Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2022.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у Ратно ваздухопловство и противваздухопловну одбрануВОЈСКА СРБИЈЕ
Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време, у:
 
Ратно ваздухопловство и противваздухопловну одбрану
 
 1. командир – вођа смене, ВЕС 2Д00П, 1 извршилац, место службовања Лађевци;
 2. техничар за ТТ уређаје, ВЕС ПК32П, 1 извршилац, место службовања Београд.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати професионални војници и цивилна лица која испуњавају следеће услове.
 
a) Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају стечено средње образовање (4. степен средње стручне спреме);
 • да је у служби у својству професионалног војника провео најмање три године;
 • да има најмање чин десетара;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да нису старији од 40 година;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу;
 • да су завршили одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
б) Посебни услови:
 • да је подофицир на одређено време, професионални војник или цивилно лице;
 • да током службе није негативно оцењиван и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
 • да има позитивну препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • под редним бројем 1: завршена средња школа у трајању од четири године или усавршавање из области интендантуре;
 • под редним бројем 2: четири године, образовни профил електротехничар телекомуникација.
   
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати подносе јединицама-установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
 • оверену копије дипломе о завршеном средњем образовању и сведочанства за четири разреда средње школе;
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава и оверена од надлежног старешине);
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налазе на служби);
 • потврда да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
 
Команде јединица-установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 • уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира, професионалног војника или цивилног лица, у ком роду, односно служби;
 • потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС;
 • потврда о завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем или потврда о одслуженом војном року (само за ЦЛ).
 
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица-установа службеном поштом доставља Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, улица Главна бр. 1 Земун, појединачно у затвореној коверти са назнаком „за конкурсни комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
 
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени искључује упућивање на даље провере-процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места подофицира.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. локал 270-008.