Министарство одбране Републике Србије
 
01.07.2022.

Јавни конкурс за избор/реизбор у звање сарадникаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор/реизбор у звање сарадника

I.  Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
1. два сарадника за ужу научну област трансфузиологија у звање асистента.

II.   Расписује се конкурс за поновни избор у звање сарадника:
2.  једног сарадника за ужу научну област фармакологија и токсикологија у звање асистента;
3.  једног сарадника за ужу научну област хигијена са медицинском екологијом у звање асистента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За избор у звање асистента:
1)  да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
2)  да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
3)  да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
4)  да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.
       
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1.  биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2.  библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране: Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
На основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист”, број 9/19, 26/19 и 18/20),