Министарство одбране Републике Србије
 
01.07.2022.

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наукаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује
Јавни конкурс
за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
I. Расписује се конкурс за избор у звање наставника:
1.  jедног наставника за ужу научну област хирургија подобласт општа хирургија у звање ванредног професора;
2.  jедног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија у звање ванредног професора;
3.  jедног наставника за ужу научну област фармацеутска медицина у звање доцента

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.  да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2.  да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3.  да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.

OБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.  да испуњава услове за избор у звање наставника из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 40/21);
2.  приступно предавање за избор у звање доцента реализоваће се у складу са Правилником о приступном предавању наставника („Службени војни лист”, бр. 42/21); приступно предавање биће одржано 6. септембра 2022. године и не може трајати краће од 30 ни дуже од 45 минута; тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.
       
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС


Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.  документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. и број 9/66 од 21. априла 2017), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
2.  попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
3.  уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
4.  уверење да је кандидат у сталном радном односу.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране: Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација неће се враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.