (с/н) „Кобре” и стандардима за оцењивање физичких способности професионалних војних лица – припадника специјалних јединица и јединица војне полиције специјалне намене у Војсци Србије;
 • да је пливач;
 • да испуњава критеријуме посебне безбедносне провере (која ће бити покренута и извршена само за кандидате који успешно савладају селективну обуку).
 
II. НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Кандидат који испуњава опште и посебне услове подноси молбу Одреду војне полиције (с/н) „Кобре” Генералштаба Војске Србије (ВП 2282 Београд) редовним путем преко команде своје матичне јединице. Уз молбу кандидат прилаже следећа документа:
 • кратку биографију са бројевима телефона (на послу, кућни и мобилни);
 • писану изјаву да добровољно пристаје да ради у војној полицији Војске Србије (за кандидате који нису припадници војне полиције Војске Србије);
 • уверење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак због кривичног дела које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење МУП-а да није осуђиван на казну затвора од шест месеци и више (не старије од шест месеци);
 • мишљење о кандидату надлежног старешине ранга команданта батаљона;
 • оверену копију последње службене оцене;
 • потписан и оверен картон основних личних података (КОЛП).
 
III. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЕЛЕКТИВНЕ ОБУКЕ
 
Сви изабрани и позвани кандидати за селективну обуку у Одреду војне полиције (с/н) „Кобре” Генералштаба Војске Србије реализоваће припреме за реализацију селективне обуке: први дан: психолошка процена – тестирање (хедоника);
други дан: специјалистички систематски преглед кандидата;
трећи, четврти и пети дан: провера физичких способности према важећим стандардима за оцењивање физичких способности професионалних војних лица – припадника специјалних јединица и јединица војне полиције специјалне намене у Војсци Србије.
 
Током реализације селективне обуке
 
Само кандидати који испуне све потребне норме, критеријуме и стандарде, а након истека петог дана припрема за реализацију селективне обуке, започињу реализацију селективне обуке у трајању од четири недеље (28 дана), у складу са важећим Програмом, нормама и критеријумима за оцењивање кандидата селективне обуке за пријем у Одред војне полиције (с/н) „Кобре”.
 
Пријем у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре”
 
За кандидате који успешно реализују селективну обуку према важећем Програму, нормама и критеријумима за оцењивање кандидата селективне обуке за пријем у Одред војне полиције (с/н) „Кобре” и имају позитивно мишљење командира селективне обуке, биће покренута реализација посебне безбедносне провере коју врши Војнобезбедносна агенција Министарства одбране, а по добијању позитивног резултата безбедносне провере извршиће се рангирање кандидата за пријем и покренути процедура за најбоље рангиране кандидате за њихов распоред и постављење у Одред војне полиције (с/н) „Кобре” (за лица која нису припадници органа и јединица Војне полиције пре покретања процедуре за пријем покренуће се процедура за доношење Одлуке за пријем у јединице војне полиције).
 
IV. НАЧИН ПОСТУПКА ПО КОНКУРСУ:
 
 • молбе кандидата за избор и упућивање на селективну обуку у Одред војне полиције (с/н) „Кобре” достављати од 1. августа 2022, односно од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана” и на званичном веб-сајту Министарства одбране, а најкасније до 1. септембра 2022. године;
 • комисијски избор кандидата за упућивање на селективну обуку биће реализован од 5. до 9. септембра 2022, а извршење позива биће регулисано наредбом надлежног старешине (начелника Управе за људске ресурсе Ј-1 Генералштаба Војске Србије) за привремено упућивање кандидата на селективну обуку у Одред војне полиције (с/н) „Кобре”, најкасније до 26. септембра 2022. године;
 • селективна обука са изабраним и одазваним кандидатима биће реализована у периоду од 22. октобра до 18. новембра 2022 (кандидати се јављају у Одред војне полиције (с/н) „Кобре” 16. октобра 2022. до 20.00 часова и приступају извршењу наведених припрема за реализацију селективне обуке по данима – пет дана);
 • непотпуна и некомплетна конкурсна документација кандидата неће се разматрати;
 • општи и посебни услови наведени у условима конкурса односе се и на припаднике Војне полиције Војске Србије ван састава Одреда војне полиције (с/н) „Кобре”, а који конкуришу за избор и упућивање на селективну обуку;
 • кандидатима који не буду изабрани неће се враћати конкурсна документација.