Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2022.

Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицираРАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА ОДБРАНА
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу на неодређено време у својству подофицира на неодређено време
 
У 204. ваздухопловну бригаду
 
Место службовања Батајница:
 1. техничар за ваздухопловно наоружање, 1 извршилац;
 2. техничар за електроопрему – возач, 2 извршиoцa;
 3. техничар за авион и мотор, 1 извршилац;
 4. техничар за хеликоптер и мотор, 1 извршилац;
 5. руковалац погонских материјалних средстава – возач, 1 извршилац;
 6. погонски манипулант, 1 извршилац;
 7. техничар за авион и мотор – возач, 6 извршилацa;
 8. техничар за радио-радарску опрему – возач, 1 извршилац;
 9. техничар за ваздухопловно наоружање – возач, 2 извршиoцa;
 10. техничар за хеликоптер и мотор – возач, 3 извршиoцa;
 11. техничар – возач, 1 извршилац;
 12. командир одељења, 2 извршиoцa;
 13. командир одељења – возач, 1 извршилац;
 14. техничар за ваздухопловне уређаје, 1 извршилац;
 15. радио-телепринтерист, 1 извршилац;
 16. радио-релејац, 1 извршилац;
 17. техничар, 1 извршилац.
 
У 98. ваздухопловну бригаду
 
Место службовања Лађевци:
 1. радио-телепринтерист, 1 извршилац;
 2. техничар, 1 извршилац.
 
Место службовања Ниш:
 1. радио-телепринтерист – возач, 1 извршилац.
 
У 250. ракетну бригаду за противваздухопловна дејства
 
Место службовања Београд:
 1. радио-телепринтерист – возач, 1 извршилац;
 2. телефонист – линијаш, 1 извршилац;
 3. техничар – возач, 1 извршилац.
 
Место службовања Батајница:
 1. радио-телепринтерист – шифрер, 1 извршилац.
 
Место службовања Зуце:
 1. радио-релејац – возач, 1 извршилац;
 2. радио-телепринтерист – шифрер, 1 извршилац;
 3. оператор – возач, 1 извршилац;
 4. командир одељења – возач, 1 извршилац.
 
Место службовања Јаково:
 1. оператор система – возач, 2 извршиоца;
 2. електротехничар – возач, 1 извршилац;
 3. оператор – возач, 1 извршилац;
 4. техничар – возач, 4 извршиоца;
 5. оператор, 1 извршилац;
 6. радарски техничар – возач, 2 извршиоца;
 7. радио-релејац – возач, 1 извршилац.
 
Место службовања Нови Сад:
 1. техничар за радио-уређаје, 1 извршилац;
 2. техничар – возач, 1 извршилац.
 
Место службовања Панчево:
 1. оператор, 1 извршилац;
 2. оператор – возач, 4 извршиоца;
 3. телепринтерист – шифрер, 1 извршилац;
 4. оператор система – возач, 2 извршиоца;
 5. електротехничар – возач, 1 извршилац;
 6. техничар – возач, 3 извршиоца.
 
Место службовања Младеновац:
 1. оператор система – возач, 2 извршиоца;
 2. електротехничар – возач, 1 извршилац;
 3. техничар – возач, 1 извршилац.
 
Место службовања Крагујевац:
 1. оператор система – возач, 1 извршилац;
 2. електротехничар – возач, 1 извршилац;
 3. оператор – возач, 2 извршиоца;
 4. техничар – возач, 6 извршилаца;
 5. радио-релејац – возач, 1 извршилац;
 6. техничар за радио-уређаје, 2 извршиоца.
 
У 126. бригаду ваздушног осматрања, јављања и навођења
 
Место службовања Београд:
 1. послужилац радио-уређаја за комуникацију са ваздухопловима, 1 извршилац;
 2. шифрер, 1 извршилац;
 3. техничар за рачунаре, 1 извршилац;
 4. техничар за радио-уређаје земља–земља, 1 извршилац.
 
Место службовања Стари Бановци:
 1. радарски техничар, 1 извршилац;
 2. послужилац радио-уређаја за комуникацију са ваздухопловима, 1 извршилац;
 3. телефонист – линијаш, 1 извршилац.
 
Место службовања Качарево:
 1. послужилац радио-уређаја за комуникацију са ваздухопловима, 1 извршилац.
 
Место службовања Сомбор:
 1. радио-релејац, 1 извршилац.
 
Место службовања Ниш:
 1. телефонист – линијаш, 1 извршилац.
 
У 210. батаљон везе
 
Место службовања Београд:
 1. телефонист – линијаш, 1 извршилац;
 2. радио-релејац уједно возач, 3 извршиоца;
 3. радио-телепринтерист уједно возач, 1 извршилац;
 4. радио-релејац, 1 извршилац;
 5. техничар за РРУ и УНФ, 1 извршилац;
 6. техничар за радио-уређаје уједно возач, 1 извршилац.
 
Место службовања Нови Сад:
 1. радио-релејац, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
 
а) Општи услови:
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је кандидат пунолетан;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да има прописано образовање за место за које конкурише;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 27 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
б) Посебни услови:
 • за сва радна места неопходна је завршена средња школа у трајању од четири године;
 • за радна места под редним бројевима: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 65 и 68 потребна је возачка дозвола Б категорије.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
 • пријаву (образац 1);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • диплому о стеченом образовању и сведочанства о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;
 • изјава о начину прикупљања података 2
 • изјава о начину прикупљања података 3
 • образац за покретање безбедносне провере
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам (образац 2 и/или 3, налазе се на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs у рубрици „конкурси”).
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и возачка дозвола.
 
У пријави мора да буде недвосмислено наглашено за које радно место кандидат конкурише.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу: Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране ул. Главна 1, 11080 Земун, са назнаком „за пријем лица у професионалну војну службу по јавном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.
 
Пријаве кандидата који не испуне услове конкурса, или чије су пријаве неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне биће одбачене решењем.
 
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
Кандидати које испуне услове конкурса биће позвани да учествују у изборном поступку.
Достава позива вршиће се на поштанске адресе које су наведене у поднетим пријавама.
 
Трошкове превоза настале због доласка и учествовања на активностима у селекцији сносе кандидати.
 
Све активности у изборном поступку су елиминационог карактера, тако да уколико кандидат не задовољи критеријуме за једну активност или се не одазове на позив за учествовање у изборном поступку, не учествује у даљем току селекције.
 
Кандидати су у обавези да са собом носе лични идентификациони документ (лична карта или пасош) на свим активностима у поступку селекције.
 
Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошко тестирање у надлежну војноздравствену установу. Кандидати који задовоље критеријуме психолошке процене биће позвани на проверу физичке способности и разговор.
 
Приликом доласка на проверу физичких способности кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему.
 
Кандидати који задовоље критеријуме за проверу физичких способности биће упућени на лекарски преглед ради оцене способности за пријем у професионалну војну службу. За све кандидате који испуњавају услове конкурса биће извршена безбедносна провера.
 
Сви кандидати који успешно реализују изборни поступак и буду изабрани за упућивање на Курс за подофицире РВ и ПВО биће благовремено обавештени о месту и времену јављања.
Курс за подофицире РВ и ПВО траје шест месеци. За време оспособљавања кандидати се налазе у центрима за обуку Војске Србије у својству лица за оспособљавање за подофицира, где им је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана, уџбеници, школски прибор, униформа и друга неопходна средства. Током оспособљавања полазници имају обезбеђену здравствену заштиту и новчана примања. Са кандидатима који буду упућени на Курс за подофицире РВ и ПВО биће склопљен Уговор о оспособљавању ради реализације Курса за подофицире РВ и ПВО.
 
Полазници Курса за подофицире РВ и ПВО који успешно заврше оспособљавање постају кандидати за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време.
 
Уколико процес селекције не задовољи довољан број кандидата, неће бити реализације Курса за подофицире РВ и ПВО.
 
НАЧИН ИЗБОРА И РАНГИРАЊА КАНДИДАТА
 
Избор кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време вршиће се од кандидата који задовоље опште и посебне услове конкурса, а рангирање ће се вршити по Критеријуму за избор кандидата.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном у изборном поступку за формацијска места за које су поднели пријаве.
 
ОСТАЛО
 
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране на телефоне: 011/3074–011, 011/3074–073 и 011/3074–008 или на сајту Војске Србије www.vs.rs.