Министарство одбране Републике Србије
 
19.07.2022.

Оглас за продају употребљаваних експлоатационих течностиВП 2084 БЕОГРАД,
Оглашава
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају употребљаваних
експлоатационих течности
 
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у конкурсној документацији, коју учесници надметања могу преузети у ВП 2084 Београд, ул. Ослобођења 30, 11090 Београд.Предмет продаје су употребљавана моторна уља (ПАРТИЈА 1) и употрбљавани антифриз (ПАРТИЈА 2).
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници, који поседују дозволе за сакупљање и транспорт ОПАСНОГ отпада (за ПАРТИЈУ 1 – отпадна моторна уља, уља за мењаче и уља за подмазивање  индексни број 13204*, или 130205*, или 130206*, или 130207*, или 130208* и за ПАРТИЈУ 2 – антифриз гликолни употребљавани, индексни број 140601*, или 140602*, или 140603*, или 160114*), у складу са Законом о управљању отпадом. Понуђач може да поднесе заједничку понуду са више понуђача, или понуду за једну или више партија.
 
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију у ВП 2084 Београд, улица Ослобођења број 30, 11090 Београд, у периоду од 27.07. до 22.08.2022. године.
 
У разматрање ће се узети само понуде које се приме у ВП 2084 Београд, најкасније до 09,45 часова 23.08.2022. године.
 
Отварање понуда ће бити реализовано дана 23.08.2022. године, у 10,00 часова у ВП 2084 Београд, улица Oслобођења 30, Београд, Раковица. Отварању понуда могу присуствовати само понуђачи или њихови овлашћени представници.
 
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијих понуђача је 31.08.2022. године.
Заинтересована лица која преузму конкурсну документацију, могу у писаном облику тражити додатне информације, или појашњења најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 011/30 53 476, 011/30 53 507 и 011/30 53 509 (факс).