Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2022.

Јавни конкурс за пријем лица у Војнотехнички институтМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
расписује
 
ј а в н и
К О Н К У Р С

 
 
За пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у
 
Назив установе Министарства одбране у којој се врши попуна радних места:
 
Војнотехнички институт Београд, Управа за одбрамбене технoлогије, Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
 1. референт за књиговодство – оператер, ВШС – 1 извршилац;
 2. руководилац групе, ВСС – 1 извршилац;
 3. референт за здравствену и психосоцијалну заштиту, ВСС – 1 извршилац;
 4. графички дизајнер, ВСС – 1 извршилац;
 5. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 6. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац;
 7. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 8. референт-технолог, ВСС – 2 извршиоца;
 9. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 10. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 11. референт-технолог, ВСС – 1 извршилац;
 12. виши технички сарадник, 4. степен – 1 извршилац;
 13. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 14. виши технички сарадник, 4. степен – 1 извршилац;
 15. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 16. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 17. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 18. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 19. виши технички сарадник, 4. степен – 1 извршилац;
 20. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 21. референт-технолог, ВСС – 1 извршилац;
 22. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 23. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 24. виши технички сарадник, 4. степен – 2 извршиоца;
 25. радник на прототипским пословима, 5. степен – 1 извршилац;
 26. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 27. водећи технички сарадник, ВШС – 1 извршилац;
 28. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 29. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 30. водећи технички сарадник, ВШС – 1 извршилац;
 31. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 32. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 33. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 34. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 35. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 36. пројектант, ВСС – 2 извршиоца;
 37. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 38. радник на прототипским пословима, 5. степен – 1 извршилац;
 39. виши технички сарадник, 4. степен – 1 извршилац;
 40. виши технички сарадник, 4. степен – 1 извршилац;
 41. виши технички сарадник, 4. степен – 1 извршилац;
 42. виши технички сарадник, 4. степен – 2 извршиоца;
 43. радник на прототипским пословима, 5. степен – 1 извршилац;
 44. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 45. помоћни радник, 3. степен – 2 извршиоца;
 46. механичар за возила точкаше – возач, 3. степен – 2 извршиоца;
 47. механичар за изворе струје и агрегате, 3. степен – 1 извршилац;
 48. возач аутобуса, 3. степен – 1 извршилац;
 49. возач, 4. степен – 1 извршилац;
 50. референт за електроинсталације и опрему, ВСС – 1 извршилац;
 51. електроинсталатер, 5. степен – 1 извршилац;
 52. грађевински бравар (заваривач), 3. степен – 1 извршилац;
 53. зидар-фасадер, 3. степен – 1 извршилац;
 54. руковалац парних котлова са АТК, 3. степен – 2 извршиоца;
 55. монтер централног грејања – заваривач, 5. степен – 1 извршилац;
 56. противпожарац, 4. степен – 1 извршилац;
 57. возач-противпожарац, 4. степен – 1 извршилац;
 58. противпожарац-возач, 4. степен – 2 извршиоца;
 59. противпожарац, 4. степен – 7 извршилаца;
 60. помоћни радник, НСС – 5 извршилаца;
 61. референт за персоналне послове, ВСС – 1 извршилац;
 62. чувар, 4. степен – 11 извршилаца;
 63. виши технички сарадник, 4. степен – 1 извршилац;
 64. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 65. водећи технички сарадник, ВШС – 1 извршилац.
 
 
Општи услови:
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
за радно место под редним бројем 1:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова; више образовање: по пропису који је уређивао студије на вишим школама до 10. септембра 2005, да кандидат има звање економиста;
 
за радно место под редним бројем 2:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, да кандидат има звање дипломирани економиста;
 
за радно место под редним бројем 3:
високо образовање: на интегрисаним студијама из поља медицинских наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама из области медицинских наука, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 
за радно место под редним бројем 4:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: графички дизајн, или дизајн интерактивних медија, или визуелне комуникације, или визуелне уметности, или графичко инжењерство, или графичко инжењерство и дизајн, или примењена графика, или фотографија, или мултимедијални дизајн, или индустријски дизајн, или архитектура;
 
за радно место под редним бројем 5:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство), или војноиндустријско инжењерство, или војномашинско инжењерство, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 6:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) електромеханичар или ауто-електричар;
 
за радно место под редним бројем 7:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство), или војноиндустријско инжењерство, или војномашинско инжењерство, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 8:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство;
 
за радно место под редним бројем 9:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство), или војноиндустријско инжењерство, или војномашинско инжењерство, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 10:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство;
 
за радно место под редним бројем 11:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство;
 
за радно место под редним бројем 12:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
за радно место под редним бројем 13:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: моторна возила, или механизација, или производно машинство, или машинске конструкције;
 
за радно место под редним бројем 14:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
 
за радно место под редним бројем 15:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: рачунарство и аутоматика, или енергетика, или електроника и телекомуникације, или електроенергетика, или електронске компоненте и микросистеми, или управљање системима, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
                        
за радно место под редним бројем 16:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство), или војноиндустријско инжењерство, или војномашинско инжењерство, или бродоградња, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 17:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: механизација, или производно машинство, или машинске конструкције системи наоружања (војно машинство), или војноиндустријско инжењерство или војномашинско инжењерство, или бродоградња;
 
 
за радно место под редним бројем 18:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: енергетика, или електроника и телекомуникације, или рачунарство и аутоматика, или електроенергетика, или електронске компоненте и микросистеми, или управљање системима;
 
за радно место под редним бројем 19:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
за радно место под редним бројем 20:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: дизајн у машинству, или производно машинство, или системи наоружања (војно машинство), или транспортно инжењерство, конструкције и логистика, или машинско инжењерство, или машинске конструкције и механизација, или војноиндустријско инжењерство, или механизација и конструкционо машинство, или техничка механика и дизајн у техници, или машинске конструкције, развој и инжењеринг; просечна оцена у току студија 8 и више;
 
за радно место под редним бројем 21:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: ваздухопловство, или системи наоружања (војно машинство), или војноиндустријско инжењерство;
 
за радно место под редним бројем 22:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: ваздухопловство, или системи наоружања (војно машинство), или војноиндустријско инжењерство, или аутоматско управљање;
 
за радно место под редним бројем 23:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације;
 
за радно место под редним бројем 24:
завршена хемијска или хемијско-технолошка или хемијско-прехрамбена технолошка или техничка школа у четворогодишњем трајању, смер: хемијски, или хемијско-технолошки или хемијски лаборант, или техничар за неорганску хемију;
 
за радно место под редним бројем 25:
завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада машинство и обрада метала;
 
за радно место под редним бројем 26:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: хемијско инжењерство, изборно подручје органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство на основним и мастер академским студијама; просечна оцена у току студија 8 и више;
 
за радно место под редним бројем 27:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова; више образовање: по пропису који је уређивао студије на вишим школама до 10. септембра 2005, модули: компјутерско машинско инжињерство, или компјутерско пројектовање, или CNC системи, или индустријско инжињерство, или машинство и инжињерска информатика, или привредно инжињерство-машинство, или индустријско инжињерство;
 
за радно место под редним бројем 28:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроенергетски системи, или електроника и дигитални системи, или информационо комуникационе технологије, или микроталасна техника, или наноелектроника и фотоника, или рачунарска техника и информатика, или сигнали и системи, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или рачунарско инжењерство или енергетика, електроника и телекомуникације, или инжењерство информационих система, или примењено софтверско инжењерство, или рачунарство и аутоматика, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или електроенергетика, или електроника и микросистеми, или управљање системима или рачунарство и информатика комуникације и информационе технологије; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
 
за радно место под редним бројем 29:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроенергетски системи или електроника и дигитални системи, или информационо комуникационе технологије, или микроталасна техника, или наноелектроника и фотоника, или рачунарска техника и информатика, или сигнали и системи, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или енергетика, електроника и телекомуникације, или инжењерство информационих система, или примењено софтверско инжењерство, или рачунарство и аутоматика, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или електроенергетика, или електроника и микросистеми, или управљање системима, или рачунарство и информатика комуникације и информационе технологије; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
 
за радно место под редним бројем 30:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова; више образовање: по пропису који је уређивао студије на вишим школама до 10. септембра 2005, модули: аудио и видео технологије или аутоматика и системи управљања возилима, или електроника и телекомуникације, или информациони системи, или нове енергетске технологије, или нове рачунарске технологије, или рачунарска техника, или информационе технологије, или електротехника и рачунарство, или електротехника или софтверске и информационе технологије, или електроника и рачунарство или електроенергетика или информационе технологије;
 
за радно место под редним бројем 31:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: ваздухопловство; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 32:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: ваздухопловство; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 33:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: ваздухопловство;
 
за радно место под редним бројем 34:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: ваздухопловство; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 35:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: информационе технологије, енергетика, енергетски системи, електроенергетика, електроенергетски системи, електронске компоненте и микросистеми, рачунарска техника и информатика, софтверско инжењерство, аутоматика, рачунарство и аутоматика;
 
за радно место под редним бројем 36:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство) и ваздухопловство;
 
за радно место под редним бројем 37:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: ваздухопловство, или аутоматско управљање, или системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или дизајн у машинству; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 38:
завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профил (занимање): механичар термоенергетских постојења – специјалиста, или механичар алатних машина – специјалиста, или бравар – специјалиста;
 
за радно место под редним бројем 39:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
за радно место под редним бројем 40:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
 
за радно место под редним бројем 41:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
за радно место под редним бројем 42:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
за радно место под редним бројем 43:
завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металоглодач – специјалиста, или металостругар – специјалиста, или металобрусач – специјалиста, или механичар алатних машина – специјалиста;
 
за радно место под редним бројем 44:
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроника и дигитални системи, или електроенергетски системи, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под редним бројем 45:
завршена средња школа у трогодишњем трајању;
 
 
за радно место под редним бројем 46:
завршена средња школа у трогодишњем трајању; подручје рада: машинство и обрада метала; занимање: ауто-механичар, возачка дозвола Б категорије;
 
 
за радно место под редним бројем 47:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, подручје рада: електротехника, занимање: електротехничар аутоматике;
 
за радно место под редним бројем 48:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, подручје рада: саобраћај, поседовање возачке дозволе Д категорије;
 
за радно место под редним бројем 49:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: саобраћај, поседовање возачке дозволе Ц категорије;
 
за радно место под редним бројем 50:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: енергетика;
 
за радно место под редним бројем 51:
завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада електротехника, образовни профил (занимање): електроенергетичар за електричне инсталације – специјалиста;
 
за радно место под редним бројем 52:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, подручје рада машинство и обрада метала, образовни профил (занимање): бравар;
 
за радно место под редним бројем 53:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање): зидар-фасадер;
 
за радно место под редним бројем 54:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала, положен стручни испит за руковаоца парних котлова;
 
за радно место под редним бројем 55:
завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профил (занимање): монтер централног грејања;
 
за радно место под редним бројем 56:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара;
 
за радно место под редним бројем 57:
завршена средња школу у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара, возачка дозвола Ц категорије;
 
за радно место под редним бројем 58:
завршена средња школу у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара, возачка дозвола Ц категорије;
 
за радно место под редним бројем 59:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара;
 
за радно место под редним бројем 60:
завршена осмогодишња школа;
 
за радно место под редним бројем 61:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, да кандидат има звање дипломирани правник;
 
за радно место под редним бројем 62:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, одслужен војни рок са оружјем;
 
за радно место под редним бројем 63:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
 
за радно место под редним бројем 64:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: информатика, или информациони системи и технологије, или рачунарске науке или софтверско и информационо инжењерство, или рачунарство и информатика, или софтверско инжењерство и информационе технологије;
 
за радно место под редним бројем 65:
високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, модул: информационе технологије;
 
 
Заједничко за сва радна места
 
Изборни поступак: у изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист” бр. 13/19, 20/20 и 2/22).
 
За радна места под редним бројевима: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 63 , 64 и 65 биће спроведене следеће активности у изборном поступку: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (30% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
За радна место под редним бројевима 3, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 биће спроведене следеће активности у изборном поступку: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену. Она се спроводи у центрима за психолошку селекцију Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране и војноздравственим установама Управе за војно здравство Министарства одбране, у складу са Стручним упутством за психолошку селекцију у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
О датуму, времену и месту обављања психолошке процене кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем имејла на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на учешће у даљем току изборног поступка.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројевима 1 и 2 спроводи се из области економије тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 4 спроводи се из области графичког дизајна тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројевима 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42 и 43 спроводи се из области машинства тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројевима 14, 15, 18, 23, 28, 29, 30, 35, 40, 44, 50 и 63 спроводи се из области електротехнике тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројевима 24 и 26 спроводи се из области хемије тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројевима 64 и 65 спроводи се из области информатике тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.
 
О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем имејла на адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада: Београд.
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Наташа Радовановић, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Нада Кочовић, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.
 
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест  месеци (не старије од шест месеци) и уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.
 
Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којим се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци и уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.