Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2022.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у 2. бригаду Копнене војскеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Команда Копнене војске
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
 
 
за пријем у професионалну војну службу у својству
подофицира на неодређено време, у:
 
2. бригаду Копнене војске:
 
 1. техничар за ракетну технику АРЈ ПВД, ВЕС ПК16П, 1 извршилац.
 
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:
 
а) ОПШТИ УСЛОВИ:
 
- да је пунолетан;
- да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
- да има прописано образовање;
- да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
- да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
- да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
 • завршена средња техничка школа електро струке, (IV) степен, или техничка средња школа за војнотехничка занимања;
 • да је на служби у Војсци Србије најмање 15 година;
 • да током службе није негативно оцењен и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
 • да има препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
 
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, краћу биографију, јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише, кандидати треба да доставе Команди 2. бригаде Копнене војске редовним путем преко непосредно претпостављеног старешине са следећим документима:
 • уверење о држављанству (оригинал или копија оверена код надлежног органа – не старије од шест месеци);
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплому о стеченом образовању;
 • потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности у Војсци Србије и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају;
 • мишљење главног подофицира.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу.
 
Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима који не буду изабрани неће се враћати.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs, на телефон 036/308-422 или локал 17-422.